BURMISTRZ GMINY I MIASTA WITKOWO

Ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż:

 

1. Nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1118, o powierzchni 0,1810 ha, położonej w Witkowie, przy ul. Dworcowej, zapisanej w Sądzie Rejonowym w Słupcy w Księdze Wieczystej nr KN1S/00007679/7.

Oferowana działka jest niezabudowana, położona przy drodze powiatowej nr 2165P Witkowo-Trzemeszno. Kształt działki nieregularny, działka wąska i długa. W sąsiedztwie zabudowa produkcyjno-usługowa oraz mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna. Uzbrojenie techniczne: energia elektryczna, woda z wodociągu miejskiego, kanalizacja sanitarna, gaz ziemny w zasięgu (w ul. Dworcowej). Przez działkę przechodzi sieć kanalizacji deszczowej.

Działka nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Dla przedmiotowej działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy na budowę hali produkcyjno-handlowej. Inwestycja ujęta w niniejszej decyzji o warunkach zabudowy obejmuje również działkę sąsiednią nr 1117, która nie jest własnością gminy Witkowo. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo, działka nr 1118 oznaczona jest symbolem A_R – teren wielofunkcyjnej zabudowy w mieście Witkowo. W ewidencji gruntów stanowi teren oznaczony symbolem R IIIa – grunty orne.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie stanowi przedmiotu jakichkolwiek zobowiązań i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej. Ewentualne wznawianie granic może odbyć się staraniem i na koszt nabywcy.

Cena wywoławcza wynosi 79.000,00 zł netto

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.

Wadium wynosi 10.000,00 zł

2. Nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1115, o powierzchni 0,1760 ha, położonej w Witkowie, przy ul. Dworcowej, zapisanej w Sądzie Rejonowym w Słupcy w Księdze Wieczystej nr KN1S/00006760/5.

Oferowana działka jest niezabudowana, położona przy drodze powiatowej nr 2165P Witkowo-Trzemeszno. Kształt działki nieregularny, działka wąska i długa. W sąsiedztwie zabudowa produkcyjno-usługowa oraz mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna. Uzbrojenie techniczne: energia elektryczna, woda z wodociągu miejskiego, kanalizacja sanitarna, gaz ziemny w zasięgu (w ul. Dworcowej). Przez działkę przechodzi sieć kanalizacji deszczowej.

Działka nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo, działka oznaczona jest symbolem A_R – teren wielofunkcyjnej zabudowy w mieście Witkowo. W ewidencji gruntów stanowi teren oznaczony symbolem R IIIa- grunt orny. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) w przypadku braku planu, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Oranem właściwym do wydania takiej decyzji jest Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo. Określenie sposobu zagospodarowania niniejszej działki wymaga zatem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie stanowi przedmiotu jakichkolwiek zobowiązań i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej. Ewentualne wznawianie granic może odbyć się staraniem i na koszt nabywcy.

Cena wywoławcza wynosi 85.000,00 zł

(sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT)

Wadium wynosi 10.000,00 zł

Przetargi na sprzedaż wymienionych wyżej nieruchomości odbędą się w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie w dniu 11 marca 2021 r. w Sali nr 1,

poz. 1 – godz. 11.00

poz. 2 – godz. 12.00

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza wyłącznie przelewem na rachunek Urzędu Gminy i Miasta Witkowo nr 43 8538 0002 0000 0677 2000 0008, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 8 marca 2021 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy i Miasta Witkowo. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Witkowo. W tytule przelewu należy wpisać oznaczenie nieruchomości oraz imię i nazwisko/a bądź nazwę uczestnika/ów przetargu.

Małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego winien okazać pełnomocnictwo współmałżonka obejmujące zgodę na licytacje.

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości.

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba inna niż osoba fizyczna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Informacja o wynikach przetargów zawierająca między innymi imię, nazwisko albo nazwę lub firmę osoby wskazanej jako nabywca nieruchomości, podana będzie do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.witkowo.pl/przetargi zakończone/ oraz na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, na okres co najmniej 7 dni.

Cena nabycia nieruchomości płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy i Miasta Witkowo.

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu lub do dnia zawarcia umowy nie dokona wpłaty ceny nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Mając na uwadze obowiązujący stan epidemii w Polsce, wymogi i obostrzenia sanitarne wprowadzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny oraz konieczność należytego zabezpieczenia ochrony zdrowia i życia, tak klientów korzystających z usług realizowanych przez Urząd Gminy i Miasta w Witkowie jak i pracowników obsługujących realizację tych usług, przyjęte zostały poniższe zasady:

- uczestnik przetargu będzie uprawniony do wejścia do budynku, w którym odbywa się przetarg nie wcześniej niż 15 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia przetargu,

- uczestnik przetargu powinien być wyposażony w środki ochrony osobistej (maska, rękawiczki) zgodnie z obowiązującymi na dzień przetargu procedurami bezpieczeństwa właściwymi dla miejsca przeprowadzenia przetargu,

- uczestnik wchodzący do budynku Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie bez założonych rękawiczek ochronnych musi zdezynfekować dłonie przy użyciu odpowiedniego urządzenia zamontowanego przy wejściu do budynku,

- uczestnik wchodzący do budynku Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie podlegać będzie bezwzględnemu obowiązkowi poddania się automatycznemu pomiarowi temperatury ciała przy użyciu odpowiedniego urządzenia zamontowanego przy wejściu do budynku lub przez pomiar ręczny dokonany przez upoważnionego pracownika. Wstęp i przebywanie w budynku jest dopuszczalne tylko i wyłącznie dla osób, których wynik automatycznego pomiaru temperatury ciała przy wejściu do budynku jest mniejszy lub równy 37,4 °C.

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1 w Witkowie, telefon 61 477 77 38 w godzinach pracy urzędu.

Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy i Miasta Witkowo www.bip.witkowo.pl/Przetargi aktualne/ oraz na stronie urzędu www.witkowo.pl.

Przetargi zostaną przeprowadzone na podstawie art. 38-41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490, z 2020 r. poz. 1698).

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Witkowo dnia 22.01.2021 r.