w awans1 2

22 sierpnia 2019 r. odbyły się w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie postępowania egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego złożyły 2 nauczycielki kontraktowe:
Dagmara Skrzypska – nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim „Bajka" w Witkowie, Marta Fischer – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie.

w awans1 1

Powołana przez Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo Komisja egzaminacyjna (w składzie Alicja Wentland – przewodniczący – przedstawiciel organu prowadzącego, Sława Mrożek – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Marian Łukowski – dyrektor placówki, Danuta Sosnowska – wicedyrektor placówki, Barbara Jankowiak, Blanka Szczepanowska – eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania) przeprowadziła egzaminy, podczas których nauczyciele prezentowali swój dorobek zawodowy oraz odpowiadali na pytania komisji. Członkowie komisji jednogłośnie uznali, że Pani Dagmara Skrzypska i Pani Marta Fischer zdały egzamin na stopień nauczyciela mianowanego. Gratulujemy.