Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo informuje mieszkańców gminy o możliwości skorzystania z dofinansowania kosztów wymiany starych pieców opalanych węglem na proekologiczne systemy ogrzewania (kotły gazowe, olejowe, gazowo-olejowe, elektryczne, kotły na biomasę, kotły na paliwo stałe) oraz kosztów zakupu i montażu urządzeń wykorzystujące odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, przydomowe turbiny wiatrowe).

Przyjęta przez Radę Miejską w Witkowie uchwała Nr II/13/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy i Miasta Witkowo na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania na proekologiczne urządzenia grzewcze oraz kosztów wyposażenia budynku lub nieruchomości w urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii, zmieniona uchwałą Nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25 listopada 2021 r., ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego pochodzących z pieców i kotłowni węglowych.

Dotacje na wymianę starych pieców i zakup urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii

Program jest skierowany do wszystkich mieszkańców gminy. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji na zakup nowego pieca jest trwała likwidacja w budynku wszystkich dotychczasowych pieców lub kotłów węglowych.

W przypadku kotłów na paliwo stałe, w tym na biomasę, możliwe do montażu są tylko takie kotły, które umożliwiają wyłącznie automatyczne podawanie paliwa, bez rusztu awaryjnego oraz elementów umożliwiających jego zamontowanie, spełniające wymagania klasy 5 lub wyższej według normy PN EN 303-5:2012 "Kotły grzewcze - Część 5. Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie".

Uzyskaną dotację w wysokości 50 % kosztów realizacji zadania, jednak nie więcej niż 3.000 zł, w przypadku budynku jednorodzinnego i nie więcej niż 6.000 zł, w przypadku budynku wielorodzinnego, będzie można przeznaczyć na zakup i montaż nowego pieca lub urządzenia wykorzystującego odnawialne źródła energii.

Informacje o zasadach udzielania dotacji, wnioski o dofinansowanie oraz wzór rozliczenia dotacji znajdują się na stronie internetowej Urzędu w zakładce: Ochrona środowiska. Wszystkie dokumenty niezbędne o udzielenie dotacji dostępne są w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo, w Biurze Informacji na parterze.

 

Wnioski można składać do 31 października każdego roku w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, pok. Nr 21, w godzinach pracy Urzędu.

Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy Witkowo.

Ogólne zasady udzielania dotacji i kolejność działań:

1) Złożenie wniosku o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami (wzór wniosku dostępny w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo lub na stronie internetowej Urzędu).

 

Wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć przed wymianą starego pieca lub przed montażem urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Warunkiem do uzyskania dotacji na zmianę systemu ogrzewania jest trwała likwidacja dotychczasowego źródła ogrzewania niespełniającego wymagań jakościowych.

Dotacja udzielana jest na jedno urządzenie, jeden raz na dany budynek lub lokal. W przypadku posiadania przez jednego właściciela kilku budynków lub lokali mieszkalnych, Wnioskodawca może skorzystać z dotacji jeden raz na trzy lata.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach powyższej uchwały może być dofinansowane z innych środków publicznych, pod warunkiem, że łączna kwota dofinansowania na przedsięwzięcie nie może przekroczyć 100 % kosztów przedsięwzięcia związanego z zakupem i montażem urządzenia proekologicznego.

W przypadku, gdy inwestycja wykorzystywana będzie w działalności gospodarczej, rolnictwie lub rybołówstwie, udzielanie dotacji uwzględniać będzie pomoc de minimis.

Dotacji nie podlega:

- koszt zakupu przenośnego urządzenia,

- koszt demontażu dotychczasowego urządzenia,

- modernizacja istniejącego ogrzewania, w tym ogrzewania proekologicznego,

- koszt wykonania prac projektowych, podłączenia do zewnętrznej sieci gazowej lub elektrycznej, uzgodnień, pozwoleń, odbiorów kominiarskich i energetycznych, montażu innych urządzeń grzewczych, zakupu pojedynczego i dodatkowego wyposażenia, zakupu i montażu instalacji wewnętrznej, koszty eksploatacji urządzenia,

- koszty robocizny wykonane we własnym zakresie.

Wysokość dotacji:

- 50 % kosztów realizacji zadania, jednak nie więcej niż 3.000 zł, w przypadku budynku jednorodzinnego i nie więcej niż 6.000 zł, w przypadku budynku wielorodzinnego.

2) Weryfikacja formalna wniosków i wizja w budynku, lokalu lub nieruchomości przed rozpoczęciem inwestycji.

3) Podpisanie umowy z Gminą.

Udzielona dotacja nie może być przeznaczona na finansowanie wydatków poniesionych przed datą podpisania umowy o udzielenie dotacji. Przy dofinansowaniu przedsięwzięcia będą brane pod uwagę wyłącznie koszty zakupu nowego urządzenia poniesione po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji.

 

4) Zakup pieca lub urządzenia wykorzystującego odnawialne źródła energii i ich montaż.

5) Rozliczenie dotacji i złożenie wymaganych załączników, m. in:

- kserokopii imiennego dowodu zakupu i montażu proekologicznego urządzenia (oryginał do wglądu),

- dokumentu potwierdzającego demontaż i przekazanie starego źródła ciepła do likwidacji wystawiony przez uprawnionego przedsiębiorcę lub oświadczenie Wnioskodawcy w tym zakresie,

- potwierdzenie o spełnieniu zgodności urządzenia z normami, a dodatkowo, w przypadku zakupu urządzenia grzewczego na paliwo stałe, w tym na biomasę - świadectwo zgodności z normą PNEN 303-5:2012 (wymogi Klasy 5),

- opinii kominiarskiej potwierdzającej prawidłowość podłączenia urządzenia do przewodu kominowego, jeżeli jest wymagana,

- w przypadku montażu kotła gazowego lub gazowo-olejowego, protokołu próby szczelności instalacji gazowej po wymianie źródła ciepła oraz dokument potwierdzający warunki podłączenia do sieci gazowej,

- w przypadku montażu ogrzewania elektrycznego, warunki przyłączenia lub umowę kompleksową dostarczenia energii,

- w przypadku montażu mikroinstalacji, gdy przepisy prawa wymagają przyłączenia takich urządzeń do wewnętrznej instalacji elektrycznej - pisemnego potwierdzenia otrzymania przez Wnioskodawcę zgłoszenia przyłączenia od przedsiębiorstwa energetycznego,

- dokument wystawiony przez podmiot udzielający dofinansowania lub oświadczenie Wnioskodawcy o dofinansowaniu do urządzenia proekologicznego z innych środków publicznych, ze wskazaniem źródła i wysokości dofinansowania.

6) Wizja budynku, lokalu lub nieruchomości, w którym zamontowano nowe urządzenie celem sprawdzenia, czy inwestycja zrealizowana została zgodnie z podjętą uchwałą i umową o udzielenie dotacji.

7) Wypłata dotacji na konto bankowe Wnioskodawcy.

Szczegółowe informacje o dotacji można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo w Biurze Informacji na parterze, nr tel. (61) 477 81 94

Do pobrania: