LIX sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 28 września 2023 r. (czwartek) o godz. 12,00 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie.

Porządek  sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
 2. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz o udzielonych odpowiedziach.
 3. Informacja o działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 4. Podsumowanie przebiegu sezonu letniego (informacja Komendanta Komisariatu Policji i informacja Dyrektora OK,SiR-u ).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do ceny wody na rzecz odbiorców ze wsi Królewiec.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie Kamionka, gmina Witkowo.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi powiatowej nr 2165P położonej w m. Witkowo na odcinku ul. Gnieźnieńska od skrzyżowania z ul. Dworcową, Park Kościuszki, Stary Rynek, Poznańska do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II do kategorii dróg gminnych.
 11. Dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 12. Dokonanie zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 r.
 13. Inne sprawy.
 14. Zamknięcie obrad LIX sesji Rady Miejskiej w Witkowie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/  Piotr Jóźwik