Burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Print

Burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie.

Nazwa i adres jednostki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie ul. Polna 4, 62-230 Witkowo

Określenie stanowiska urzędniczego
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - pełny etat

Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Nieposzlakowana opinia.
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
6. Wykształcenie wyższe oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art.122 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.).
7. Minimum 3-letni staż pracy w pomocy społecznej.
8. Znajomość regulacji prawnych z zakresu ustaw: o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, o Karcie Dużej Rodziny, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o finansach publicznych, o samorządzie gminnym, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks pracy, o zatrudnieniu socjalnym, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, o zamówieniach publicznych, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, o systemie ubezpieczeń społecznych, o pracownikach samorządowych.

Wymagania dodatkowe:
1. Umiejętność dobrej organizacji pracy.
2. Umiejętność kierowania zespołem pracowników.
3. Dyspozycyjność, kreatywność, odpowiedzialność, terminowość, rzetelność, komunikatywność, umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres, wysoka kultura osobista.
4. Znajomość procedur i praktyka w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.
5. Biegła obsługa komputera oraz urządzeń biurowych, znajomość programów niezbędnych do pracy na stanowisku.
6. Prawo jazdy kat B.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Zarządzanie, nadzorowanie i kierowanie pracą M-GOPS w Witkowie oraz podległych pracowników.
2. Reprezentowanie M-GOPS na zewnątrz w zakresie wykonywania zadań statutowych jednostki.
3. Nadzór nad kompleksową, sprawną, terminową, zgodną z prawem realizacją zadań wynikających z przepisów prawa i statutu jednostki.
4. Opracowywanie, aktualizacja i skuteczne wdrażanie strategicznych dokumentów i programów gminy w obszarze pomocy społecznej.
5. Rozpoznawanie zagrożeń problemami społecznymi, sporządzanie bilansu potrzeb mieszkańców gminy w zakresie pomocy społecznej oraz analiza i ocena skuteczności świadczeń pomocy społecznej.
6. Opracowywanie projektów, planów, prognoz finansowych w zakresie potrzeb pomocy społecznej.
7. Nadzorowanie realizacji budżetu oraz prowadzenia rachunkowości przy uwzględnieniu przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych.
8. Nadzorowanie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych.
9. Kontrola spraw księgowych i kadrowo – płacowych,
10. Nadzorowanie realizacji zamówień publicznych, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.
11. Inicjowanie i wdrażanie działań mających na celu pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym funduszy unijnych.
12. Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach, zgodnie z delegacjami ustawowymi oraz upoważnieniami Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo w sprawach z zakresu działania M-GOPS.
13. Nadzór nad należytym i terminowym załatwianiem spraw, prowadzeniem postępowań administracyjnych oraz prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych.
14. Wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych w sprawach dotyczących pracy i funkcjonowania M-GOPS.
15. Współpraca z organizacjami, instytucjami oraz środowiskiem lokalnym w celu realizacji zadań M-GOPS, między innymi w zakresie aktywizacji zawodowej klientów pomocy społecznej, przeciwdziałania i ograniczenia patologii oraz skutków negatywnych zjawisk społecznych.
16. Przygotowywanie projektów aktów prawnych wydawanych przez Radę Miejską w Witkowie oraz Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo, dotyczących funkcjonowania i realizacji zadań M-GOPS.
17. Składanie Radzie Miejskiej w Witkowie corocznych sprawozdań z działalności oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz innych realizowanych zadań
18. Nadzór nad opracowywaniem sprawozdań, analiz i wszelkiego rodzaju informacji, związanych z działalnością M-GOPS.
19. Zarządzanie powierzonym mieniem, sprawowanie nadzoru i odpowiedzialność za majątek jednostki
20. Wykonywanie uprawnień pracodawcy w stosunku do pracowników M-GOPS.
21. Kontrola dokumentacji prowadzonej przez pracowników zatrudnionych w M-GOPS oraz ich pracy w terenie.
22. Zabezpieczanie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
23. Prowadzenie postępowań w sprawach skarg, wniosków, petycji.
24. Wykonywanie czynności wynikających z udzielonych przez Burmistrza Gminy i Miasta pełnomocnictw i upoważnień.

Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny (pisemne uzasadnienie motywacji ubiegania się o stanowisko kierownika wraz z koncepcją organizacji i funkcjonowania M-GOPS w Witkowie).
2. Kwestionariusz osobowy (według załączonego wzoru).
3. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu zatrudnienia.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje, w tym specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.
5. Kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy.
6. Pisemne oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
7. Pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych.
8. Pisemne oświadczenie, że stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na w/w stanowisku.
9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
10. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku, gdy kandydat jest osobą niepełnosprawną.
11 . Kserokopie dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i kserokopia prawa jazdy.
12. Dane kontaktowe: numer telefonu, adres mailowy, adres do korespondencji.

List motywacyjny, CV, kwestionariusz osobowy oraz pozostałe oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. Kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1. Umowa o pracę.
2. Pełny wymiar czasu pracy.
3. Miejsce pracy: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie ul. Polna 4, 62-230 Witkowo.
4. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
5. Wyjazdy w teren.

W lipcu 2017 r. (miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres:
Urząd Gminy i Miasta Witkowo ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo lub składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta (pokój nr 21) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 września 2017 r. do godz. 16.00 w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją: „Nabór na stanowisko urzędnicze - Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie" (za datę doręczenia dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu).

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Osobą upoważnioną do bezpośrednich kontaktów z kandydatami jest Zastępca Burmistrza oraz Sekretarz Gminy i Miasta w Witkowie tel. 614778194 w. 20 lub 21.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną telefonicznie poinformowani i zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru będzie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy informacyjnej Urzędu oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy i Miasta Witkowo www.bip.witkowo.pl przez okres, co najmniej 3 miesięcy.

Procedura naboru odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)

Burmistrz Gminy i Miasta

(-) Marian Gadziński

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Gallery

Jesteś tutaj Burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze