Dla mieszkańców

Kalendarz wydarzeń/okazji/imprez w Witkowie na 2023 rok

Kalendarz wydarzeń/okazji/imprez w Witkowie na 2023 rok
LP. Święto  Ranga Data organizacji Organizator Miejsce wydarzenia
1 Wyzwolenie Witkowa WYDARZENIE PATRIOTYCZNE 21 stycznia UGiM  Pomnik Powstańców Wielkopolskich 
2 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy WYDARZENIE SPOŁECZNE 29 stycznia Sztab WOŚP/OKSiR Centrum Kultury oraz Hala przy ulicy Czerniejewskiej
3 Bal Sołecki WYDARZENIE SPOŁECZNE 21 stycznia Zarząd Sołtysów Restauracja "La Mirage" w Gorzykowie
4 Zawody Radnych, Wójtów, Burmistrzów w tenisie stołowym WYDARZENIE SPORTOWE 18 lutego Stowarzyszenie MW/OKSiR Hala przy ulicy Czerniejewskiej
5 Zakończenie Powstania Wielkopolskiego WYDARZENIE PATRIOTYCZNE 16 lutego UGiM/OKSiR Pomnik Powstańców Wielkopolskich 
6 Podsumowanie Gminnego Roku Sportowego 2022 WYDARZENIE SPORTOWE 23 lutego UGiM Centrum Kultury
7 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych WYDARZENIE PATRIOTYCZNE 1 marca UGiM/OKSiR Pomnik Powstańców Wielkopolskich 
8 Gala Zakończenia Witkowskiej Ligi Halowej WYDARZENIE SPORTOWE 4 marca Zarząd WLH, UGiM, OKSiR Centrum Kultury 
9 Dzień Kobiet WYDARZENIE SPOŁECZNE   8 marca OKSiR /Rada Miejska Centrum Kultury
10 Dzień Sołtysa WYDARZENIE SPOŁECZNE 11 marca  UGiM UGiM - Sala nr 1
11 Mistrzostwa GiM Witkowo w tenisie stołowym  WYDARZENIE SPORTOWE Marzec UGiM  Hala SP nr 1 w Witkowie
12 Turniej Wielkanocy Klas I-III WYDARZENIE SPORT-REKREACJA 2 kwietnia OKSiR /SP2/GKPiRPA Hala przy uilcy Czerniejewskiej
13 Rocznica Katastrofy Smoleńskiej WYDARZENIE PATRIOTYCZNE 10 kwietnia UGiM Pomnik Powstańców Wielkopolskich 
14 Dzień Pamieci Ofiar Zbrodni Katyńskiej WYDARZENIE PATRIOTYCZNE 13 kwietnia UGiM Pomnik Powstańców Wielkopolskich 
15 Rocznica Chrztu Polski WYDARZENIE HISTORYCZNE 14 kwietnia UGiM FB, www, media
16 Światowy Dzień Trzeźwości  WYDARZENIE SPOŁECZNE 15 kwietnia UGiM FB, www, media
17 Wybuch Powstania w Gettcie Warszawskim WYDARZENIE PATRIOTYCZNE 19 kwietnia UGiM Pomnik Powstańców Wielkopolskich
18 Dzień Flagi Państwowej WYDARZENIE PATRIOTYCZNE 2 maja UGiM Pomnik Powstańców Wielkopolskich
19 Konstytucja 3 maja WYDARZENIE PATRIOTYCZNE 3 maja OKSiR/SP nr 2/UGiM Skwer Lotników
20 Międzynarodowy Dzień Strażaka WYDARZENIE SPOŁECZNE 4 maja Miejsko-Gminny Zarząd OSP RP Ochotnicze Straże Pożarne
21 Dzień Zwycięstwa WYDARZENIE PATRIOTYCZNE 08 maja UGiM Pomnik Powstańców Wielkopolskich
22 Dzień Pracownika Komunalnego WYDARZENIE SPOŁECZNE 10 maja UGiM FB, www, media
23 Dzień Samorządowca  WYDARZENIE SPOŁECZNE Maj OKSiR/Przedszkole Miejskie Centrm Kultury 
24 Dzień Weterana WYDARZENIE PATRIOTYCZNE 29 maja UGiM FB, www, media
25 Gminny Dzień Dziecka WYDARZENIE SPOŁECZNE 5 czerwca OKSiR/Szkoły/Przedszkola/GKPiRPA Do uzgodnienia
26 Rocznica Wyborów Czerwcowych WYDARZENIE PATRIOTYCZNE 4 czerwca UGiM FB, www, media
27 Dni Witkowa i wydarzenia towarzyszące WYDARZENIE SPOŁECZENE 17 - 18 czerwca OKSiR/UGiM/Organizacje pozarządowe/Placówki oświatowe Stadion Miejski
28 Witkowski Turniej Nocny w Piłkę Nożną WYDARZENIE SPORTOWE Lipiec/Sierpień Zarząd WLH, UGiM, OKSiR, Animator Orlika Orlik przy ulicy Wrzesińsiej
28 Wybuch Powstania Warszawskiego WYDARZENIE PATRIOTYCZNE 1 sierpnia OKSiR Pomnik Powstańców Wielkopolskich/ SP nr1
29 Dzień Wojska Polskiego (rocznica "Cudu nad Wisłą") WYDARZENIE PATRIOTYCZNE 15 sierpnia UGiM Kaplica NMP Królowej Polski
w Witkowie
30 Dożynki Gminne WYDARZENIE KULTURALNE 20 sierpnia UGiM/OKSiR Stadion Miejski 
31 Mistrzostwa GiM Witkowo w tenisie ziemnym WYDARZENIE SPORTOWE Sierpień UGiM, Miłośnicy tenisa Korty tenisowe
32 Wychuch II Wojny Światowej WYDARZENIE PATRIOTYCZNE 1 września UGiM Pomnik Powstańców Wielkopolskich
33 Agresja ZSRR na Polskę WYDARZENIE PATRIOTYCZNE 17 września UGiM Pomnik Powstańców Wielkopolskich
34 Witkowska Dycha WYDARZENIE SPORTOWE 23 września Witkowo Biega / OKSiR / UGiM Stadion Miejski 
35 Szkolne Biegi Uliczne WYDARZENIE SPORTOWE Wrzesień/Październik UGiM, OKSiR, Placówki Oświatowe Stadion Miejski 
36 Jubielusz Małżeństw WYDARZENIE SPOŁECZNE Październik/Listopad UGiM/OKSiR Centrum Kultury
37 Dzień Edukacji Narodowej WYDARZENIE SPOŁECZNE 14 października UGiM UGiM
38 Święto Niepodległości WYDARZENIE PATRIOTYCZNE 11 listopada OKSiR /SP nr 1 Pomnik Powstańców Wielkopolskich
39 Turniej Mikołajkowy Przedszkoli WYDARZENIE REKREACYJNO-SPORTOWE 3 grudnia OKSiR /SP1 /SP 2/Przedszkola/GKPiRPA Hala przy ulicy Czerniejewskiej
40 Rodzinny Bieg Mikołajkowy WYDARZENIE REKREACYJNO-SPORTOWE 6 grudnia OKSiR /UGiM /SP1/ SP /  GKPiRPA Okolice strażnicy OSP, Rynek w Witkowie
41 Rocznica Ogłoszenia Stanu Wojennego WYDARZENIE PATRIOTYCZNE 13 grudnia UGiM FB , www, media
42 Wybuch Powstania Wielkopolskiego WYDARZENIE PATRIOTYCZNE 27 grudnia UGiM Pomnik Powstańców Wielkopolskich, CK
*Dokładne godziny wydarzeń będą podane z odpowiednim wyprzedzeniem. Kalendarz może ulec rozszerzeniu lub zmianie.

Zapraszamy na portal witkowo.miasto.plus daje on możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez Internet.

Aktualnie dostępnych jest 63 wniosków oraz formularzy.

https://witkowo.miasto.plus

 

Karty usług

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
CEIDG-1 Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

SO - Sprawy Obywatelskie i USC
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
Karta nr SO/1 - dot. wydania decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców części A
Karta nr SO/2 - dot. wymeldowania z pobytu stałego
Karta nr SO/3 - dot. wymeldowania pobytu czasowego
Karta nr SO/4 - dot. zameldowania na pobyt czasowy
Karta nr SO/5 - dot. zameldowania na pobyt stały
Karta nr SO/6 - dot. nadania dziecku nazwiska męża matki
Karta nr SO/7 - dot. oświadczenia o uznaniu dziecka
Karta nr SO/8 - dot. oświadczenia o zmianie imienia dziecka
Karta nr SO/9 - dot. powrotu po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
Karta nr SO/10 - dot. rejestracji zgonu
Karta nr SO/11 - dot. sporządzenia aktu małżeństwa zawartego przed duchownym
Karta nr SO/12 - dot. sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego
Karta nr SO/13 - dot. ustalenia i odtworzenia aktu stanu cywilnego
Karta nr SO/14 - dot. uzupełnienia akt stanu cywilnego
Karta nr SO/15 - dot. wpisania do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
Karta nr SO/16 - dot. wydania dowodu osobistego (wniosek o wydanie dowodu osobistego)
Karta nr SO/19 - dot. wydania zaświadczenia o kradzieży, zagubieniu dowodu osobistego
Karta nr SO/20 - dot. wydawania dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzenie danych osobowych
Karta nr SO/22 - dot. zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcia małżeństwa (małżeństwa konkordatowe)
Karta nr SO/23 - dot. zawarcia związku małżeńskiego (przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego)
Karta nr SO/24 - dot. zgłoszenia urodzenia dziecka
Karta nr SO/25 - dot. wyjazdu poza granicę RP na okres dłuższy niż 6 miesięcy

FN - Finansowo - Budżetowy
Karta nr FN/1 - dot. wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego
Karta nr FN/2 - dot. wydanie zaświadczenia o przychodowości z gospodarstwa rolnego
Karta nr FN/3 - dot. wydanie decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych oraz umorzenia odsetek
Karta nr FN/4 - dot. zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
Karta nr FN/5 - dot. decyzja w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych

OR - Organizacyjno-Administracyjny
Karta nr OR/1 - dot. wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
Karta nr OR/2 - dot. zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
Karta nr OR/3 - dot. zawieszenia, wznowienia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
Karta nr OR/4 - dot. wydania zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
Karta nr OR/5 - dot. wykreślenia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
Karta nr OR/6 - dot. wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy i Miasta Witkowo
Karta nr OR/7 - dot. pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej
Karta nr OR/8 - dot. przyznanie rekompensaty żołnierzom rezerwy z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych
Karta nr OR/9 - dot. uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub uznanie za żołnierza samotnego
Karta nr OR/10 - dot. uznanie żołnierza (poborowego) za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny

IT - Rozwoju Lokalnego Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Dróg
Karta nr IT/1 - dot. wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Karta nr IT/2 - dot. ustalenia numerów porządkowych nieruchomości
Karta nr IT/3 - dot. przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby
Karta nr IT/4 - dot. ubiegania się o przydział mieszkania komunalnego
Karta nr IT/6 - dot. wydania wypisu, wyrysu, zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Karta nr IT/7 - dot. dot. wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego / umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej (karta informacyjna - wersja aktywna *.doc)

OŚ - Ochrona Środowiska
Karta nr OŚ/1 - dot. zezwolenia na prowadzenie upraw maku lub konopii
Karta nr OŚ/2 - dot. zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów
Karta nr OŚ/2A - dot. zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych, usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Karta nr OŚ/3 - dot. zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną
Karta nr OŚ/4 - dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (wniosek, karta informacyjna - wersje aktywne)
Karta nr OŚ/5 - dot. wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Karta nr OŚ/6 - dot. zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

PO - Pozostałe Komórki organizacyjne
Karta nr PO/1 - dla. wydzierżawiania gruntów w OW w Skorzęcinie gruntów celach
1. rekreacyjno - wypoczynkowych
2. prowadzenia działalności gastronomiczno-handlowej związanej z obsługą wypoczynku

PS - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie
Karta nr PS/1 - dot. przyznanie świadczenia - zasiłek pielęgnacyjny
Karta nr PS/2 - dot. przyznanie świadczenia - zasiłek rodzinny wraz z dodatkami
Karta nr PS/3 - dot. przyznanie dodatku mieszkaniowego
Karta nr PS/4 - dot. przyznanie świadczenia - świadczenie pielęgnacyjne
Karta nr PS/5 - dot. przyznania świadczenia - zasiłek stały
Karta nr PS/6 - dot. przyznanie świadczenia - zasiłek okresowy
Karta nr PS/7 - dot. przyznania świadczenia - zasiłek celowy
Karta nr PS/8 - dot. przyznania świadczenia - usługi opiekuńcze
Karta nr PS/9 - dot. przyznania świadczenia - posiłek dla potrzebujących
Karta nr PS/10 - dot. przyznania świadczenia - umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej
Karta nr PS/11 - dot. przyznania świadczenia - praca socjalna
Karta nr PS/12 - dot. przyznania świadczenia - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

GN - Gospodarka nieruchomościami
Karta nr GN/1 - dot. nabywania nieruchomości stanowiących własność gminy Witkowo w trybie bezprzetargowym
Karta nr GN/2 - dot. nabywania nieruchomości stanowiących własność gminy Witkowo w drodze przetargu
Karta nr GN/3 - dot. sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy na rzecz ich najemców
Karta nr GN/4 - dot. wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność gminy
Karta nr GN/5 - dot. podziału nieruchomości
Karta nr GN/6 - dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości we własność.
Karta nr GN/7 - dot. rozgraniczenia nieruchomości.

DM - Sprawy mieszkaniowe
Karta nr DM/1 -  dot.przyznania zryczałtowanego dodatku energetycznego

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo informuje o możliwości otrzymania nagrody finansowej przez zawodników i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe.

Nagrody określa przyjęta przez Radę Miejską w Witkowie uchwała NR XXXIV/277/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród za osiągnięty wynik sportowy.

Uchwała - sport

Informacje o zasadach przyznawania ww. nagrody oraz wnioski do pobrania znajdują się na stronie internetowej Urzędu w zakładce: Kultura i sport.

Wnioski można składać do 14 lutego każdego roku w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, pok. 2, w godzinach pracy Urzędu.

Osobą odpowiedzialną za realizację programu jest p. Hubert Lisiak – pok. 2, tel. 721 575 425, 61 477 81 94.

Dokumenty do pobrania:

Szczegółowe zasady i wzór wniosku:

Uchwała.XXXIV.277.2021 - w sprawie zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród za osiągnięty wynik sportowy

Komisja do spraw przyznawania nagród sportowych:

Zarządzenie nr 14/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie: powołania komisji do spraw przyznawania nagród sportowych

W 2020 roku weszła w życie ustawa, na mocy której można do Instytutu Pamięci Narodowej zgłaszać miejsce pochówku Weteranów w celu wpisu do ewidencji grobów Weteranów walk o wolność i niepodległość Polski.

Aby miejsce Weterana znalazło się na tejże liście należy wypełnić wniosek, który znajdziecie Państwo pod tym adresem:

https://ipn.gov.pl/pl/upamietnianie/groby-weteranow-walk-o/wnioski-o-wpis-do-ewide/64093,Wnioski-o-wpis-do-ewidencji.html

Wniosek jest dość szczegółowy, do tego wniosku należy załączyć akt zgonu i zdjęcia stanu faktycznego grobu oraz potwierdzenie, że np. dany Weteran był Powstańcem Wielkopolskim.

Jeśli IPN wyda pozytywną decyzję można się ubiegać o sfinansowanie remontu lub renowacji nagrobka. Wniosek i szczegółowe informacje znajdą Państwo pod tym adresem:

https://ipn.gov.pl/pl/upamietnianie/groby-weteranow-walk-o/dotacje-i-swiadczenia/64096,Dotacje-i-swiadczenia.html

A ewidencję już wpisanych znajdziecie Państwo tu:

https://bip.ipn.gov.pl/bip/form/241,Ewidencja-grobow-weteranow-walk-o-Wolnosc-i-Niepodleglosc-Polski.html

Wyżej wymienione dokumenty należy kierować pod adres:

 

 

 

Naczelnik Oddziałowego Biura Upamietniania
Walki i Męczeństwa
Wojciech Chałupka
ul. Rolna 45 A
61 – 487 Poznań

 

 

 

Firmy świadczące usługi przewozu osób na terenie gminy witkowo

WA-MA Maciej Walicki – Usługi transportowe (Linia nr 7)

EUROMATPOL Sp. z o.o.

GPKS Sp. z o.o.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej witkowo.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Oficjalny Serwis Informacyjny Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie

Data publikacji strony internetowej: 03.08.2018 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 01.12.2019

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 31.03.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Krzysztof Dziel adres poczty internetowej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo

Do budynku prowadzi 1 wejścia od ul. Gnieźnieńskiej, przy schodach znajduje się podjazd dla wózków.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na wprost klatki schodowej.

Na parkingu przed budynkiem wyznaczono 1 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego dla osób głuchych.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

 

INFORMACJA O URZĘDZIE GMINY I MIASTA WITKOWO W JĘZYKU ŁATWYM DO CZYTANIA – ETR (EASY TO READ)

Logotyp - ETR (Easy to read)

Urząd Gminy i Miasta w Witkowie, czyli w skrócie urząd znajduje się przy ulicy Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie.

Zdjęcie budynku urzędu od strony ulicy Gnieźnieńskiej

Powyżej zdjęcie budynku urzędu od strony ulicy Gnieźnieńskiej.

Jest to budynek, w którym pracują burmistrz i urzędnicy. Budynek ma jedno wejście od strony głównej drogi, przy ulicy Gnieźnieńskiej 1.

Zdjęcie budynku urzędu od strony głównej drogi, przy ulicy Gnieźnieńskiej 1

Burmistrz jest jednocześnie kierownikiem urzędu.

Burmistrzem Gminy i Miasta Witkowo jest Pan Marian Gadziński.

Burmistrzowi w pracy pomagają Zastępca Burmistrza, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy oraz pracownicy poszczególnych referatów.

Czym zajmuje się Urząd? Urząd wykonuje różne zadania:

 • załatwia sprawy z zakresu urzędu stanu cywilnego (np. wydaje dowody osobiste, prowadzi spis ludności w gminie itp.)
 • organizuje ogłoszone wybory: do Sejmu i Senatu, na Prezydenta Polski, wybory radnych, sołtysów itd.
 • zajmuje się bezpieczeństwem i ochroną przeciw pożarową w gminie,
 • zajmuje się ochroną zabytków,
 • współpracuje z organizacjami pozarządowymi,
 • zajmuje się rolnictwem,
 • zajmuje się budżetem gminy,
 • zajmuje się ustaleniem wysokości podatków i opłat,
 • zajmuje się planowaniem przestrzeni w gminie,
 • robi remonty i buduje nowe potrzebne budynki, oświetlenie,
 • buduje i naprawia drogi gminne,
 • zajmuje się ochroną i kształtowaniem środowiska i ochrony przyrody,
 • organizuje i nadzoruje gospodarkę śmieciową na terenie gminy,
 • prowadzi spis firm, na terenie gminy,

 

Kontakt z pracownikami urzędu:

Zapraszamy Was do urzędu od poniedziałku do piątku.

w godzinach:

Poniedziałek 8.00 – 16.00

Wtorek – Piątek 7.30 – 15.30

Jeśli chcesz się z nami skontaktować telefonicznie, zadzwoń na numer: 61 477 81 94. Możesz też wysłać e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Żeby załatwić sprawy w urzędzie możesz:

 1. Napisać pismo i wysłać je na adres: Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo
 1. Przynieść pismo do biura informacji: Biuro informacji to miejsce, w którym można zostawić pisma, podania, dokumenty. Tutaj też dostaniesz specjalne druki, które będą potrzebne do załatwienia sprawy.
 1. Możesz wrzucić dokumenty do skrzynki podawczej, która znajduje się przy wejściu do urzędu.
 1. Napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy e-PUAP: epuap.gov.pl e-PUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (do tego potrzebny jest Internet i swoje konto w e-PUAP).

 

Jak trafić do biura informacji?

Wchodzisz głównym wejściem – od ulicy Gnieźnieńskiej. Przy drzwiach do urzędu znajduje się domofon. Należy wybrać i zadzwonić pod numer 1.

Zdjęcie drzwi wejściowych do urzędu

Tak wygląda wejście do urzędu.

Widok po wejściu do urzędu.

widok po wejściu do urzędu

Do biura informacji dostaniesz się wchodząc po małych schodkach i skręcając w lewo.

Tak wygląda biuro informacji.

Biuro informacji

Jeśli przyjedziesz do nas autem, zaparkuj na specjalnie oznaczonym miejscu. Po prawej stronie budynku urzędu znajduje się parking, ze specjalnie wydzielonymi miejscami postojowymi.

Parking, ze specjalnie wydzielonymi miejscami postojowymi

Człowiek na wózku – symbol oznaczający osobę niepełnosprawną, literka P oznacza parking dla osoby z niepełnosprawnościami.

Przy wejściu do urzędu znajduje się skrzynka podawcza, do której możesz wrzucić wypełniony wniosek, pismo lub dokument. Jeżeli jesteś pewny, że wypełniłeś go poprawnie skorzystaj z naszej skrzynki, Wrzuć go do środka. Codziennie nasz pracownik wyciąga z niej dokumenty i przekazuje je do odpowiednich pracowników.

Przy wejściu do urzędu znajduje się skrzynka podawcza, do której możesz wrzucić wypełniony wniosek, pismo lub dokument

Zapraszamy! Jesteśmy do Twojej dyspozycji !

Tekst łatwy do czytania ETR - Urząd Gminy i Miasta w Witkowie.pdf

Informacja na temat zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy i Miasta Witkowo za 2018 rok.

 1. Przedstawienie Raportu oraz Debata nad Raportem o stanie Gminy i Miasta Witkowo za rok 2018 odbędzie się na sesji Rady Miejskiej w Witkowie w dniu 27 czerwca 2019 roku.
  Sesja odbędzie się w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie w sali posiedzeń nr 1. Rozpoczęcie sesji o godzinie 12:00.
 1. Nad raportem zostanie przeprowadzona debata, w której biorą udział Radni oraz mogą zabierać głos mieszkańcy Gminy i Miasta Witkowo.
  Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Witkowie pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 20 podpisami pełnoletnich mieszkańców Gminy i Miasta Witkowo.
  Zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie składa się najpóźniej w dniu 26 czerwca 2019 roku, jest to dzień poprzedzający sesję, podczas której ma być przedstawiony Raport.
 1. Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie – pok. 26, w godzinach pracy Urzędu.
  Zgłoszenie zawiera imię, nazwisko i adres zamieszkania mieszkańca Gminy i Miasta Witkowo zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających poparcia – wzór zgłoszenia stanowi załącznik do informacji.
  Wzór zgłoszenia można otrzymać w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie pok. 26.
  Zgłoszenia mieszkańców dokonane po 26 czerwca 2019 roku nie będą rozpatrywane.
 1. Mieszkańcy będą mogli zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie Gminy i Miasta Witkowo za 2018 rok wg kolejności zgłoszeń.
  Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, zgodnie z art. 28aa ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2019 poz. 506).
 1. Niniejsza informacja wraz z wzorem zgłoszenia mieszkańca Gminy i Miasta Witkowo do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy i Miasta Witkowo zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy i Miasta Witkowo bip.witkowo.pl, na stronie internetowej gminy i miasta www.witkowo.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo z siedzibą w Witkowie, ul. Gnieźnieńskia 1, 62-230 Witkowo, tel. 61 4778194, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, bądź wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  1. podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  2. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. (Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, a także m. in. z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego czy archiwizacji).
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
  1. warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie i wynika z przepisów prawa.
  2. dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie.
 11. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców w Gminie Witkowo udoskonalane jest zaplecze kulturalne i sportowe. Zapewnienie dogodnych warunków do uprawiania sportu oraz aktywnego spędzania wolnego czasu prowadzi do rozwoju całej gminy.

Organizacją działań sportowo-kulturalnych na terenie gminy zajmują się instytucje takie jak: Ośrodek, Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie, Biblioteka Miejska, Szkoły Podstawowe, Szkoła Ponadgimnazjalna oraz świetlice wiejskie, które w swej pracy wspomagane są przez liczne organizacje pozarządowe. Dzięki efektywnej współpracy Gmina Witkowo może poszczycić się organizacją licznych wydarzeń kulturalno społecznych oraz bardzo dobrze rozwiniętą bazą sportową.

Na terenie gminy znajduje się wiele nowoczesnych obiektów sportowych oraz kulturalnych, które są sukcesywnie modernizowane.

Do najważniejszych z nich należą:

Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka o powierzchni zabudowy 1181,33 m2, którego powierzchnia użytkowa wynosi łącznie 1857,36 m2, natomiast kubatura 9683,9 m3.

 

ck witkowo 2016

 

Przedmiotowy obiekt składa się z dwóch części: jedna to trzykondygnacyjny budynek z częściowym podpiwniczeniem, wykonany w technologii tradycyjnej. Druga część to jednokondygnacyjna atrakcyjna sala widowiskowa przeznaczona dla 450 osób.

Interesującą formę tworzy idealnie doświetlona antresola nad hollem parteru, która oprócz komunikacji będzie spełniać funkcję wystawienniczą, gdyż wyposażono ją w szyny galeryjne. Warto zaznaczyć, że efektu bryle obiektu dodaje atrakcyjna elewacja frontowa i boczna ze sceną, wykonane w systemie wentylowanym, obłożone płytami elewacyjnymi, okleinowanymi w kolorze drewna. Budynek jest w pełni umeblowany i wyposażony, dostosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne – posiada podjazd, windę osobową i odpowiednio przystosowane toalety.

 Hala Widowiskowo-Sportowa w Witkowie w skład której wchodzą: hall główny, sala sportowa, pełnowymiarowa płyta boiska, strzelnica do broni pneumatycznej, sale do ćwiczeń korekcyjnych, fizykoterapii, zespół szatni oraz pomieszczenie gastronomiczne (hala posiada także antresolę z dojściem do trybun dla widzów, którzy mogą podziwiać sportowców podczas licznych rozgrywek).

 

Po blisko dwóch latach wytężonej pracy oddano do użytku Halę Widowiskowo-Sportową w Witkowie

 

Powierzchnia całego obiektu wynosi 2 634 m2

 

 • Hala Sportowa w Witkowie z pomieszczeniami do rehabilitacji i gimnastyki korekcyjnej, siłownią oraz salą fitness,
 • Sala sportowa w Mielżynie,
 • Biblioteka Miejska w Witkowie,
 • Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie,
 • Świetlice wiejskie,
 • Kompleks sportowy w Mielżynie,
 • Kompleks sportowy w Ruchocinku,
 • Sala Historii Witkowa,
 • Boisko wielofunkcyjne przy ul. Czerniejewskiej,
 • Kompleks boisk „Orlik” przy ul. Wrzesińskiej,
 • Stadion Miejski w Witkowie,
 • Kompleks boisk sportowych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.

 

W ramach programu „MOJE BOISKO - ORLIK 2012” w 2009 roku w Witkowie przy ul. Wrzesińskiej oddano do użytku nowy kompleks sportowy

skorzecin boisko
 

Rozwinięta baza sportowa oraz zaangażowanie mieszkańców sprawiają, że Gmina Witkowo słynie z organizacji imprez sportowych, w których często uczestniczą zawodnicy z całego kraju. Do najpopularniejszych z nich zaliczyć należy: Ogólnopolski Nocny Turniej Szachowy, halowe turnieje piłki nożnej, turnieje tenisa ziemnego, Witkowska Dycha, Ósemka z haczykiem, Uliczne Biegi Szkolne, Mistrzostwa Gminy w Piłce Nożnej, Halowe Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym i w Piłce Siatkowej, Mikołajkowy Turniej Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych, Bieg Mikołajkowy, Turniej Wielkanocny Klas I-III Szkół Podstawowych oraz organizowane w sezonie letnim w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie: Mistrzostwa Polski Modeli Jachtów Żaglowych klasy F-10, F-15, Turniej Plażowej Piłki Siatkowej, Rozgrywki w Plażową Piłkę Nożną, Turniej Koszykówki oraz Długodystansowe Zawody Pływackie.

Gmina Witkowo należy do regionów rolniczo-turystyczno-usługowych, więc jest doskonałym miejscem do inwestowania i wypoczynku. Mieszkańcy trudnią się przede wszystkim: usługami, rolnictwem, drobną wytwórczością oraz działalnością związaną z turystyką i rekreacją.

Jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki jest rolnictwo. Na terenie gminy znajduje się 900 indywidualnych gospodarstw rolnych, których średnia wielkość wynosi 15 ha i stale wzrasta. Użytki rolne w klasach II - VI zajmują 12. 147 ha, a wskaźnik bonitacji dla gminy oscyluje na poziomie 0.94. Do najczęściej uprawianych produktów roślinnych należą: rośliny konsumpcyjne (pszenica, rzepak), rośliny przemysłowe takie jak: rzepak ozimy, buraki cukrowe i ziemniaki oraz rośliny pastewne, tj. zboża paszowe i kukurydza. Produkcja zwierzęca opiera się na chowie bydła mlecznego i trzody chlewnej.

 

Gospodarka

 

Charakterystyczne cechy rolnictwa Gminy Witkowo to wysoki poziom kultury rolnej i gospodarowania, dzięki którym możliwa jest wysoka wydajność produkcji, pomimo przeciętnych warunków glebowych, klimatycznych oraz niewystarczającego poziomu zasobów wodnych.

 

Gospodarka

 

Od lat priorytetem dla władz gminy jest tworzenie warunków odpowiednich dla funkcjonowania małej i średniej przedsiębiorczości, co zaowocowało znacznym jej rozwojem. Na terenie gminy działalność prowadzi obecnie ponad 700 podmiotów gospodarczych, wśród których przeważają jednostki handlowe i budowlane oraz firmy zajmujące się obsługą nieruchomości i przetwórstwem. Są to 3. Skrzydło Lotnictwa Transportowego w Powidzu oraz 33. Baza Lotnictwa Transportowego w Powidzu.

 

Gospodarka

Od 1945 r. gospodarka gminy była ściśle związana z 7. Pułkiem Lotnictwa Bombowo-Rozpoznawczego w Powidzu, w którym zatrudnienie znajdowała znaczna liczba mieszkańców. Zlokalizowana niedaleko Witkowa jednostka wojskowa i lotnisko należą do największych tego typu obiektów w Europie i odgrywają ważną rolę w gospodarce Gminy Witkowo.

 

Gospodarka

 

Dzisiejsze tempo życia i szybki rozwój techniki sprawia, że nowoczesna infrastruktura i właściwy sposób zarządzania stanowią podstawę wysokiej jakości życia mieszkańców. Do osiągnięcia właściwego poziomu rozwoju gminy niezbędne są działania zwiększające atrakcyjność inwestycyjną oraz konkurencyjność.

Gmina Witkowo kryje w sobie wiele tajemnic i nie zbadanych dotąd historii. Nie brak tu miejsc, z którymi wiążą się zagadkowe opowieści i legendy, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Na terenie całej gminy można znaleźć liczne ślady przeszłości. Wiemy, że we wsiach Chłądowo i Małachowo Złych Miejsc znajdują się grodziska wczesno-średniowieczne z czasów Mieszka I.

Istnienie dwóch tajemniczych osad wiąże się z Wiekowem. Pierwsza umiejscowiona jest na wzniesieniu na półwyspie Jeziora Niedzięgiel. Drugą znacznie ciekawszą odkryto na polu znajdującym się na północ od obecnej zabudowy wiejskiej. Kolejne osady odkryto w okolicach wsi Ostrowite Prymasowskie.

Świadectwem wydarzeń minionych lat są znaleziska dokumentujące te fakty np.: figurka „Izys” z brązu wykopana w miejscowości Małachowo Złych Miejsc, duży skarb monet polskich i żydowskich – brakteatów odnaleziony w Witkowie.

 

Wykonany z brązu posążek Izydy z Horusem odnaleziony koło Małachowa Złych Miejsc

 

Historia tego obszaru sięga XII wieku. W tym czasie znana już była osada położona wśród rozległych lasów zwanych Puszczą Mokowską, na której miejscu rozwinęło się miasto Witkowo. W dokumentach po raz pierwszy nazwę miejscowości wspomniano w 1363 r. Wzmianka ta dotyczyła pochodzącego z Witkowa Marcina, plebana w Tulcach. Godne odnotowania jest również to, że w XV w. wykształcony w Akademii Krakowskiej proboszcz z Witkowa Wincenty Kot osiągnął godność arcybiskupa gnieźnieńskiego i Prymasa Polski. Ważnym momentem w historii Witkowa było uzyskanie w 1676 r. praw miejskich, a w 1684 r. przywileju organizowania jarmarków.

 

Dokument z 1742 r. powołujący do życia Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Witkowie

 

Ponowienie lokacji zatwierdzone przez króla Stanisława Augusta nastąpiło w 1782 r. Dzięki kronikom wiemy, że przez ten region już w XV stuleciu przebiegały ważne szlaki handlowe. W 1887 r. powołano Powiat Witkowski (istniał do 1927 r.), który oprócz Witkowa objął miasta: Czerniejewo, Mielżyn, Powidz.

 

Mapa Powiatu Witkowskiego z okresu Wielkiego Księstwa Poznańskiego (1815-1848)

 

Właścicielami Witkowa był wywodzący się ze Śląska, rycerski ród Korzboków, a następnie szlacheckie rodziny Spławskich, Przyjemskich, Kaczkowskich, Działyńskich, Sułkowskich, Wołłowiczów.
Piękną kartę w historii dziejów Witkowa zapisał jego dziedzic Antoni Sułkowski – późniejszy wojewoda gnieźnieński, który po pierwszym rozbiorze Polski bronił przynależności miasta do Rzeczpospolitej.

Witkowianie zawsze mieli w swoim sercu Ojczyznę i stawiali ją na pierwszym miejscu. Znani ze swojego patriotyzmu i gotowości do oddania życia w obronie kraju mieszkańcy brali udział w insurekcji kościuszkowskiej, wspierali wojska Napoleona, angażowali się także w działania wspierające powstanie listopadowe i styczniowe.

Bohaterscy mieszkańcy Witkowa uczestniczyli w przygotowaniu oraz brali udział w ciężkich walkach Powstania Wielkopolskiego. Dzielnie walczyli m.in.: w bojach o Żnin, Szublin, Rynarzewo i Nakło. Oddział liczący ponad pięćdziesięciu powstańców pod dowództwem Stanisława Połczyńskiego i Ignacego Jezierskiego przyczynił się także do zwycięstwa w trudnej batalii o Inowrocław.

 Pamiątkowe zdjęcie z oswobodzenia Inowrocławia

 

Defilada wojskowa w Witkowie 1920 r.


W 1918 r. Witkowo zostało wyzwolone.

Miasto odzyskało niepodległość, przywrócono urzędowy język polski, polskie nazwy miejscowości oraz wprowadzono własny pieniądz powiatowy.

 Banknot wyemitowany przez Powiat Witkowski w 1919 r.

 

Po kilkudziesięciu latach Witkowo znowu musiało zmierzyć się z trudnym okresem naszej historii, jakim była II wojna światowa. Po jej wybuchu część ludności wysiedlono do Generalnej Guberni, a wiele osób trafiło do obozów koncentracyjnych oraz na przymusowe prace do Niemiec. W czasie trwania najstraszniejszej wojny w historii ludzkości ucierpiała znacznie dawna architektura Witkowa. Hitlerowcy zniszczyli wszystkie budynki i obiekty świadczące o obecności ludności żydowskiej na tym terenie. Istnieć przestały m.in.: synagoga oraz kirkut – cmentarz żydowski. Podczas wojny zginęli również zasłużeni mieszkańcy Witkowa. Proboszcz Kazimierz Kaźmierczak poniósł śmierć w obozie koncentracyjnym, a działacz ruchu oporu – Klemens Grygiel został rozstrzelany.
Witkowianie odegrali również ważne role w walce z okupantem. W oddziałach Armii Krajowej działał Adam Borys, który pełnił funkcję dowódcy batalionu „Parasol”. Zasłynął on jako organizator i wykonawca zamachu na „Kata Warszawy” – Franza Kutscherę. Drugi z mieszkańców Witkowa – Józef Skowron walczył w 300. Dywizjonie Bombowym im. Ziemi Mazowieckiej, z którym uczestniczył w lotach bojowych nad miasta niemieckie i francuskie, Ziemia Witkowska po długiej wojnie została ostatecznie wyzwolona spod okupacji hitlerowskiej 21 stycznia 1945r.

Po zakończeniu II Wojny Światowej Witkowo znalazło się w województwie poznańskim, w powiecie gnieźnieńskim. Przeprowadzona w 1975r. reforma administracyjna zmieniła przynależność Witkowa z województwa poznańskiego na województwo konińskie. Obecnie Gmina Witkowo wchodzi w skład Województwa wielkopolskiego i Powiatu gnieźnieńskiego. W 1995 r. część miejscowości z terenu gminy zostało wyłączonych, tworząc Gminę Powidz.

Gwarancją sukcesu i ciągłego rozwoju każdej gminy są wykształceni mieszkańcy. Samorząd rozwój szkolnictwa traktuje priorytetowo. O wysokim poziomie szkolnictwa świadczą liczne sukcesy naszych uczniów w skali powiatu, województwa, a nawet całego kraju. Ciągle udoskonalana jest baza oświatowo-opiekuńcza oraz zaplecze sportowe, co stwarza mieszkańcom dogodne warunki do zdobywania nowej wiedzy.

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotnictwa Polskiego Witkowie

 

Rozbudowana sieć placówek dydaktycznych, w której skład wchodzą: Szkoły podstawowe w Witkowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzykowie, Przedszkole Miejskie w Witkowie, Ochronka - niepubliczne przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Szkoła Ponadgimnazjalna, pozwala uczniom z terenu całej gminy podejmować naukę już od najmłodszych lat i stopniowo przechodzić przez kolejne etapy edukacji.

 

  Przedszkole Miejskie ul. Jasna

 

Przedszkole Miejskie ul. Powstańców Wlkp.