Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Podstawa prawna:

 • Art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2023r.  poz. 900 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz.1626 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1348)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 2023/2831 z 15.12.2023 r.),
 • Rozporządzenie Komisji (UE)  z nr 2023/2832 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz.Urz. UE L, 2023/2832 z 15.12.2023),
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 702)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010 Nr 53, poz.311 z późn. zm.).

 II. Procedura postępowania - wymagane dokumenty:

 1. O zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem, w celu przygotowania zawodowego, pracodawca powinien zawiadomić Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo - właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego (wg wzoru, stanowiącego Załącznik nr 1), niezwłocznie po jej podpisaniu (§Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 marca 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania) oraz załączyć do składanej informacji potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię ww. umowy.
 2. Pracodawca składa wniosek (wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 2) w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia zadnia przez młodocianego pracownika egzaminu, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia. Po upływie ww. terminu dofinansowanie nie będzie przysługiwało pracodawcy. 

Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

 • kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy, albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
 • kopia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie u pracodawcy osoby
 • prowadzącej przygotowanie zawodowe,
 • kopia umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 • kopia świadectwa pracy młodocianego pracownika,
 • kopia dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, o którym mowa w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające zdanie tego egzaminu,
 • dokumenty potwierdzające otrzymanie bądź nie pomocy de minimis, jakie pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (wg wzoru, stanowiącego Załącznik nr 5),
 • informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 3).
 • inne dokumenty wynikające z indywidualnego przebiegu przygotowania zawodowego lub sytuacji pracodawcy (np. dokument potwierdzający zmianę nazwiska pracodawcy lub młodocianego, skrócenie czasu trwania nauki zawodu itp.)

Uwaga: Wszystkie kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

III. Organ przyznający dofinansowanie  sposób załatwienia sprawy:

Dofinansowanie przyznaje organ (wójt, burmistrz lub prezydent) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po spełnieniu warunków określonych w ww. ustawie o systemie oświaty.

IV. Termin załatwienia sprawy:

 1. Zgodnie z art. 35 § 3 KPA 30 dni, od momentu wpłynięcia wniosku, w przypadku, gdy Gmina Witkowo posiada środki (przekazane z budżetu Wojewody Wielkopolskiego) na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
 2. W przypadku, gdy w budżecie Gminy Witkowo nie ma środków, o których mowa w pkt 1, do miesiąca od ich pozyskania.

Postępowanie nie podlega opłatom.

V. Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy i Miasta Witkowo, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo pokój nr 10, nr tel. 61 477 77 32 wew. 32.

VI. Termin załatwienia sprawy:

 1. Zgodnie z art. 35 § 3 Kpa 30 dni, od momentu wpłynięcia wniosku, w przypadku, gdy Gmina Witkowo posiada środki (przekazane z budżetu Wojewody Wielkopolskiego) na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym ? w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
 2. W przypadku, gdy w budżecie Gminy Witkowo nie ma środków, o których mowa w pkt 1, do miesiąca od ich pozyskania.

VII.  Tryb odwoławczy:

W ciągu 14 dni od dnia doręczenia wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo.

Informacja na temat opłat:

Postępowanie nie podlega opłatom.

VII. Uwagi:

 1. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę została rozwiązana z winy pracodawcy.
 2. W przypadku, jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy - przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki.

IX. Załączniki: