Uchwała Nr 3

Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie

z dnia 10 września 2018 r.

w sprawie terminu dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 178 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz § 3 ust. 2 pkt 2 regulaminu terytorialnych komisji wyborczych, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, Miejska Komisja Wyborcza w Witkowie

 

uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Miejska Komisja Wyborcza w Witkowie pełnić będzie dyżury w dniach:

12.09.2018 r. (środa) od 17:00 do 18:00

13.09.2018 r. (czwartek) od 16:00 do 18:00

14.09.2018 r. (piątek) od 10:00 do 12:00

15.09.2018 r. (sobota) od 13:00 do 17:00

17.09.2018 r. (poniedziałek) od 14:00 do 24:00

 

Dyżury pełnione będą w siedzibie Miejskiej Komisja Wyborczej w Witkowie w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie,  ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/-/ Czesław Skrzypski

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie