BURMISTRZ GMINY I MIASTA WITKOWO

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Witkowo, położonej

w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie.

 

Przedmiotem najmu jest:

 1. Nieruchomość niezabudowana stanowiąca część działki oznaczonej geodezyjnie nr 157 o powierzchni ca 271 m2, położona w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie, gmina Witkowo, w sektorze 32 A, przy Alei Gwiaździstej (ok. 19 m od plaży). Przedmiotowy grunt przeznaczony jest do prowadzenia działalności gospodarczej: handlowej, usługowej lub gastronomicznej związanej z rekreacją i wypoczynkiem (z wyłączeniem usług hotelarskich i noclegowych, salonu gier, organizowania imprez muzycznych, tanecznych, karaoke itp.). Istnieje możliwość posadowienia na gruncie obiektu zaakceptowanego przez Wynajmującego, nietrwale związanego z gruntem na okres najmu, zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
 • Dla przedmiotowej nieruchomości nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w ewidencji gruntów teren oznaczony jest symbolem TR- tereny różne. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo nieruchomość stanowi tereny zabudowy letniskowej.
 • Okres najmu – od dnia podpisania umowy do 31.12.2025 r. (umowa zostanie podpisania w ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia przetargu),
 • Wywoławczy czynsz za najem nieruchomości wynosi 5.000,00 zł netto rocznie. Termin płatności czynszu zostanie ustalony w umowie, nie później jednak niż do 31 sierpnia każdego roku. Do wylicytowanego czynszu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.
 • Wadium ustalono w wysokości 5.000,00 zł, a minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 100,00 zł.

 

Przetarg na najem wyżej opisanej nieruchomości odbędzie się 5 maja 2023 r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Witkowo w sali nr 1.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium na konto Gminy Witkowo.

 

1. Wadium należy wpłacać w formie pieniężnej na konto Urzędu nr 43 8538 0002 0000 0677 2000 0008 w terminie do dnia 28 kwietnia 2023 r.

2. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli zrealizowane przelewem wpłynęło w wyznaczonym terminie na rachunek Gminy Witkowo.

W tytule przelewu należy wpisać oznaczenie nieruchomości (nr działki wraz z powierzchnią), imię i nazwisko/a oraz PESEL lub nazwa firmy oraz NIP uczestnika/ów przetargu.

3. Uczestnicy przetargu w dniu przetargu winni okazać:

- osoby fizyczne – dowód potwierdzający tożsamość,

- osoby prawne- aktualny wypis z właściwego rejestru oraz umocowanie do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz osoby prawnej,

- dowód wpłaty wadium,

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet czynszu najmu. Pozostałe wadia zostaną zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu, najpóźniej w ciągu 3 dni od zakończenia przetargu na wskazane konto.

W przypadku nieprzystąpienia do zawarcia umowy w ciągu 14 dni od zamknięcia przetargu, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium nie podlega zwrotowi. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej czynszu wywoławczego.

Do przetargu nie zostaną dopuszczone osoby, które posiadają zaległe zobowiązania wobec Gminy Witkowo.

WARUNKI NAJMU:

 1. Grunt przeznaczony jest do prowadzenia nieuciążliwej działalności gospodarczej: handlowej, usługowej lub gastronomicznej związanej z rekreacją i wypoczynkiem (z wyłączeniem usług hotelarskich i noclegowych, salonu gier, organizowania imprez muzycznych, tanecznych, karaoke itp.). Posadowienie obiektu nietrwale związanego z gruntem zgodnie z wymogami prawa budowlanego wymaga akceptacji Wynajmującego.
 2. Czynsz najmu nie obejmuje podatku od nieruchomości.
 3. Czynsz najmu podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik inflacji oraz w przypadku zmiany przepisów o podatku VAT.
 4. W trakcie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu, Najemcy nie przysługuje zwrot albo rozliczenie poniesionych nakładów. Nakłady, które Najemca dokona na własny koszt stanowią jego własność i po ustaniu umowy Najemca winien zabrać poczynione nakłady lub pozostawić je za zgodą Wynajmującego bez możliwości dochodzenia za nie roszczeń.
 5. Wynajmujący może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, jeżeli Najemca będzie wykorzystywał grunt niezgodnie z przeznaczeniem.
 6. W przypadku zwłoki w zapłacie czynszu przekraczającej 60 dni po terminie płatności Wynajmujący ma prawo odstąpić od umowy.
 7. Najemca jest zobowiązany do ponoszenia wszelkich obciążeń związanych z przedmiotem najmu – podatku od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem, a także ewentualnych kosztów ubezpieczenia.
 8. Dostawa wody, prądu i odprowadzanie ścieków następuje na podstawie odrębnych umów zawartych z dostawcami.
 9. Wszelkich formalności związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności na najmowanym gruncie dopełni najemca.
 10. Najemca nie może oddać przedmiotu najmu osobie trzeciej do korzystania, jak również przelewać praw z umowy bez zgody na piśmie Wynajmującego.
 11. Przedmiot najmu nie może stanowić zabezpieczenia ani obciążania prawami rzeczowymi.
 12. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów regulujących zasady korzystania z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.
 13. Wzór umowy najmu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Dodatkowych informacji odnośnie nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1 w Witkowie, telefon 61 477 77 38 i 61 477 82 29, w godzinach pracy urzędu.

Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy i Miasta Witkowo www.bip.witkowo.pl/Przetargi aktualne/ oraz na stronie urzędu www.witkowo.pl.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu, o czym poinformuje się zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Witkowo, dnia 17.04.2023 r.

Burmistrz GiM Witkowo

/-/ Marian Gadziński