30 maja 2022 r. poznaliśmy wyniki drugiej pilotażowej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Dofinansowanie przyznano dla 2845 jednostek samorządu terytorialnego (JST) i związków JST. Gmina i Miasto Witkowo otrzymała finansowe wsparcie dla 2 projektów w wysokości 10 700 000,00 zł.

Modernizacja stacji uzdatniania wody i centralnej przepompowni ścieków w Witkowie

Projekt pn. „Budowa chodników w miejscowościach: Ruchocinek i Skorzęcin” obejmuje budowę chodników w miejscowościach: Ruchocinek i Skorzęcin. W miejscowości Ruchocinek zadanie polegać będzie na wybudowaniu nowego chodnika wzdłuż drogi powiatowej i gminnej prowadzącej do miejscowości Witkowo oraz wzdłuż drogi powiatowej prowadzącej do miejscowości Mielżyn. Chodnik wykonany zostanie z kostki betonowej, który oddzielony będzie od jezdni obrzeżem betonowym oraz opaską zieleni, natomiast w miejscach styku z istniejącą drogą krawężnikiem betonowym. Dodatkowo przebudowane zostaną wjazdy do posesji oraz uzupełnione zostanie oznakowanie pionowe i poziome. W celu poprawy bezpieczeństwa dla pieszych urządzone zostaną przejścia dla pieszych. W miejscowości Skorzęcin planuje się budowę nowego chodnika, który pozwoli skomunikować centrum miejscowości z funkcjonującym Ośrodkiem Wypoczynkowym, zlokalizowanym na terenie sołectwa. Ta projektowana infrastruktura łączyć się będzie bezpośrednio z istniejącą ścieżką rowerową, biegnącą do miejscowości Witkowo. W miejscu połączenia projektowanego chodnika z istniejącą drogą dla rowerów zaprojektowano przejście dla pieszych, które dodatkowo oświetlone zostanie lampami hybrydowo-solarnymi i znakami aktywnymi. Chodnik posiadać będzie nawierzchnię asfaltową i szerokość 2,0 m, co umożliwi dopuszczenie ruchu rowerowego. Chodnik wydzielony zostanie od jezdni krawężnikiem betonowym. Dodatkowo w samej miejscowości planuje się wybudowanie nowego odcinka chodnika z kostki betonowej, który połączy istniejącą drogę dla rowerów z centrum wsi oraz przełożenie fragmentu chodnika, zlokalizowanego w Skorzęcinie. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 6.000.000,00 zł, a kwota dofinansowania  z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych to 5.7000.000,00 zł. Wkład własny stanowi 5% wartości zadania i wynosi 300.000,00 zł.