Zapraszamy na portal witkowo.miasto.plus daje on możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez Internet.

Aktualnie dostępnych jest 63 wniosków oraz formularzy.

https://witkowo.miasto.plus

 

Karty usług

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
CEIDG-1 Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

SO - Sprawy Obywatelskie i USC
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
Karta nr SO/1 - dot. wydania decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców części A
Karta nr SO/2 - dot. wymeldowania z pobytu stałego
Karta nr SO/3 - dot. wymeldowania pobytu czasowego
Karta nr SO/4 - dot. zameldowania na pobyt czasowy
Karta nr SO/5 - dot. zameldowania na pobyt stały
Karta nr SO/6 - dot. nadania dziecku nazwiska męża matki
Karta nr SO/7 - dot. oświadczenia o uznaniu dziecka
Karta nr SO/8 - dot. oświadczenia o zmianie imienia dziecka
Karta nr SO/9 - dot. powrotu po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
Karta nr SO/10 - dot. rejestracji zgonu
Karta nr SO/11 - dot. sporządzenia aktu małżeństwa zawartego przed duchownym
Karta nr SO/12 - dot. sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego
Karta nr SO/13 - dot. ustalenia i odtworzenia aktu stanu cywilnego
Karta nr SO/14 - dot. uzupełnienia akt stanu cywilnego
Karta nr SO/15 - dot. wpisania do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
Karta nr SO/16 - dot. wydania dowodu osobistego (wniosek o wydanie dowodu osobistego)
Karta nr SO/19 - dot. wydania zaświadczenia o kradzieży, zagubieniu dowodu osobistego
Karta nr SO/20 - dot. wydawania dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzenie danych osobowych
Karta nr SO/22 - dot. zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcia małżeństwa (małżeństwa konkordatowe)
Karta nr SO/23 - dot. zawarcia związku małżeńskiego (przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego)
Karta nr SO/24 - dot. zgłoszenia urodzenia dziecka
Karta nr SO/25 - dot. wyjazdu poza granicę RP na okres dłuższy niż 6 miesięcy

FN - Finansowo - Budżetowy
Karta nr FN/1 - dot. wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego
Karta nr FN/2 - dot. wydanie zaświadczenia o przychodowości z gospodarstwa rolnego
Karta nr FN/3 - dot. wydanie decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych oraz umorzenia odsetek
Karta nr FN/4 - dot. zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
Karta nr FN/5 - dot. decyzja w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych

OR - Organizacyjno-Administracyjny
Karta nr OR/1 - dot. wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
Karta nr OR/2 - dot. zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
Karta nr OR/3 - dot. zawieszenia, wznowienia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
Karta nr OR/4 - dot. wydania zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
Karta nr OR/5 - dot. wykreślenia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
Karta nr OR/6 - dot. wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy i Miasta Witkowo
Karta nr OR/7 - dot. pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej
Karta nr OR/8 - dot. przyznanie rekompensaty żołnierzom rezerwy z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych
Karta nr OR/9 - dot. uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub uznanie za żołnierza samotnego
Karta nr OR/10 - dot. uznanie żołnierza (poborowego) za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny

IT - Rozwoju Lokalnego Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Dróg
Karta nr IT/1 - dot. wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Karta nr IT/2 - dot. ustalenia numerów porządkowych nieruchomości
Karta nr IT/3 - dot. przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby
Karta nr IT/4 - dot. ubiegania się o przydział mieszkania komunalnego
Karta nr IT/6 - dot. wydania wypisu, wyrysu, zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Karta nr IT/7 - dot. dot. wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego / umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej (karta informacyjna - wersja aktywna *.doc)

OŚ - Ochrona Środowiska
Karta nr OŚ/1 - dot. zezwolenia na prowadzenie upraw maku lub konopii
Karta nr OŚ/2 - dot. zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów
Karta nr OŚ/2A - dot. zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych, usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Karta nr OŚ/3 - dot. zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną
Karta nr OŚ/4 - dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (wniosek, karta informacyjna - wersje aktywne)
Karta nr OŚ/5 - dot. wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Karta nr OŚ/6 - dot. zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

PO - Pozostałe Komórki organizacyjne
Karta nr PO/1 - dla. wydzierżawiania gruntów w OW w Skorzęcinie gruntów celach
1. rekreacyjno - wypoczynkowych
2. prowadzenia działalności gastronomiczno-handlowej związanej z obsługą wypoczynku

PS - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie
Karta nr PS/1 - dot. przyznanie świadczenia - zasiłek pielęgnacyjny
Karta nr PS/2 - dot. przyznanie świadczenia - zasiłek rodzinny wraz z dodatkami
Karta nr PS/3 - dot. przyznanie dodatku mieszkaniowego
Karta nr PS/4 - dot. przyznanie świadczenia - świadczenie pielęgnacyjne
Karta nr PS/5 - dot. przyznania świadczenia - zasiłek stały
Karta nr PS/6 - dot. przyznanie świadczenia - zasiłek okresowy
Karta nr PS/7 - dot. przyznania świadczenia - zasiłek celowy
Karta nr PS/8 - dot. przyznania świadczenia - usługi opiekuńcze
Karta nr PS/9 - dot. przyznania świadczenia - posiłek dla potrzebujących
Karta nr PS/10 - dot. przyznania świadczenia - umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej
Karta nr PS/11 - dot. przyznania świadczenia - praca socjalna
Karta nr PS/12 - dot. przyznania świadczenia - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

GN - Gospodarka nieruchomościami
Karta nr GN/1 - dot. nabywania nieruchomości stanowiących własność gminy Witkowo w trybie bezprzetargowym
Karta nr GN/2 - dot. nabywania nieruchomości stanowiących własność gminy Witkowo w drodze przetargu
Karta nr GN/3 - dot. sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy na rzecz ich najemców
Karta nr GN/4 - dot. wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność gminy
Karta nr GN/5 - dot. podziału nieruchomości
Karta nr GN/6 - dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości we własność.
Karta nr GN/7 - dot. rozgraniczenia nieruchomości.

DM - Sprawy mieszkaniowe
Karta nr DM/1 -  dot.przyznania zryczałtowanego dodatku energetycznego