BURMISTRZ  GMINY I MIASTA  WITKOWO

Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż

 

Nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i gospodarczym, położonej w Witkowie przy ul. Strzałkowskiej 7, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 402 o pow. 1321 m², uregulowanej w księdze wieczystej KN1S/00018812/2, stanowiącej własność Gminy Witkowo.

Nieruchomość położona jest u zbiegu drogi gminnej ul. Szkolnej i drogi wojewódzkiej Gniezno - Wólka, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, jednokondygnacyjnym z poddaszem częściowo użytkowym o pow. wewnętrznej budynku 68,39 m2 (parter – 45,81m2, poddasze 19,90 m2, podpiwniczenie 2,68m2) i budynkiem gospodarczym o pow. 24,22 m2. Budynek mieszkalny obecnie nieużytkowany, w złym stanie technicznym, o znacznym stopniu zdewastowania, wymaga kapitalnego remontu (rok budowy 1910). Budynek gospodarczy kwalifikuje się do rozbiórki. Działka ewidencyjnie posiada regularny kształt - prostokąt. W sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, uzbrojenie techniczne działki to: energia elektryczna, woda z wodociągu miejskiego, kanalizacja sanitarna, gaz ziemny w otoczeniu nieruchomości. 

Cena wywoławcza wynosi 130.000,00 zł

Wadium wynosi 26.000,00 zł

Sprzedaż gruntu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2017r.  poz. 1221 ze zm.) jest zwolniona z podatku VAT.

 

Nieruchomość stanowiąca działkę oznaczoną geodezyjnie nr 402 jest położona w centralnej strefie miasta wpisanej do rejestru zabytków województwa wielkopolskiego tworzącej historyczny układ urbanistyczny Witkowa pod nr 693/Wlkp/A, na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo, działka oznaczona jest symbolem A_R- teren wielofunkcyjnej zabudowy w obszarze miasta. W ewidencji gruntów stanowi teren oznaczony symbolem B –tereny mieszkaniowe.

Przetarg odbędzie się 22 listopada 2018 r. o godz. 1200  w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, przy ul. Gnieźnieńskiej 1, w sali nr 1.

 1. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie stanowi przedmiotu jakichkolwiek zobowiązań i nie ma  przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie nr 43 8538 0002 0000 0677 2000 0008 w terminie do dnia  19 listopada 2018 r .
 3. Uczestnicy przetargu w dniu przetargu winni okazać:
 • osoby fizyczne – dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),                                 
 • osoby prawne- aktualny wypis z właściwego rejestru oraz  umocowanie do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz  osoby prawnej,
 • małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego – pełnomocnictwo współmałżonka  obejmujące zgodę na licytacje.
 • dowód wpłaty wadium,
 1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałe wadia zostaną zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu, najpóźniej w ciągu trzech dni od zamknięcia przetargu na  wskazane konto bankowe. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli wpłynęło w wyznaczonym terminie na  rachunek Gminy Witkowo. Wadium ulega przepadkowi w razie  uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
 2. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkach i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
 3. Sprzedaż prawa własności nieruchomości odbywa się na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. Ewentualne wznawianie granic odbywa się staraniem i na koszt nabywcy.
 4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że ono  nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 5. Wybrany nabywca zobowiązany jest do uiszczenia ustalonej ceny nabycia przed zawarciem aktu notarialnego.
 6. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego oraz ujawnieniem praw własności w księdze wieczystej ponosi nabywca.
 7. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 8. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu  Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1,  pok. nr 15, tel. (61) 477-81-94, wew. 13.
 9. Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem Urzędu GiM Witkowa tel. 61 4 778-194 wew. 13.