XXIX sesja Rady Miejskiej

Drukuj

30 czerwca odbyła się kolejna, XXIX sesja Rady Miejskiej w Witkowie. Po otwarciu sesji, Burmistrz wraz z Zastępcą oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej dokonali wręczenia długoletnim samorządowcom: Ireneuszowi Kwapichowi i Marianowi Walczakowi wyróżnienia Statuetką Rycerza Wita.

sesja1 3

sesja1 2

Po gratulacjach i pamiątkowych zdjęciach, przystąpiono do kolejnych punktów porządku obrad. Rada wysłuchała informacji Burmistrza o działalności międzysesyjnej i o realizacji „Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy i Miasta", informacji Dyrektora OKSiR-u i informacji Komisariatu Policji o przygotowaniu do sezonu letniego.
W dalszej części sesji Rada podjęła następujące uchwały:
- uchwałę Nr XXIX/222/2017 dotyczącą przyznawania nagród dla nauczycieli;
- uchwałę Nr XXIX/223/2017 i uchwałę Nr XXIX/224/2017 dotyczące wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonych w OW w Skorzęcinie;
- uchwałę Nr XXIX/225/2017 o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
- uchwałę Nr XXIX/226/2017 o zmianie uchwały Nr XXXIV/333/2014 o miejscowym planie zagospodarowania terenu w Małachowie Wierzbiczany i w Witkowie;
- uchwałę Nr XXIX/227/2017 o zasadach, sposobie i trybie udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnych;
- uchwałę Nr XXIX/228/2017 o zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
- uchwałę Nr XXIX/229/2017 o zmianach w budżecie gminy i miasta na 2017 rok.
- uchwałę Nr XXIX/230/2017 o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych z wykonania budżetu za 2016 rok;
- uchwałę Nr XXIX/231/2017 o udzieleniu Burmistrzowi Gminy i Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

sesja1

 

sesja1 1

Głównym tematem sesji było zakończenie procedury absolutoryjnej. Po przedstawieniu przez Burmistrza sprawozdań finansowych i informacji o stanie mienia, członek Komisji Rewizyjnej Marek Wiatrowski zapoznał zebranych z wypracowanym przez Komisję Rewizyjną wnioskiem. Rada Miejska przyjęła przedmiotowy wniosek i udzieliła absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta z tytułu wykonania zeszłorocznego budżetu.
Kolejna sesja Rady Miejskiej planowana jest wstępnie na 29 września 2017 r.

Jesteś tutaj XXIX sesja Rady Miejskiej