Uprzejmie informujemy, że na mocy Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. poz. 1716 z późn. zm.), z dniem 1 stycznia 2019 r. użytkownicy wieczyści stali się właścicielami gruntów, na których znajdują się wyłącznie budynki:

  1. mieszkalne jednorodzinne,
  2. mieszkalne wielorodzinne, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią samodzielne, wyodrębnione lokale mieszkalne,
  3. budynki wymienione w pkt 1 lub 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Osoby, które stały się właścicielami gruntów są zobowiązane do uiszczenia należności za nabycie prawa własności w formie corocznej opłaty przez okres 20 lat. Wysokość opłaty odpowiada dotychczasowej wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, obowiązującej w dniu przekształcenia, tj. 1 stycznia 2019 r. Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić na piśmie zamiar jednorazowego wniesienia opłaty w kwocie pozostającej do spłaty.

Opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do 29 lutego 2020 r., za pozostały okres (począwszy za rok 2020), do 31 marca każdego roku.

Dokumentem potwierdzającym przekształcenie jest zaświadczenie, które stanowi podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w Starostwie Powiatowym a także wpisu roszczenia o opłatę w dziale III księgi wieczystej nieruchomości w odniesieniu do każdoczesnego właściciela. Zaświadczenie jest przesyłane na adres ujawniony w ewidencji gruntów i budynków.

Zaświadczenia będą wydawane:

  1. z urzędu - nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia albo
  2. na wniosek właściciela - w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, albo
  3. na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu - w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które stanowić będzie podstawę ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków.

Zaświadczenie będzie zawierało informację:

  1. o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, 
  2. o wysokości i okresie wnoszenia tej opłaty, a także możliwości wniesienia opłaty jednorazowej, i zasadach jej wnoszenia,
  3. pouczenie o możliwości złożenia wniosku o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia tej opłaty w drodze decyzji.

W celu uzyskania informacji w powyższej sprawie można kontaktować się z pracownikiem Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, pokój nr 15 lub telefonicznie: 61 477 81 94 wew. 13.