Ochrona środowiska

W związku z uczestnictwem w programie „Ciepłe Mieszkanie”, Gmina i Miasto Witkowo informuje, że  od 6 czerwca 2023 roku rozpoczęty został nabór wniosków o dofinansowanie dla beneficjentów, będących właścicielami lokalu mieszkalnego położonego w budynku wielorodzinnym, zlokalizowanego na terenie Gminy i Miasta Witkowo. 

grafika

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej.

Wnioski należy składać w  biurze podawczym w Urzędzie Gminy i Miasta przy ulicy Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie, w godzinach pracy tj. poniedziałki od 8:00-16.00, od wtorku do piątku od 7:00-15:00 lub przesłać pocztą na adres Urzędu.

Szczegóły dotyczące programu uzyskacie Państwo również w punkcie konsultacyjnym programu „Ciepłe Mieszkanie” w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie.

Pliki do pobrania:

 1. Zarządzenie burmistrza nr 51 2023 Burmistrza w sprawie wprowadzenia regulaminu dla Programu Ciepłe Mieszkanie.
 2. Zał. Nr 1 do zarządzenia - REGULAMIN Ciepłe Mieszkanie.
 3. Zał. Nr 2 do zarządzenia - Wniosek o dofinansowanie.
 4. Instrukcja wypełniania wniosku na Ciepłe Mieszkanie.
 5. Załącznik nr 1 do instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - wykaz dochodów nieopodatkowanych.
 6. Załącznik nr 2 do instrukcji wypełniania wnioksu - klauzula współmałżonka wnioskodawcy.
 7. Załącznik nr 3 do instrukcji wypełniania wniosku - klauzula współwłaściciela, współwłaścicieli.
 8. Załącznik nr 4 do instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - oświadczenie współwłaściciela, współwłaścilieli.
 9. Załącznik nr 5 do instrukcji wypełniania wnioksu - oświadczenie współmałżonka zobowiązań wynikajacych z umowy dotacji.
 10. Klauzula informacyjna dla Pełnomocnika.
 11. Pismo o akceptacji wniosku.
 12. Zał. Nr 3 do zarządzenia - Umowa o dofinansowanie.
 13. Załącznik nr 1 do umowy Klauzula iformacyjna dla Współadministratorów.
 14. Zał. Nr 4 do zarządzenia - Wniosek o płatność Ciepłe mieszkanie.
 15. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność.

 

Informuję, że osoby fizyczne i prawne, osoby władające obiektami użyteczności publicznej, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, parafie, użytkownicy wieczyści oraz użytkownicy ogródków działkowych na terenie Gminy i Miasta Witkowo posiadający budynki, w których znajdują się materiały budowlane zawierające azbest lub posiadający takie materiały, które nie są już wykorzystywane, mogą ubiegać się o sfinansowanie kosztów związanych z ich likwidacją. Finansowanie nie obejmuje nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza.

Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie Gmina i Miasto Witkowo w latach 2019-2020

Wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, o której mowa w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (lokalni mieszkańcy) posiadające lub mające w zarządzie nieruchomość na terenie powiatu gnieźnieńskiego, na której znajdują się wyroby zawierające azbest.

Finansowanie kosztów związanych z unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest odbywać będzie się w dwóch wariantach:

1) rozbiórka (demontaż) elementów budynku zawierających azbest wraz z unieszkodliwianiem, tj. przygotowaniem do transportu (ułożenie na palecie, zabezpieczenie folią, załadunek), transport i przekazanie na składowisko odpadów niebezpiecznych;

2) wyłącznie unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest zgromadzonych na terenie nieruchomości należącej do wnioskodawcy, tj. przygotowanie do transportu (ułożenie na palecie, zabezpieczenie folią, załadunek), transport i przekazanie na składowisko odpadów niebezpiecznych.

Finansowaniu podlegały będą koszty usuwania wyrobów zawierających azbest w wysokości 100 % całościowych kosztów tych działań z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota finansowania na realizację zadania dla jednej nieruchomości wynosi 10.000,00 zł. Producent rolny może uzyskać pomoc, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis w rolnictwie, otrzymanej w okresie trzech kolejnych lat podatkowych, nie przekroczy kwoty 20.000 euro. Realizacją demontażu i unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest będzie zajmowała się firma wyłoniona w drodze przetargu przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie.

Regulamin udzielania finansowania realizacji przedsięwzięcia: „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego w 2023 roku” oraz druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie, pok. nr 15, a także na stronie internetowej Urzędu www.witkowo.pl w zakładce: Dla mieszkańców/Ochrona środowiska.

Termin przyjmowania wniosków na finansowanie:

 • do 30 kwietnia 2023 r. - w przypadku Wnioskodawców prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi, gdy wniosek dotyczy usunięcia wyrobów zawierających azbest z budynków niemieszkalnych,
 • do 31 maja 2023 r. – w pozostałych przypadkach, o których mowa Regulaminie.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie do wyczerpania limitów na finansowanie zadania.

Wszelkie informacje w powyższej sprawie udzielane są w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie, pok. Nr 15, inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej, nr tel. (61) 477 77 38.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

/-/ Marian Gadziński

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo, w związku z ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Programem „Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, informuje, że Gmina i Miasto Witkowo planuje przystąpić do powyższego Programu i planuje realizować bezpłatne odbiory od rolników odpadów z działalności rolniczej z terenu Gminy Witkowo.

Ogłoszenie w sprawie odbioru folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej - edycja 2023

Odpady będą zbierane w 2023 roku. Wnioskodawca zobowiązany będzie dostarczyć odpady do wskazanego punktu na terenie Gminy Witkowo w wyznaczony dzień i godzinę na własny koszt. Odpady przyjmowane będą bezpłatnie. O dokładnym harmonogramie odbioru odpadów rolnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.

Wnioskodawcy zobowiązani będą do wysegregowania odpadów na poszczególne frakcje oraz wstępnego oczyszczenia z resztek organicznych, ziemi i pozbawienia z innej zawartości. Odpady muszą być zapakowane w worki Big Bag lub spakowane i powiązane. Sznurek i siatki do owijania balotów muszą być spakowane, np. powiązane.

Wnioski o sfinansowanie kosztów zadania polegającego na usuwaniu odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag wraz z załącznikami dostępne są w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie (www.witkowo.pl, zakładka: Dla mieszkańców/Ochrona środowiska/ Usuwanie odpadów folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag), a także u Sołtysów.

Usługa usuwania odpadów rolniczych stanowi pomoc de minimis w rolnictwie dla osób prowadzących gospodarstwo rolne. W związku z tym do wniosku należy dołączyć odpowiednie oświadczenie dot. pomocy de minimis w rolnictwie. Z Wnioskodawcą zostanie zawarta stosowna umowa w zakresie pomocy de minimis.

Wnioski należy składać w terminie do 10 lutego 2023 roku do Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo lub przesłać na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dane z wniosków są niezbędne do przeprowadzenia analizy możliwości pozyskania przez Gminę i Miasto Witkowo dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i określenia ilości odpadów rolniczych na terenie Gminy. W przypadku nieotrzymania przez Gminę i Miasto Witkowo dofinansowania zadanie nie będzie realizowane.

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo, w związku z ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Programem „Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” i wyborem firmy realizującej to zadanie, informuje, że Gmina i Miasto Witkowo przystąpiła do powyższego Programu i będzie realizować bezpłatne odbiory od rolników odpadów z działalności rolniczej z terenu Gminy Witkowo.

Wnioskodawca dostarczy odpady do wskazanego punktu na terenie Gminy Witkowo (plac przy ul. Kosynierów Miłosławskich w Witkowie) w wyznaczony dzień i godzinę na własny koszt. Odpady przyjmowane będą bezpłatnie. O dokładnym harmonogramie odbioru odpadów rolnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.

Ogłoszenie w sprawie odbioru folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Wnioskodawca zobowiązany jest do wysegregowania odpadów na poszczególne frakcje oraz wstępnego oczyszczenia z resztek organicznych, ziemi i pozbawienia z innej zawartości. Odpady powinny być zapakowane w worki Big Bag lub spakowane i powiązane. Sznurek i siatki do owijania balotów muszą być spakowane, np. powiązane.

Wnioski o sfinansowanie kosztów zadania polegającego na usuwaniu odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag wraz z załącznikami dostępne są w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie (www.witkowo.pl, zakładka: Dla mieszkańców/Ochrona środowiska/ Usuwanie odpadów folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag), a także u Sołtysów.

Usługa usuwania odpadów rolniczych stanowi pomoc de minimis w rolnictwie dla osób prowadzących gospodarstwo rolne. W związku z tym do wniosku należy dołączyć odpowiednie oświadczenie dot. pomocy de minimis w rolnictwie. Z Wnioskodawcą zostanie zawarta stosowna umowa w zakresie pomocy de minimis.

Wnioski należy składać w terminie do 12 lutego 2021 roku do Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie (skrzynka pocztowa na drzwiach Urzędu) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo albo przesłać na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

/-/ Marian Gadziński

1. Zarządzenie w sprawie: „Regulaminu finansowania usuwania odpadów folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

2. „Regulamin finansowania usuwania odpadów folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

3. Wniosek o sfinansowanie kosztów zadania polegającego na usuwaniu odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

4. Oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie.

5. Klauzula informacyjna.

6. Wzór umowy o udzielenie wsparcia na realizację zadania.

16 Praktycznych Zasad

 1. Dzieci oraz osoby poniżej 16 roku życia powinny nosić telefony komórkowe tylko w sytuacjach awaryjnych.
 2. Telefony komórkowe, tablety, laptopy to nie zabawki ani źródło rozrywki dla dzieci. Mogą być używane przez dzieci tylko jako tzw. proste urządzenia, tzn. w trybie samolotowym i z wyłączonymi: Wi Fi, bluetoothem i bezprzewodowym Internetem. Gry, piosenki itp. powinny być wcześniej ściągnięte i zapisane przez rodziców. Nawet wtedy, używanie tych urządzeń powinno się ograniczać i dostosować do wieku dziecka. Dzieci w wieku przedszkolnym powinny korzystać z nich jak najmniej, a dzieci poniżej 2 roku życia wcale.
 3. Stosuj zasadę, żeby jak najmniej dzwonić i staraj się, żeby rozmowy były jak najkrótsze. Używaj zamiast tego telefonu stacjonarnego albo pisz SMS-y.
 4. „Odległość to twój przyjaciel”. Trzymaj telefon z dala od ciała i głowy podczas dzwonienia i utrzymuj przynajmniej odległość zalecaną w instrukcji użytkowania. Korzystaj z trybu głośnomówiącego albo ze słuchawek.
 5. Używając słuchawek lub trybu głośnomówiącego, nie trzymaj telefonu komórkowego bezpośrednio przy ciele. Szczególnie ostrożne powinny być kobiety w ciąży. Telefony komórkowe stanowią też zagrożenie dla płodności mężczyzn, gdy noszone są w kieszeni spodni. Osoby z elektronicznymi implantami (rozrusznik serca, pompa insulinowa itp.) powinny zwracać szczególną uwagę na odległość. Jeśli nie ma innej opcji, noś telefon w zewnętrznej kieszeni płaszcza albo w plecaku, torbie czy torebce.
 6. Nie używaj telefonów komórkowych czy smartfonów w pojazdach (samochód, autobus, pociąg). Bez zewnętrznej anteny, promieniowanie w pojeździe jest podwyższone. Ponadto, użytkownik się rozprasza i stanowi uciążliwość dla innych osób korzystających z transportu publicznego.
 7. Nigdy nie pisz SMS-ów kierując pojazdem! Rozproszenie uwagi powoduje, że stanowisz niebezpieczeństwo nie tylko dla siebie, ale też innych użytkowników dróg!
 8. Dzwoniąc w domu czy w pracy używaj telefonu stacjonarnego.
 9. Pracuj więcej offline i trzymaj telefon w trybie samolotowym. Do słuchania muzyki, robienia zdjęć, używania zegarka czy kalkulatora albo do grania offline nie jest potrzebne stałe połączenie z Internetem.
 10. Mniej aplikacji oznacza mniejsze promieniowanie. Zredukuj ilość aplikacji i wyłącz większość niepotrzebnych usług na smartfonie. Wyłączenie Internetu czy Wi Fi powoduje, że smartfon staje się prostym telefonem komórkowym. Nadal możesz go używać do dzwonienia, ale unikasz sporo niepotrzebnego promieniowania z niepotrzebnych usług.
 11. Unikaj dzwonienia w miejscach ze słabym zasięgiem (piwnica, winda, itp.) W takich miejscach telefon komórkowy zwiększa moc transmisji. Przy słabym zasięgu używaj słuchawek albo trybu głośnomówiącego.
 12. Kup telefon komórkowy z niską wartością SAR albo z połączeniem do zewnętrznej anteny.
 13. Połączenie z Internetem przy użyciu kabla, czyli LAN (np. poprzez ADSL,VDSL, światłowód) nie emituje promieniowania i jest szybkie oraz bezpieczne. Należy unikać stale promieniujących bezprzewodowych telefonów typu DECT, punktów dostępu do Wi Fi, modemów USB, modemów LTE. Należy ich szczególnie unikać w domu i w szkole. Routery Wi Fi powodują pasywną ekspozycję dla nie-użytkowników. Zależnie od urządzenia, należy zachować odległość od 4 do 10 metrów od miejsc gdzie się bawią, przebywają czy śpią dzieci. Wi Fi powinno być zawsze wyłączone gdy się go nie używa, zwłaszcza w nocy albo gdy w pobliżu jest kobieta w ciąży albo dzieci.
 14. Zaleca się, aby jakiekolwiek rozmowy czy rozmowy telefoniczne były robione przez Internet przewodowy.
 15. Chrońmy kobiety w ciąży oraz dzieci od biernej ekspozycji poprzez utrzymanie odległości min.1 metra, gdy używamy telefonu komórkowego. Używając bezprzewodowego Internetu (Wi Fi czy Internetu w telefonie) odległość powinna być tak duża jak to tylko możliwe. Urządzenia takie jak telefony komórkowe, laptopy czy tablety z połączeniem bezprzewodowym powinny być trzymane z dala od brzucha kobiety w ciąży czy też kobiety trzymającej dziecko na rękach. Kobieta w ciąży czy też dziecko nie powinny w żadnym wypadku przebywać koło routera czy też pomiędzy routerem a komputerem. Rodzice nie powinni używać czy trzymać telefonu komórkowego czy innych urządzeń bezprzewodowych kiedy trzymają dzieci albo gdy dzieci są w pobliżu. Nie powinni też kłaść telefonu komórkowego w pobliżu wózka dziecięcego. Ryzyko wzrasta, gdy urządzenie bezprzewodowe jest połączone z Internetem poprzez Wi Fi czy bezprzewodowe przesyłanie danych.
 16. Wystrzegaj się bezprzewodowych niań, gdyż stanowią one potencjalne ryzyko nieodwracalnych zniszczeń dla rozwoju mózgu niemowlęcia. Analogowe albo przewodowe wersje tych urządzeń są bezpieczniejsze. Gdy już się używa urządzeń cyfrowych, to powinny być one bez opcji video oraz bez nieustannej transmisji danych, czyli aktywowane poprzez głos. W każdym wypadku, urządzeń tego typu nie powinno się umieszczać w łóżeczku dziecięcym, tylko w odległości co najmniej 2 metrów!

Źródło: Deklaracja z Nikozji (Nicosia Declaration) dotycząca pól elektromagnetycznych/ częstotliwości radiowych, listopad, 2017, www.ehtrust.org/2017-nicosia-declaration-electromagnetic-radiofrequency-radiation

Zgodnie z art. 552 ust. 2b pkt 2 Prawo wodne, podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne, w tym opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej są obowiązane składać oświadczenia za poszczególne kwartały danego roku Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo w celu ustalenia wysokości opłaty, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w BIP na stronie internetowej Wód Polskich.

Oświadczenia należy składać w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.

Oznacza to, że podmioty ponoszące opłaty z tytułu zmniejszonej retencji terenowej składają oświadczenia wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta za każdy kwartał w terminie 30 dni od dnia ostatniego dnia kwartału, w terminie za kwartał IV 2019 roku 1-15 stycznia 2020 roku. Przykładowo za 2019 rok kolejno:

I kwartał – 1-30 kwietnia,

II kwartał – 1-31 lipca,

III kwartał – 1-31 października,

oraz IV kwartał do 15 stycznia 2020 roku.  

Oświadczenia należy przesyłać na adres: Urząd Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie, pok. Nr 21.

Na podstawie złożonego oświadczenia, Urząd zweryfikuje przedstawione informacje i przygotuje stosowną informację z naliczeniem opłaty.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - wody.gov.pl - Składanie oświadczeń przez podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne

W związku z otrzymanym pismem z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie występowania nieprawidłowości w zakresie spalania odpadów drewnianych i drewnopochodnych przez osoby fizyczne w kotłach domowych nieprzystosowanych do tego celu, przypominamy wszystkim mieszkańcom gminy o bezwzględnym zakazie spalania odpadów.

Zakaz ten dotyczy również spalania zanieczyszczonego drewna:

 • odpady drewniane pokryte substancjami konserwującymi, lakierami, klejami (np.  ramy okienne, meble, panele podłogowe, parkiety itp.),
 • trociny (wióry, ścinki) pochodzące z obróbki płyt wiórowych.

Spalanie takich odpadów w kotłach nieprzystosowanych do tego powoduje  znaczną emisję substancji szkodliwych do powietrza.

Osoby fizyczne oraz jednostki nie będące przedsiębiorcami mogą wykorzystywać jako paliwo:

 • tzw. „czyste” odpady drewniane, które nie są zanieczyszczone powłokami ochronnymi lub impregnatami,
 • ścinki, trociny z „czystego” drewna,
 • odpady drewna z pielęgnacji zadrzewień.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2018 r. poz. 93) wskazuje, że w procesie R1 obejmującym wykorzystanie odpadu jako paliwa można stosować drewno, o ile nie jest zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi, natomiast stosowanie jako paliwa trocin, wiórów, ścinków pochodzących z obróbki płyt wiórowych czy forniru jest całkowicie zabronione.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że osoby spalające ww. odpady zanieczyszczonego drewna naruszają przepisy prawa.

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo informuje mieszkańców gminy o możliwości skorzystania z dofinansowania kosztów wymiany starych pieców opalanych węglem na proekologiczne systemy ogrzewania (kotły gazowe, olejowe, gazowo-olejowe, elektryczne, kotły na biomasę, kotły na paliwo stałe) oraz kosztów zakupu i montażu urządzeń wykorzystujące odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, przydomowe turbiny wiatrowe).

Przyjęta przez Radę Miejską w Witkowie uchwała Nr II/13/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy i Miasta Witkowo na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania na proekologiczne urządzenia grzewcze oraz kosztów wyposażenia budynku lub nieruchomości w urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii, zmieniona uchwałą Nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25 listopada 2021 r., ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego pochodzących z pieców i kotłowni węglowych.

Dotacje na wymianę starych pieców i zakup urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii

Program jest skierowany do wszystkich mieszkańców gminy. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji na zakup nowego pieca jest trwała likwidacja w budynku wszystkich dotychczasowych pieców lub kotłów węglowych.

W przypadku kotłów na paliwo stałe, w tym na biomasę, możliwe do montażu są tylko takie kotły, które umożliwiają wyłącznie automatyczne podawanie paliwa, bez rusztu awaryjnego oraz elementów umożliwiających jego zamontowanie, spełniające wymagania klasy 5 lub wyższej według normy PN EN 303-5:2012 "Kotły grzewcze - Część 5. Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie".

Uzyskaną dotację w wysokości 50 % kosztów realizacji zadania, jednak nie więcej niż 3.000 zł, w przypadku budynku jednorodzinnego i nie więcej niż 6.000 zł, w przypadku budynku wielorodzinnego, będzie można przeznaczyć na zakup i montaż nowego pieca lub urządzenia wykorzystującego odnawialne źródła energii.

Informacje o zasadach udzielania dotacji, wnioski o dofinansowanie oraz wzór rozliczenia dotacji znajdują się na stronie internetowej Urzędu w zakładce: Ochrona środowiska. Wszystkie dokumenty niezbędne o udzielenie dotacji dostępne są w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo, w Biurze Informacji na parterze.

 

Wnioski można składać do 31 października każdego roku w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, pok. Nr 21, w godzinach pracy Urzędu.

Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy Witkowo.

Ogólne zasady udzielania dotacji i kolejność działań:

1) Złożenie wniosku o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami (wzór wniosku dostępny w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo lub na stronie internetowej Urzędu).

 

Wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć przed wymianą starego pieca lub przed montażem urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Warunkiem do uzyskania dotacji na zmianę systemu ogrzewania jest trwała likwidacja dotychczasowego źródła ogrzewania niespełniającego wymagań jakościowych.

Dotacja udzielana jest na jedno urządzenie, jeden raz na dany budynek lub lokal. W przypadku posiadania przez jednego właściciela kilku budynków lub lokali mieszkalnych, Wnioskodawca może skorzystać z dotacji jeden raz na trzy lata.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach powyższej uchwały może być dofinansowane z innych środków publicznych, pod warunkiem, że łączna kwota dofinansowania na przedsięwzięcie nie może przekroczyć 100 % kosztów przedsięwzięcia związanego z zakupem i montażem urządzenia proekologicznego.

W przypadku, gdy inwestycja wykorzystywana będzie w działalności gospodarczej, rolnictwie lub rybołówstwie, udzielanie dotacji uwzględniać będzie pomoc de minimis.

Dotacji nie podlega:

- koszt zakupu przenośnego urządzenia,

- koszt demontażu dotychczasowego urządzenia,

- modernizacja istniejącego ogrzewania, w tym ogrzewania proekologicznego,

- koszt wykonania prac projektowych, podłączenia do zewnętrznej sieci gazowej lub elektrycznej, uzgodnień, pozwoleń, odbiorów kominiarskich i energetycznych, montażu innych urządzeń grzewczych, zakupu pojedynczego i dodatkowego wyposażenia, zakupu i montażu instalacji wewnętrznej, koszty eksploatacji urządzenia,

- koszty robocizny wykonane we własnym zakresie.

Wysokość dotacji:

- 50 % kosztów realizacji zadania, jednak nie więcej niż 3.000 zł, w przypadku budynku jednorodzinnego i nie więcej niż 6.000 zł, w przypadku budynku wielorodzinnego.

2) Weryfikacja formalna wniosków i wizja w budynku, lokalu lub nieruchomości przed rozpoczęciem inwestycji.

3) Podpisanie umowy z Gminą.

Udzielona dotacja nie może być przeznaczona na finansowanie wydatków poniesionych przed datą podpisania umowy o udzielenie dotacji. Przy dofinansowaniu przedsięwzięcia będą brane pod uwagę wyłącznie koszty zakupu nowego urządzenia poniesione po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji.

 

4) Zakup pieca lub urządzenia wykorzystującego odnawialne źródła energii i ich montaż.

5) Rozliczenie dotacji i złożenie wymaganych załączników, m. in:

- kserokopii imiennego dowodu zakupu i montażu proekologicznego urządzenia (oryginał do wglądu),

- dokumentu potwierdzającego demontaż i przekazanie starego źródła ciepła do likwidacji wystawiony przez uprawnionego przedsiębiorcę lub oświadczenie Wnioskodawcy w tym zakresie,

- potwierdzenie o spełnieniu zgodności urządzenia z normami, a dodatkowo, w przypadku zakupu urządzenia grzewczego na paliwo stałe, w tym na biomasę - świadectwo zgodności z normą PNEN 303-5:2012 (wymogi Klasy 5),

- opinii kominiarskiej potwierdzającej prawidłowość podłączenia urządzenia do przewodu kominowego, jeżeli jest wymagana,

- w przypadku montażu kotła gazowego lub gazowo-olejowego, protokołu próby szczelności instalacji gazowej po wymianie źródła ciepła oraz dokument potwierdzający warunki podłączenia do sieci gazowej,

- w przypadku montażu ogrzewania elektrycznego, warunki przyłączenia lub umowę kompleksową dostarczenia energii,

- w przypadku montażu mikroinstalacji, gdy przepisy prawa wymagają przyłączenia takich urządzeń do wewnętrznej instalacji elektrycznej - pisemnego potwierdzenia otrzymania przez Wnioskodawcę zgłoszenia przyłączenia od przedsiębiorstwa energetycznego,

- dokument wystawiony przez podmiot udzielający dofinansowania lub oświadczenie Wnioskodawcy o dofinansowaniu do urządzenia proekologicznego z innych środków publicznych, ze wskazaniem źródła i wysokości dofinansowania.

6) Wizja budynku, lokalu lub nieruchomości, w którym zamontowano nowe urządzenie celem sprawdzenia, czy inwestycja zrealizowana została zgodnie z podjętą uchwałą i umową o udzielenie dotacji.

7) Wypłata dotacji na konto bankowe Wnioskodawcy.

Szczegółowe informacje o dotacji można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo w Biurze Informacji na parterze, nr tel. (61) 477 81 94

Do pobrania:

W dniu 18 grudnia 2017 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął tzw. „uchwały antysmogowe”. Dla gminy Witkowo obowiązuje uchwała Nr XXXIX/941/17 w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego (bez Miasta Poznania i Miasta Kalisza), ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

„Uchwały antysmogowe”

Uchwała wprowadziła od 1 maja 2018 r. zakaz stosowania najgorszej jakości paliw stałych np. bardzo drobnego miału lub węgla brunatnego czy flotokoncentratu. Ponadto, wprowadzono ograniczenia dla kotłów oraz tzw. miejscowych ogrzewaczy np. kominków i pieców. Wszystkie nowe kotły po 1 maja 2018 r. muszą zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną oraz dotrzymanie norm emisyjnych. Nie mogą również posiadać rusztu awaryjnego oraz możliwości jego zamontowania.

Zgodnie z zapisami uchwały kotły zainstalowane przed wejściem w życie uchwały antysmogowej i nie spełniające jej wymagań będą musiały być wymienione w 2 etapach:

1) do 1 stycznia 2024 r. – w przypadku kotłów bezklasowych,

2) do 1 stycznia 2028 r. – w przypadku kotłów spełniających wymagania dla klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012.

Kotły tzw. 5 klasy, zainstalowane przed wejściem w życie uchwały, mogą być użytkowane bezterminowo. Ponadto miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki, kozy) zainstalowane przed wejściem w życie uchwały antysmogowej i nie spełniające ich wymagań muszą być wymienione do 1 stycznia 2026 r.

W instalacjach grzewczych zakazuje się stosowania następujących paliw:

1) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem,

2) mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,

3) paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %,

4) węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, nie spełniających któregokolwiek z poniższych parametrów jakościowych:

 1. wartość opałowa co najmniej 23 MJ/kg,
 2. zawartość popiołu nie więcej niż 10%,
 3. zawartość siarki nie więcej niż 0,8 %;

5) biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.

Jednocześnie informuję, że przewidziane są kontrole stosowania zapisów w/w uchwały, które mogą być przeprowadzane przez organy ochrony środowiska, powiatową inspekcję nadzoru budowlanego, Policję i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Podczas kontroli należy przedstawić m.in.: dokumentację techniczną posiadanego kotła oraz informację dotyczącą pochodzenia zakupionego opału, jego wartości opałowej, zawartości popiołu i siarki. Wszystkich dokumentów należy domagać się od sprzedawców kotłów i opału.

Wszelkie informacje w powyższym temacie dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu: www.umww.pl (Kampania informacyjna: Jakość powietrza to jakość życia).

W związku z trwającym sezonem grzewczym przypominamy mieszkańcom Gminy i Miasta Witkowo o obowiązującym zakazie spalania odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych i innych odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych.

Podczas spalania śmieci (butelek i opakowań z tworzyw sztucznych, laminatów, butów, worków, folii, kolorowych gazet, zużytych opon) z kominów wydobywają się toksyczne związki chemiczne takie jak: dioksyny, furany, chlorowodór, cyjanowodór, fenole, benzen, formaldehyd oraz metale ciężkie, które nieodwracalnie niszczą nasze zdrowie. Substancje te zanieczyszczają środowisko naturalne i są przyczyną występowania alergii, chorób krążenia, uszkadzają płód i strukturę kodu genetycznego, obniżają naszą odporność, mogą również generować choroby nowotworowe.

Zakaz spalania śmieci w kotłowniach domowych

Spalanie odpadów w piecach powoduje osadzanie się tzw. „mokrej sadzy” w przewodach kominowych, a to może prowadzić do zapalenia się instalacji grzewczej, popękania komina, zaczadzenia, a w najgorszym przypadku do pożaru budynku.

Chorobotwórcze substancje przenoszą się w powietrzu do otoczenia, osiadają na roślinach i przedmiotach, a następnie przez opady atmosferyczne są zmywane do ziemi, wód gruntowych i cieków wodnych. Następnie wraz z pożywieniem (np. uprawianymi warzywami, owocami, zbożami) i wdychanym powietrzem, związki te dostają się do naszego organizmu.

Za „pozorne oszczędności” podczas spalania odpadów płaci się własnym zdrowiem i zdrowiem swoich najbliższych oraz naraża swój dom na poważne niebezpieczeństwo.

Aby zapobiec temu niekorzystnemu zjawisku należy przede wszystkim segregować śmieci i pozbywać się ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz rygorystycznie przestrzegać ustawowego zakazu spalania odpadów w piecach.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 992) zakazuje spalania odpadów poza spalarnią odpadów, zgodnie z art. 191 tej ustawy, „kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarnią lub współspalarnią odpadów podlega karze przewidzianej w w/w ustawie”.

Miejmy na uwadze zdrowie swoje i innych ludzi. Dbajmy o środowisko!

Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termicznych spalanie tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego w obecności odpadów organicznych powstają szkodliwe dla zdrowia substancje, w tym rakotwórcze oraz zwiększa się emisja pyłów.

Odpady tworzyw sztucznych to cenny surowiec wtórny do recyklingu, z którego można wytworzyć nowe produkty (opakowania, meble ogrodowe, doniczki, słupki parkingowe itp.). Poprzez spalanie odpadów plastikowych w piecach domowych pozbawiamy się tych wartościowych surowców i zanieczyszczamy środowisko, w którym żyjemy.

Drugie życie tworzyw sztucznych ? wyroby z recyklingu

Czystsze Powietrze

Czy wiesz, że:

 •  Opublikowany w maju 2016 roku raport WHO wskazuje, że 33 z 50 miast Unii Europejskiej o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu położone jest na terenie naszego kraju. Niechlubne pierwsze miejsce zajął Żywiec, tuż za nim uplasowała się Pszczyna a w pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze Rybnik (4 miejsce), Wodzisław Śląski (5), Opoczno (6), Sucha Beskidzka (7) i Godów (8). Mieszkańcy polskich miast i gmin mogą na bieżąco zapoznać się ze stanem powietrza monitorowanym w najbliższej stacji pomiarowej. Informacje te są zamieszczone na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home
 •  Z raportu GUS ?Ochrona Środowiska w Polsce 2015? wynika m.in., że ze spalania w gospodarstwach domowych wytwarzane jest prawie czterokrotnie więcej pyłów niż łącznie emituje sektor produkcji i transformacji energii. Do takiego stanu rzeczy przyczynia się nie tylko palenie paliwem niskiej jakości, ale także spalanie odpadów w piecach, kominkach czy na wolnym powietrzu - zjawisko to jest w Polsce niestety nadal powszechne.
 •  Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM 2,5 (jest to pył o średnicy nie większej niż 2,5 mikrometrów, tj. 20-35 razy mniejszej niż wynosi średnica ludzkiego włosa) skutkuje skróceniem średniej długości życia, a krótkotrwała ekspozycja na wysokie stężenia tego pyłu powoduje wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego i krążenia oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających hospitalizacji (nasilenie astmy, ostra reakcja układu oddechowego, osłabienie czynności płuc).

Przydatne linki:

www.plasticeurope.pl

www.misja-emisja.pl

www.niskaemisja.pl

www.waznamisjazdrowaemisja.pl/niska-emisja-wysoki-poziom-zagrozenia