Raport o stanie Gminy i Miasta Witkowo za rok 2023

Raport o stanie Gminy i Miasta Witkowo za rok 2023

 

1. Przedstawienie Raportu oraz Debata nad Raportem o stanie Gminy i Miasta Witkowo za rok 2023 odbędzie się w czasie sesji Rady Miejskiej w Witkowie w dniu 20 czerwca 2024 roku. Sesja odbędzie się w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie o godzinie 13:00. 

2. Nad raportem zostanie przeprowadzona debata, w której biorą udział Radni oraz mogą zabierać głos mieszkańcy Gminy i Miasta Witkowo.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Witkowie pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 20 podpisami pełnoletnich mieszkańców Gminy i Miasta Witkowo.

Zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie składa się najpóźniej w dniu 19 czerwca 2024 roku, jest to dzień poprzedzający sesję, podczas której ma być przedstawiony Raport.

3. Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie – pok. 26, w godzinach pracy Urzędu.

Zgłoszenie zawiera imię, nazwisko i adres zamieszkania mieszkańca Gminy i Miasta Witkowo zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających poparcia – wzór zgłoszenia stanowi załącznik do informacji.

Wzór zgłoszenia można otrzymać w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie pok. 26.

Zgłoszenia mieszkańców dokonane po 19 czerwca 2024 roku nie będą rozpatrywane.

4. Mieszkańcy będą mogli zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie Gminy i Miasta Witkowo za 2023 rok wg kolejności zgłoszeń.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 osób, zgodnie z art. 28aa ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.).

5. Niniejsza informacja wraz z wzorem zgłoszenia mieszkańca Gminy i Miasta Witkowo do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy i Miasta Witkowo zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy i Miasta Witkowo bip.witkowo.pl, na stronie internetowej gminy i miasta www.witkowo.pl oraz na tablicach ogłoszeń.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

/-/ Krzysztof Szoszorek