20 czerwca w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka odbyła się III sesja Rady Miejskiej w Witkowie. Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad powitano nowo wybranych Zastępcę Burmistrza Gminy i Miasta p. Pawła Czarneckiego oraz Sekretarza Gminy i Miasta p. Hannę Mikołajczak.

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie

Głównym tematem sesji było zakończenie procedury absolutoryjnej oraz udzielenie wotum zaufania dla Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo, co wiązało się z podjęciem stosownych uchwał oraz dyskusją nad Raportem o Stanie Gminy za 2023 rok.

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie

Rada Miejska w Witkowie, jednogłośnie zapewniła swoje poparcie dla podejmowanych przez Burmistrza działań jednogłośnie przyjmując sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za 2023 rok, następnie również jednogłośnie popierając wniosek o udzielenie Burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu za 2023 rok, a także udzielając jednogłośnie wotum zaufania.

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie

Rada wysłuchała także informacji Burmistrza o działalności międzysesyjnej, informacji Dyrektora Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Tomasza Radacza i Komendanta Komisariatu Policji Mieczysława Napierały na temat przygotowań do sezonu letniego oraz o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy i Miasta Witkowo za 2023 rok.

Rada w trakcie sesji podjęła następujące uchwały:

  • uchwałę Nr III/12/2024 o udzieleniu Burmistrzowi i Gminy i Miasta Witkowo wotum zaufania;
  • uchwałę Nr III/13/2024 o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych z wykonania budżetu za 2023 rok;
  • uchwałę Nr III/14/2024 o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi i Gminy i Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok;
  • uchwałę Nr III/15/2024 w sprawie wyrażenia zgody na dalsze oddanie w najem nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata, stanowiącej część działki nr 153, położonej w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie;
  • uchwałę Nr III/16/2024 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Gminy Strzałkowo na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Babinie;
  • uchwałę Nr III/17/2024 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Witkowo na lata 2024-2034;
  • uchwałę Nr III/18/2024 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.
  • uchwałę Nr III/19/2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki 1909 w Witkowie.

 

Zapraszamy Państwa do śledzenia przebiegu obrad Rady Miejskiej w Witkowie na żywo w Internecie za pośrednictwem platformy esesja.tv pod adresem:

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/444/rada-miejska-w-witkowie.htm

Sesje Rady Miejskiej w Witkowie odbywają się zgodnie z kalendarzem posiedzeń.