Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Podstawa prawna:

 • Art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018r.  poz. 996 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz.1626 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 232 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de mini mis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r. s.9),
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 362)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010 Nr 53, poz.311 z późn. zm.).

II. Podmioty uprawnione:

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, przysługuje pracodawcy, który zawarł z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, jeżeli:

 • pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w odrębnych przepisach, tj.:
 • kwalifikacje nauczyciela praktycznej nauki zawodu, zgodnie z §10 ust. 4 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, albo
 • kwalifikacje instruktora praktycznej nauki zawodu zgodnie z §10 ust. 4 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.

Instruktorzy praktycznej nauki zawodu powinni posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać.

Ponadto powinni posiadać przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli lub ukończony kurs pedagogiczny, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, albo ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu.

Instruktorzy praktycznej nauki zawodu niemający tytułu mistrza w zawodzie, powinni posiadać przygotowanie pedagogiczne lub ukończony kurs pedagogiczny, o których mowa powyżej oraz:

 • świadectwo dojrzałości technikum lub szkoły równorzędnej, albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
 • świadectwo dojrzałości liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
 • świadectwo dojrzałości liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, technikum kształcącego w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
 • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.
 • młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z odrębnymi przepisami. Dokumentami potwierdzającymi zdanie egzaminu są: Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe - w przypadku zdania egzaminu zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną, Świadectwo czeladnicze - w przypadku egzaminu zdawanego przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej, Zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu sprawdzającego - w przypadku egzaminu kończącego przyuczenie do wykonywania określonej pracy, zdawanego przed komisją pracodawcy.
 • Pracodawca prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG albo do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

III. Procedura postępowania - wymagane dokumenty:

 1. O zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem, w celu przygotowania zawodowego, pracodawca powinien zawiadomić Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo - właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego (wg wzoru, stanowiącego Załącznik nr 1), niezwłocznie po jej podpisaniu (§Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 marca 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania) oraz załączyć do składanej informacji potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię ww. umowy.
 2. Pracodawca składa wniosek (wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 2) w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia zadnia przez młodocianego pracownika egzaminu, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia. Po upływie ww. terminu dofinansowanie nie będzie przysługiwało pracodawcy. 

Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

 • kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy, albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
 • kopia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie u pracodawcy osoby
 • prowadzącej przygotowanie zawodowe,
 • kopia umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 • kopia świadectwa pracy młodocianego pracownika,
 • kopia dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, o którym mowa w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające zdanie tego egzaminu,
 • dokumenty potwierdzające otrzymanie bądź nie pomocy de minimis, jakie pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (wg wzoru, stanowiącego Załącznik nr 5),
 • informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 3).
 • inne dokumenty wynikające z indywidualnego przebiegu przygotowania zawodowego lub sytuacji pracodawcy (np. dokument potwierdzający zmianę nazwiska pracodawcy lub młodocianego, skrócenie czasu trwania nauki zawodu itp.)

Uwaga: Wszystkie kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

IV. Wysokość kwoty dofinansowania:

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia przypadająca na jednego młodocianego pracownika zależy od okresu jego kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi:

 1. 8.081,00 zł  w przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,
 2. 254 zł - w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy  za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Kwoty dofinansowania określone powyżej podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

V. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jako pomoc de minimis.

Zgodnie z art.122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników należy traktować jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., s. 9).

Pomoc de minimis w rozumieniu j. w. oznacza pomoc przyznaną jednemu przedsiębiorstwu (w formie dotacji pieniężnej) w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych, która łącznie z pomocą udzieloną na podstawie wniosku nie przekroczy równowartości 200 000 euro (100 000 euro w sektorze transportu drogowego towarów). Wartość pomocy jest wartością brutto, tzn, nie uwzględnia potrąceń z tytułu podatków ani innych opłat. Pułap ten stosuje się bez względu na formę pomocy i jej cel.

VI. Organ przyznający dofinansowanie  sposób załatwienia sprawy:

Dofinansowanie przyznaje organ (wójt, burmistrz lub prezydent) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po spełnieniu warunków określonych w ww. ustawie o systemie oświaty.

VII. Termin załatwienia sprawy:

 1. Zgodnie z art. 35 § 3 Kpa 30 dni, od momentu wpłynięcia wniosku, w przypadku, gdy Gmina Witkowo posiada środki (przekazane z budżetu Wojewody Wielkopolskiego) na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym ? w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
 2. W przypadku, gdy w budżecie Gminy Witkowo nie ma środków, o których mowa w pkt 1, do miesiąca od ich pozyskania.

VIII.  Tryb odwoławczy:

W ciągu 14 dni od dnia doręczenia wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo.

Informacja na temat opłat:

Postępowanie nie podlega opłatom.

X. Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy i Miasta Witkowo, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo pokój nr 20, nr tel. 61 477 81 94 wew. 18.

XI. Uwagi:

 1. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę została rozwiązana z winy pracodawcy.
 2. W przypadku, jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy - przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki.

XII. Załączniki: