Podatek rolny

Stawka podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego

172,50zł

Stawka podatku rolnego od 1 ha fizycznego

345,00zł

 

Wysokość stawek podatku od nieruchomości:

1. Od budynków mieszkalnych lub ich części oraz zajętych wyłącznie na potrzeby mieszkalne od 1 m2 powierzchni użytkowej

0,76zł

 

2. Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej

 22,77zł

 

3.Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej

9,25zł

 

4. Od budynków lub ich części związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej

6,31zł

 

5. Od budynków pozostałych lub ich części od 1m2 powierzchni użytkowej wykorzystywanych na:

 

a) garaże

5,27zł

b) budynki gospodarcze

3,27zł

c) cele rekreacyjne i letniskowe stanowiące własność osób fizycznych, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza

11,17zł

d) budynki zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

6,26zł

e) cele inne niż wymienione w pkt. 1,2,3,4 i 5a,b,c,d

11,17zł

 

6. Od budowli:

 

a) służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz bezpośrednio związanych z procesem poboru i uzdatniania wody

1,5 %

b) pozostałych

2,0 %

 

7. Od 1 m2 powierzchni gruntów:

 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,97zł

b) letniskowych i rekreacyjnych oraz ujętych w planie zagospodarowania przestrzennego, jako tereny rekreacyjne lub letniskowe i wykorzystywane do tych celów

0,71zł

c) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1ha powierzchni

6,66zł

d) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,38zł

e) pozostałych od powierzchni do 10000 m2

0,25zł

f) pozostałych od nadwyżki powierzchni powyżej 10000 m2

0,71zł

g) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 485) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym, obejmującym wyłącznie te obszary zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m2 powierzchni

4,39 zł

 

Opłata targowa

1. Dziennie za sprzedaż artykułów rolno - spożywczych

 

a) z samochodu ciężarowego, osobowego, przyczepy lub straganu

20,00zł

b) z koszyka, ręki, skrzynki i innych pojemników

2,00zł

 

2. Dziennie - za sprzedaż artykułów przemysłowych i różnych z samochodu lub straganu

31,00zł

 

Podatek od środków transportowych:

I. Od samochodu ciężarowego

 

1. wyprodukowanego przed 1990 r. bez wpływu na środowisko naturalne o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu

 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

724,00zł

b)powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

988,00zł

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

1184,00zł

2. wyprodukowanego przed 1990 r. z wpływem na środowisko naturalne o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

644,00zł

b) od 5,5 tony do 9 ton włącznie

874,00zł

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

1070,00zł

3. wyprodukowanego w 1990r. lub później bez wpływu na środowisko naturalne o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

644,00zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

874,00zł

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

1070,00zł

4. wyprodukowanego w 1990r. lub później z wpływem na środowisko naturalne o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

574,00zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

782,00zł

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

954,00zł

 

II. Od samochodu ciężarowego z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

 

1. równej lub wyższej niż 12 ton o liczbie osi dwie

1046,00zł

2. równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 21 ton o liczbie osi trzy

954,00zł

3. równej lub wyższej niż 21 ton o liczbie osi trzy

1702,00zł

4. równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 29 ton o liczbie osi cztery i więcej

1540,00zł

5. równej lub wyższej niż 29 ton o liczbie osi cztery i więcej

2438,00zł

 

III. Od samochodu ciężarowego z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

 

1. równej lub wyższej niż 12 ton o liczbie osi dwie

1852,00zł

2. równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 21 ton o liczbie osi trzy

1046,00zł

3. równej lub wyższej niż 21 ton o liczbie osi trzy

2312,00zł

4. równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 29 ton o liczbie osi cztery i więcej

2414,00zł

5. równej lub wyższej niż 29 ton o liczbie osi cztery i więcej

3600,00zł

 

IV. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą:

 

1. wyprodukowanego przed 1990r. bez wpływu na środowisko naturalne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 

a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony

724,00zł

b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton

988,00zł

c) od 9 ton i poniżej 12 ton

1184,00zł

2. wyprodukowanego przed 1990r. z wpływem na środowisko naturalne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony

644,00zł

b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton

874,00zł

c) od 9 ton i poniżej 12 ton

1070,00zł

3. wyprodukowanego w 1990r. lub później bez wpływu na środowisko naturalne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 

a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony

644,00zł

b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton

874,00zł

c) od 9 ton i poniżej 12 ton

1070,00zł

4. wyprodukowanego w 1990r. lub później z wpływem na środowisko naturalne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 

a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony

574,00zł

b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton

782,00zł

c) od 9 ton i poniżej 12 ton

954,00zł

 

V. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 

1. równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton o liczbie osi dwie

954,00zł

2. równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 31 ton o liczbie osi dwie

1724,00zł

3. równej lub wyższej niż 31 ton o liczbie osi dwie

2082,00zł

4. równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 40 ton o liczbie osi trzy i więcej

2092,00zł

5. równej lub wyższej niż 40 ton o liczbie osi trzy i więcej

2530,00zł

 

VI. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 

1. równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton o liczbie osi dwie

988,00zł

2. równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 31 ton o liczbie osi dwie

2358,00zł

3. równej lub wyższej niż 31 ton o liczbie osi dwie

2852,00zł

4. równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 40 ton o liczbie osi trzy i więcej

2588,00zł

5. równej lub wyższej niż 40 ton o liczbie osi trzy i więcej

3738,00zł

 

VII. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 

1. dla przyczep wyprodukowanych przed 1990r.

436,00zł

2. dla przyczep wyprodukowanych w 1990r. lub później

436,00zł

 

VIII. Od przyczepy i naczepy z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 

1. równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 25 ton o liczbie osi jedna

436,00zł

2. równej lub wyższej niż 25 ton o liczbie osi jedna

482,00zł

3. równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 38 ton o liczbie osi dwie

1264,00zł

4. równej lub wyższej niż 38 ton o liczbie osi dwie

1678,00zł

5. równej lub wyższej niż 12 ton o liczbie osi trzy i więcej

1392,00zł

 

IX. Od przyczepy i naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 

1. równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton o liczbie osi jedna

518,00zł

2. równej lub wyższej niż 25 ton o liczbie osi jedna

828,00zł

3. równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 38 ton o liczbie osi dwie

1886,00zł

4. równej lub wyższej niż 38 ton o liczbie osi dwie

2506,00zł

5. równej lub wyższej niż 12 ton o liczbie osi – trzy i więcej

1886,00zł

 

X. Od autobusu:

 

1. wyprodukowanego przed 1990r. bez wpływu na środowisko naturalne w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

 

a) mniej niż 22 miejsc

1104,00zł

b) równej lub wyższej niż 22 miejsc

1126,00zł

2. wyprodukowanego przed 1990r. z wpływem na środowisko naturalne w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

 

a) mniej niż 22 miejsc

988,00zł

b) równej lub wyższe niż 22 miejsc

1518,00zł

3. wyprodukowanego w 1990r. lub później bez wpływu na środowisko naturalne w zależności liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

 

a) mniej niż 22 miejsc

988,00zł

b) równej lub wyższej niż 22 miejsc

1518,00zł

4. wyprodukowanego w 1990r. lub później z wpływem na środowisko naturalne w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

 

a)mniej niż 22 miejsc

942,00zł

b) równej lub wyższej niż 22 miejsc

1426,00zł