XLII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 28 lipca 2022 r. o godz. 10,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Porządek sesji:

  1.  Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Witkowie Marka Biadasza.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji organowi właściwemu.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę i Miasto Witkowo, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii rozwoju Gminy i Miasta Witkowo na lata 2021-2030”, w tym trybu jej konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
  6. Inne sprawy.
  7. Zamknięcie obrad XLII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Witkowie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Piotr Jóźwik