W dniu 27 marca 2013 roku Rada Miejska w Witkowie podjęła uchwałę Nr XXIV/242/2013 w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy i Miasta Witkowo (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 5 kwietnia 2013r. poz. 2645). 

W związku z powyższym osoby fizyczne i prawne, wspólnoty mieszkaniowe, użytkownicy wieczyści oraz przedsiębiorcy na terenie Gminy i Miasta Witkowo, mogą ubiegać się o dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, które obejmuje częściowy zwrot wydatków poniesionych na zakup lub zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dofinansowaniu do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków podlegały będą inwestycje realizowane na terenie, na którym nie istnieje, nie jest projektowana lub nie jest planowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej, w przypadku, gdy nie ma możliwości technicznego podłączenia do istniejącej, projektowanej lub planowanej sieci kanalizacji sanitarnej, a także, gdy podłączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej jest ekonomicznie nieuzasadnione. 

Dofinansowaniu nie podlegają przydomowe oczyszczalnie ścieków zlokalizowane na terenach, na których istnieje możliwość techniczna przyłączenia nieruchomości do istniejącej lub projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, koszty zakupów pojedynczych elementów (urządzeń) składających się na przydomową oczyszczalnię ścieków, koszty robocizny wykonane we własnym zakresie przez Wnioskodawcę oraz koszty sporządzonej dokumentacji przedsięwzięcia.

Regulamin dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz druki wniosków dostępne są w tut. Urzędzie, pok. nr 15 oraz na stronie internetowej Urzędu www.witkowo.pl w zakładce Ochrona środowiska. Wnioski w powyższej sprawie wraz z tytułem prawnym do nieruchomości oraz pozostałymi wymaganymi załącznikami określonymi w w/w Regulaminie, należy składać do 31 października każdego roku w tut. Urzędzie.

Wszelkie informacje w powyższej sprawie udzielane są w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie, pok. Nr 15, inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej, nr tel. (61) 477 81 94 w. 13.