logo eu pc rp 202144

15 marca 2022 r. pomiędzy Gminą i Miastem Witkowo, a Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa została zawarta Umowa o powierzenia grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w wysokości 1 298 000,00 zł.

Podpisana umowa to wynik pozytywnej weryfikacji złożonej przez Gminę i Miasto Witkowo w ubiegłym roku Aplikacji o powierzenie grantu, w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji konkursu.

Pochodzące z grantu środki przeznaczone zostaną na zakup 295 laptopów wraz z oprogramowaniem, które zostaną przekazane na własność dzieciom z rodzin byłych pracowników PPGR, zamieszkujących teren naszej gminy.

Głównym celem tego konkursu jest wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną.