Podatek rolny

Stawka podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego

125,00zł

Stawka podatku rolnego od 1 ha fizycznego

250,00zł

 

Wysokość stawek podatku od nieruchomości:

1. Od budynków mieszkalnych lub ich części oraz zajętych wyłącznie na potrzeby mieszkalne od 1 m2 powierzchni użytkowej

0,60zł

 

2. Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej

 17,72zł

 

3.Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej

7,19zł

 

4. Od budynków lub ich części związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej

4,91zł

 

5. Od budynków pozostałych lub ich części od 1m2 powierzchni użytkowej wykorzystywanych na:

 

a) garaże

4,10zł

b) budynki gospodarcze

2,54zł

c) cele rekreacyjne i letniskowe stanowiące własność osób fizycznych, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza

8,68zł

d) budynki zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

4,87zł

e) cele inne niż wymienione w pkt. 1,2,3,4 i 5a,b,c,d

8,68zł

 

6. Od budowli:

 

a) służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz bezpośrednio związanych z procesem poboru i uzdatniania wody

1,5 %

b) pozostałych

2,0 %

 

7. Od 1 m2 powierzchni gruntów:

 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,75zł

b) letniskowych i rekreacyjnych oraz ujętych w planie zagospodarowania przestrzennego, jako tereny rekreacyjne lub letniskowe i wykorzystywane do tych celów

0,54zł

c) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1ha powierzchni

5,17zł

d) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,29zł

e) pozostałych od powierzchni do 10000 m2

0,19zł

f) pozostałych od nadwyżki powierzchni powyżej 10000 m2

0,54zł

g) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2018 r. poz 1398 oraz z 2019 r. poz. 730) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym, obejmującym wyłącznie te obszary zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m2 powierzchni

3,40 zł

Opłata targowa

1. Dziennie za sprzedaż artykułów rolno - spożywczych

 

a) z samochodu ciężarowego, osobowego, przyczepy lub straganu

15,00zł

b) z koszyka, ręki, skrzynki i innych pojemników

1,00zł

 

2. Dziennie - za sprzedaż artykułów przemysłowych i różnych z samochodu lub straganu

24,00zł

 

3. Dziennie za sprzedaż z pojazdów i na straganach - mała gastronomia

19,00zł

 

Podatek od środków transportowych:

I. Od samochodu ciężarowego

 

1. wyprodukowanego przed 1990 r. bez wpływu na środowisko naturalne o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu

 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

560,00zł

b)powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

770,00zł

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

920,00zł

2. wyprodukowanego przed 1990 r. z wpływem na środowisko naturalne o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

500,00zł

b) od 5,5 tony do 9 ton włącznie

680,00zł

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

830,00zł

3. wyprodukowanego w 1990r. lub później bez wpływu na środowisko naturalne o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

500,00zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

680,00zł

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

830,00zł

4. wyprodukowanego w 1990r. lub później z wpływem na środowisko naturalne o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

450,00zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

610,00zł

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

740,00zł

 

II. Od samochodu ciężarowego z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

 

1. równej lub wyższej niż 12 ton o liczbie osi dwie

810,00zł

2. równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 21 ton o liczbie osi trzy

740,00zł

3. równej lub wyższej niż 21 ton o liczbie osi trzy

1320,00zł

4. równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 29 ton o liczbie osi cztery i więcej

1200,00zł

5. równej lub wyższej niż 29 ton o liczbie osi cztery i więcej

1900,00zł

 

III. Od samochodu ciężarowego z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

 

1. równej lub wyższej niż 12 ton o liczbie osi dwie

1440,00zł

2. równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 21 ton o liczbie osi trzy

810,00zł

3. równej lub wyższej niż 21 ton o liczbie osi trzy

1800,00zł

4. równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 29 ton o liczbie osi cztery i więcej

1880,00zł

5. równej lub wyższej niż 29 ton o liczbie osi cztery i więcej

2800,00zł

 

IV. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą:

 

1. wyprodukowanego przed 1990r. bez wpływu na środowisko naturalne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 

a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony

560,00zł

b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton

770,00zł

c) od 9 ton i poniżej 12 ton

920,00zł

2. wyprodukowanego przed 1990r. z wpływem na środowisko naturalne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony

500,00zł

b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton

680,00zł

c) od 9 ton i poniżej 12 ton

830,00zł

3. wyprodukowanego w 1990r. lub później bez wpływu na środowisko naturalne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 

a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony

500,00zł

b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton

680,00zł

c) od 9 ton i poniżej 12 ton

830,00zł

4. wyprodukowanego w 1990r. lub później z wpływem na środowisko naturalne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 

a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony

450,00zł

b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton

610,00zł

c) od 9 ton i poniżej 12 ton

740,00zł

 

V. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 

1. równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton o liczbie osi dwie

740,00zł

2. równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 31 ton o liczbie osi dwie

1340,00zł

3. równej lub wyższej niż 31 ton o liczbie osi dwie

1620,00zł

4. równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 40 ton o liczbie osi trzy i więcej

1630,00zł

5. równej lub wyższej niż 40 ton o liczbie osi trzy i więcej

1970,00zł

 

VI. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 

1. równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton o liczbie osi dwie

770,00zł

2. równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 31 ton o liczbie osi dwie

1830,00zł

3. równej lub wyższej niż 31 ton o liczbie osi dwie

2220,00zł

4. równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 40 ton o liczbie osi trzy i więcej

2010,00zł

5. równej lub wyższej niż 40 ton o liczbie osi trzy i więcej

2910,00zł

 

VII. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 

1. dla przyczep wyprodukowanych przed 1990r.

340,00zł

2. dla przyczep wyprodukowanych w 1990r. lub później

340,00zł

 

VIII. Od przyczepy i naczepy z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 

1. równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 25 ton o liczbie osi jedna

340,00zł

2. równej lub wyższej niż 25 ton o liczbie osi jedna

380,00zł

3. równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 38 ton o liczbie osi dwie

980,00zł

4. równej lub wyższej niż 38 ton o liczbie osi dwie

1310,00zł

5. równej lub wyższej niż 12 ton o liczbie osi trzy i więcej

1080,00zł

 

IX. Od przyczepy i naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 

1. równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton o liczbie osi jedna

400,00zł

2. równej lub wyższej niż 25 ton o liczbie osi jedna

640,00zł

3. równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 38 ton o liczbie osi dwie

1470,00zł

4. równej lub wyższej niż 38 ton o liczbie osi dwie

1950,00zł

5. równej lub wyższej niż 12 ton o liczbie osi – trzy i więcej

1470,00zł

 

X. Od autobusu:

 

1. wyprodukowanego przed 1990r. bez wpływu na środowisko naturalne w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

 

a) mniej niż 22 miejsc

860,00zł

b) równej lub wyższej niż 22 miejsc

880,00zł

2. wyprodukowanego przed 1990r. z wpływem na środowisko naturalne w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

 

a) mniej niż 22 miejsc

770,00zł

b) równej lub wyższe niż 22 miejsc

1180,00zł

3. wyprodukowanego w 1990r. lub później bez wpływu na środowisko naturalne w zależności liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

 

a) mniej niż 22 miejsc

770,00zł

b) równej lub wyższej niż 22 miejsc

1180,00zł

4. wyprodukowanego w 1990r. lub później z wpływem na środowisko naturalne w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

 

a)mniej niż 22 miejsc

730,00zł

b) równej lub wyższej niż 22 miejsc

1110,00zł