BURMISTRZ GMINY I MIASTA WITKOWO

Ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż

Lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w Mielżynie 44, o powierzchni użytkowej 17,60 m2 wraz z udziałem w wysokości 2935/21875 w częściach wspólnych nieruchomości i prawie współwłasności działki gruntu oznaczonej geodezyjnie nr 226/1 o pow. 0,1512 ha. Lokal usytuowany jest na poddaszu budynku, składa się z kuchni, 1 pokoju i korytarza. Lokal nie posiada łazienki, jest tylko toaleta. Do lokalu przynależy skrytka o pow. 3 m2 i pomieszczenie gospodarcze o pow. 8,75 m2 w budynku gospodarczym. Lokal wyposażony jest w instalację wodną, kanalizacyjną i elektryczną. Pokój ogrzewany piecem kaflowym. Lokal wymaga remontu.

Budynek, w którym położony jest lokal, to obiekt wolnostojący, bez podpiwniczenia z poddaszem częściowo użytkowym. Nieruchomość, na której położony jest budynek posiada uregulowany stan prawny, opisany w księdze wieczystej nr KN1S/00038500/8.

Cena wywoławcza wynosi 23.000,00 zł netto

Wadium wynosi 4.000,00 zł

Sprzedaż lokalu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) jest zwolniona z podatku VAT.

Nieruchomość stanowiąca działkę oznaczoną geodezyjnie nr 226/1 usytuowana jest na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. w ewidencji gruntów i budynków jest to teren oznaczony symbolem B-tereny mieszkaniowe.

W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenów gminy Witkowo teren przedmiotowej działki oznaczony jest symbolem B_R – teren wielofunkcyjnej zabudowy w obszarze miasta i większych wsi.

IV Przetarg odbędzie się 2 czerwca 2023 r. o godz.1200 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, przy ul. Gnieźnieńskiej 1, w sali nr 1.

1. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie stanowi przedmiotu jakichkolwiek zobowiązań i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniądza na konto Urzędu nr 43 8538 0002 0000 0677 2000 0008 w terminie do dnia 30 maja 2023 r.

3. Uczestnicy przetargu w dniu przetargu winni okazać:

  • osoby fizyczne – dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),
  • osoby prawne – aktualny wypis z właściwego rejestru oraz umocowanie do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz osoby prawnej,
  • małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego – pełnomocnictwo współmałżonka obejmujące zgodę na licytację,
  • dowód wpłaty wadium.

4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałe wadia zostaną zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu, najpóźniej w ciągu trzech dni od zamknięcia przetargu na wskazane konto bankowe. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli wpłynęło w wyznaczonym terminie na rachunek Gminy Witkowo. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że ono nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

6. Wybrany nabywca zobowiązany jest do uiszczenia ustalonej ceny nabycia przed zawarciem aktu notarialnego.

7. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego oraz ujawnieniem praw własności w księdze wieczystej ponosi nabywca.

8. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

9. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, pok. nr 15, tel. (61) 477 77 38.

10. Lokal mieszkalny można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem Urzędu GiM Witkowa tel. 61 477 77 38

 

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

Burmistrz GiM Witkowo

/-/ Marian Gadziński