III sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 20 czerwca 2024 r. (czwartek) o godz. 13,00 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
 2. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz o udzielonych odpowiedziach.
 3. Informacja o działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Dyrektora Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji o przygotowaniu do sezonu letniego.
 5. Informacja o przygotowaniu Komisariatu Policji do zabezpieczenia porządku publicznego w okresie letnim na terenie gminy, w szczególności w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy i miasta Witkowo za 2023 r.
 7. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy i Miasta Witkowo za 2023 rok. Debata nad raportem oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo wotum zaufania.
 8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalsze oddanie w najem nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata, stanowiącej część działki nr 153, położonej w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Gminy Strzałkowo na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Babinie.
 11. Dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 12. Dokonanie zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
 13. Inne sprawy.
 14. Zamknięcie obrad III sesji Rady Miejskiej w Witkowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Paweł Roszyk