Podatek rolny

Stawka podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego

115,00zł

Stawka podatku rolnego od 1 ha fizycznego 230,00zł
 

Wysokość stawek podatku od nieruchomości:

1. Od budynków mieszkalnych lub ich części oraz zajętych wyłącznie na potrzeby mieszkalne od 1 m2 powierzchni użytkowej

0,54zł

 

2. Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych naprowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej

 16,26zł

 

3.Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej

6,60zł

 

4. Od budynków lub ich części związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej

4,51zł

 

5. Od budynków pozostałych lub ich części od 1m2 powierzchni użytkowej wykorzystywanych na:

 

a) garaże

3,76zł

b) budynki gospodarcze

2,34zł

c) cele rekreacyjne i letniskowe stanowiące własność osób fizycznych, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza

7,90zł

d) budynki zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

4,47zł

e) cele inne niż wymienione w pkt. 1,2,3,4 i 5a,b,c,d

7,90zł

 

6. Od budowli:

 

a) służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz bezpośrednio związanych z procesem poboru i uzdatniania wody

1,5 %

b) pozostałych

2,0 %

 

7. Od 1 m2 powierzchni gruntów:

 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,69zł

b) letniskowych i rekreacyjnych oraz ujętych w planie zagospodarowania przestrzennego, jako tereny rekreacyjne lub letniskowe i wykorzystywane do tych celów

0,49zł

c) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1ha powierzchni

4,71zł

d) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,26zł

e) pozostałych od powierzchni do 10000 m2

0,16zł

f) pozostałych od nadwyżki powierzchni powyżej 10000 m2

0,49zł

g) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2017 poz 1023, 1529, 1566) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym, obejmującym wyłącznie te obszary zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m2 powierzchni 3,09 zł

Opłata targowa

1. Dziennie za sprzedaż artykułów rolno - spożywczych

 

a) z samochodu ciężarowego, osobowego, przyczepy lub straganu

13,50zł

b) z koszyka, ręki lub skrzynki

1,00zł

 

2. Dziennie - za sprzedaż artykułów przemysłowych i różnych z samochodu lub straganu

21,50zł

 

3. Dziennie za sprzedaż z pojazdów i na straganach (mała gastronomia)

16,50zł

 

Podatek od środków transportowych:

I. Od samochodu ciężarowego

 

1. wyprodukowanego przed 1990 r. i nie posiadającego katalizatora o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu

 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

510,00zł

b)powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

700,00zł

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

840,00zł

2. wyprodukowanego przed 1990 r. i posiadającego katalizator o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

459,00zł

b) od 5,5 tony do 9 ton włącznie

630,00zł

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

756,00zł

3. wyprodukowanego w 1990r. lub później nie posiadającego katalizatora o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

459,00zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

630,00zł

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

756,00zł

4. wyprodukowanego w 1990r. lub później i posiadającego katalizator o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

408,00zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

560,00zł

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

672,00zł

 

II. Od samochodu ciężarowego z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

 

1. równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 21 ton

 

a) o liczbie osi - dwie

740,00zł

b) o liczbie osi - trzy

672,00zł

2. równej lub wyższej niż 21 ton, a mniejszej niż 29 ton

 

a) o liczbie osi ? trzy

1210,00zł

b) o liczbie osi cztery i więcej

1100,00zł

3. równej lub wyższej 29 ton

 

a) o liczbie osi cztery i więcej

1750,00zł

 

III. Od samochodu ciężarowego z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

 

1. równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 21 ton

 

a) o liczbie osi - dwie

1310,00zł

b) o liczbie osi - trzy

740,00zł

2. równej lub wyższej niż 21 ton, a mniejszej niż 29 ton

 

a) o liczbie osi - trzy

1650,00zł

b) o liczbie osi ? cztery i więcej

1730,00zł

3. równej lub wyższej niż 29 ton

 

a) o liczbie osi - cztery i więcej

2570,00zł

 

IV. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą:

 

1. wyprodukowanego przed 1990r. i nie posiadającego katalizatora o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 

a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony

510,00zł

b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton

700,00zł

c) od 9 ton i poniżej 12 ton

840,00zł

2. wyprodukowanego przed 1990r. i posiadającego katalizator o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony

459,00zł

b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton

630,00zł

c) od 9 ton i poniżej 12 ton

756,00zł

3. wyprodukowanego w 1990r. lub później i nie posiadającego katalizatora o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 

a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony

459,00zł

b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton

630,00zł

c) od 9 ton i poniżej 12 ton

756,00zł

4. wyprodukowanego w 1990r. lub później i posiadającego katalizator o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 

a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony

408,00zł

b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton

560,00zł

c) od 9 ton i poniżej 12 ton

672,00zł

 

V. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 

1. równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton

 

a) o liczbie osi - dwie

672,00zł

2. równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 31 ton

 

a) o liczbie osi - dwie

1233,00zł

3. równej lub wyższej niż 31 ton o liczbie osi - dwie

1480,00zł

4. równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 40 ton o liczbie osi - trzy

1492,00zł

5. równej lub wyższej niż 40 ton o liczbie osi - trzy

1800,00zł

 

VI. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 

1. równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton

 

a) o liczbie osi - dwie

700,00zł

2. równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 31 ton

 

a) o liczbie osi - dwie

1678,00zł

3. równej lub wyższej niż 31 ton o liczbie osi - dwie

2030,00zł

4. równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 40 ton o liczbie osi - trzy

1830,00zł

5. równej lub wyższej niż 40 ton o liczbie osi - trzy

2670,00zł

 

VII. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 

1. dla przyczep wyprodukowanych przed 1990r.

300,00zł

2. dla przyczep wyprodukowanych w 1990r. lub później

300,00zł

 

VIII. Od przyczepy i naczepy z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 

1. równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 25 ton

 

a) o liczbie osi - jedna

300,00zł

2. równej lub wyższej niż 25 ton

 

a) o liczbie osi - jedna

340,00zł

3. równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 38 ton o liczbie osi - jedna

890,00zł

4. równej lub wyższej niż 38 ton

 

a) o liczbie osi - dwie

1200,00zł

5. równej lub wyższej niż 12 ton o liczbie osi - trzy

990,00zł

 

IX. Od przyczepy i naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 

1. równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton

 

a) o liczbie osi - jedna

360,00zł

2. równej lub wyższej niż 25 ton

 

a) o liczbie osi - jedna

590,00zł

3. równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 38 ton o liczbie osi - jedna

1350,00zł

4. równej lub wyższej niż 38 ton

 

a) o liczbie osi - dwie

1780,00zł

5. równej lub wyższej niż 12 ton o liczbie osi - trzy

1340,00zł

 

X. Od autobusu:

 

1. wyprodukowanego przed 1990r. i nie posiadającego katalizatora w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

 

a) mniej niż 22 miejsc

780,00zł

b) równej lub wyższej niż 22 miejsc

800,00zł

2. wyprodukowanego przed 199r. i posiadającego katalizator w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

 

a) mniej niż 22 miejsc

702,00zł

b) równej lub wyższe niż 22 miejsc

1080,00zł

3. wyprodukowanego w 1990r. lub później i nie posiadającego katalizatora w zależności liczby miejsc do siedzenia:

 

a) mniej niż 22 miejsc

702,00zł

b) równej lub wyższej niż 22 miejsc

1080,00zł

4. wyprodukowanego w 1990r. lub później i posiadającego katalizator w zależności od liczby miejsc do siedzenia

 

a)mniej niż 22 miejsc

663,00zł

b) równej lub wyższej niż 22 miejsc

1020,00zł