Zgodnie z art. 552 ust. 2b pkt 2 Prawo wodne, podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne, w tym opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej są obowiązane składać oświadczenia za poszczególne kwartały danego roku Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo w celu ustalenia wysokości opłaty, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w BIP na stronie internetowej Wód Polskich.

Oświadczenia należy składać w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.

Oznacza to, że podmioty ponoszące opłaty z tytułu zmniejszonej retencji terenowej składają oświadczenia wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta za każdy kwartał w terminie 30 dni od dnia ostatniego dnia kwartału, w terminie za kwartał IV 2019 roku 1-15 stycznia 2020 roku. Przykładowo za 2019 rok kolejno:

I kwartał – 1-30 kwietnia,

II kwartał – 1-31 lipca,

III kwartał – 1-31 października,

oraz IV kwartał do 15 stycznia 2020 roku.  

Oświadczenia należy przesyłać na adres: Urząd Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie, pok. Nr 21.

Na podstawie złożonego oświadczenia, Urząd zweryfikuje przedstawione informacje i przygotuje stosowną informację z naliczeniem opłaty.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - wody.gov.pl - Składanie oświadczeń przez podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne