OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

Drukuj

 

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 10 września 2013 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 687) - zwanej dalej „ustawą",

zawiadamiam,

że dnia 4 września 2013 r. została wydana decyzja nr 9/2013 (znak IR-III.7820.12.2013.3) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 260 - budowa ścieżki pieszorowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 260 na odcinku Witkowo-Mąkownica", której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, al. Niepodległości 16/18, budynek C, pok. 4 (tel. 61-854-12-89), w godzinach pracy Urzędu. Treść decyzji została również zamieszczona na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl w zakładce Komunikaty/Obwieszczenia.

Od decyzji służy odwołanie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 267), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, na stronach internetowych tych gmin, a także w prasie lokalnej.

z up. Wojewody Wielkopolskiego
/-/ Aida Januszkiewicz - Piotrowska
z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa

Obwieszczenie (pdf)

Decyzja (pdf)

Jesteś tutaj OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO