28 grudnia br. odbyła się LXIII sesja Rady Miejskiej w Witkowie. Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej – Piotr Jóźwik powitał uczestników sesji. Minutą ciszy uczczono pamięć śp. Romana Popka – wieloletniego i zasłużonego Radnego Rady Miejskiej w Witkowie, samorządowca oraz społecznika.

w dsc 1741sss

Rada wysłuchała informacji Burmistrza o działalności międzysesyjnej. Następnie Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo wraz z p. Szymonem Robaszkiewiczem – Wójtem Gminy Niechanowo na ręce p. Kingi Mendyk – Zastępcy Dyrektora Pielęgniarstwa-Kierownika Pogotowia Ratunkowego w Gnieźnie oraz Mateusza Hena - Z-cy Dyrektora ds. medycznych Szpitala Chrztu Polski oraz Przemysława Nowaczyka – starszego inspektora Pogotowia Ratunkowego w Gnieźnie dokonali uroczystego przekazania nowoczesnego defibrylatora - urządzenia ratującego życie typu LIFEPAK 15.

w dsc 1769ggg

Rada podjęła także następujące uchwały:

- uchwałę Nr LXIII/441/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę i Miasto Witkowo, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego umów z operatorami  o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;

- uchwałę Nr LXIII/442/2023 w sprawie Apelu dotyczącego zmiany Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXXIX/941/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw;

- uchwałę Nr LXIII/443/2023 w sprawie zobowiązania Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo do indywidualnego określania warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych;

- uchwałę Nr LXIII/444/2023 w sprawie warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych;

- uchwałę Nr LXIII/445/2023 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Małachowie Szemborowice, stanowiącej działkę nr 31/48;

- uchwałę Nr LXIII/446/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki 167 w miejscowości  Ćwierdzin, gm. Witkowo;

- uchwałę Nr LXIII/447/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek 41/1 i 41/2 w Witkowie;

- uchwałę Nr LXIII/448/2023 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania;

- uchwałę Nr LXIII/449/2023 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Witkowo na lata 2024-2034;

- uchwałę Nr LXIII/450/2023 w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok;

- uchwałę Nr LXIII/451/2023 w sprawie uchwalenia planów pracy: Rady Miejskiej w Witkowie i planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2024 rok.

Na zakończenie sesji – Przewodniczący Rady Miejskiej p. Piotr Jóźwik oraz Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo wszystkim uczestnikom spotkania złożyli Noworoczne życzenia.