Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie Stanowisko ds. promocji Gminy (umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu).

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 • wykształcenie wyższe kierunek humanistyczny, dziennikarstwo, komunikacja społeczna, turystyka i rekreacja, marketing,
 • posiadanie minimum 3 letniego stażu pracy,
 • biegła znajomość języka niemieckiego lub angielskiego,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, Kodeks postępowania administracyjnego, Instrukcja kancelaryjna, Prawo prasowe.

Wymagania dodatkowe:

 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność wykorzystania social media,
 • umiejętność organizowania pracy własnej,
 • kreatywność,
 • obowiązkowość,
 • dyspozycyjność.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Budowanie marki Gminy i Miasta Witkowo.
 2. Kształtowanie wizerunku gminy w mediach społecznościowych.
 3. Promocja gminy, w tym przygotowywanie propozycji materiałów promujących gminę.
 4. Organizacja oraz udział w imprezach artystycznych, kulturalnych i rozrywkowych promujących gminę w środowisku lokalnym, jak i poza gminą.
 5. Udział w organizacji konkursów, wystaw, spotkań, konferencji realizowanych przez gminę.
 6. Ścisła współpraca z jednostkami organizacyjnymi, placówkami oświatowymi, instytucjami kultury.
 7. Nawiązywanie pozytywnych relacji z organizacjami pozarządowymi.
 8. Tworzenie i prowadzenie kanałów komunikacji z mieszkańcami przy wykorzystaniu mediów elektronicznych.
 9. Organizowanie i obsługa spotkań Burmistrza.
 10. Udział w kontaktach z miastami partnerskimi gminy.
 11. Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem Urzędu w urządzenia, sprzęt, wyposażenie, materiały biurowe i inne artykuły oraz usługi niezbędne do jego funkcjonowania w zakresie szeroko pojętej promocji.
 12. Zamawianie wybranych usług i produktów marketingowo-promocyjnych, utrzymywanie kontaktów z dostawcami usług, wyszukiwanie najciekawszych i opłacalnych ofert.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru.
 2. Kwestionariusz osobowy (według załączonego wzoru).
 3. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu zatrudnienia.
 4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowych kwalifikacji.
 5. Kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc zatrudnienia.
 6. Pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
 7. Pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych.
 8. Pisemne oświadczenie, że stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na w/w stanowisku.
 9. Certyfikaty potwierdzające znajomość języka niemieckiego lub angielskiego.
 10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 11. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku, gdy kandydat jest osoba niepełnosprawną.
 12. Prawo jazdy kat. B.
 13. Klauzula informacyjna dotycząca pozyskiwania danych osobowych (według załączonego wzoru).

List motywacyjny, CV kwestionariusz osobowy oraz pozostałe oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Miejsce wykonywania pracy – Urząd Gminy i Miasta Witkowo, ul. Gnieźnieńska 1, budynek piętrowy bez windy.
 2. Praca przy komputerze powyżej czterech godzin dziennie.
 3. Wyjazdy w teren.

W marcu 2019 r. (miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wynosił 1,40.

Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres:

Urząd Gminy i Miasta w Witkowie ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo lub składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta (pokój nr 21) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 kwietnia 2019 r. do godz. 1530 w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji gminy” (za datę doręczenia dokumentu przyjmuje się datę ich wpływu do Urzędu).

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktu z kandydatami jest Sekretarz Gminy i Miasta Witkowo tel. 61 4777 735 lub 61 4778 194 w. 35.

Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną telefonicznie poinformowani i zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.witkowo.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

Burmistrz Gminy i Miasta

(-) Marian Gadziński