Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo ogłasza III przetarg pisemny nieograniczony (ofertowy) na najem nieruchomości stanowiącej część działki nr 153, o pow. 1,3600 ha, położonej w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie, zapisanej w Księdze Wieczystej nr KN1S/00019995/5, zabudowanej następującymi obiektami:

 • 5 segmentów domków letniskowych,
 • budynek biurowo-hotelowy,
 • budynek kuchni i jadalni,
 • budynek klubowy,
 • budynek garażowy,
 • towarzysząca infrastruktura o łącznej powierzchni użytkowej: ca 1610 m2, w celu prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym. Wymienione obiekty nie posiadają wyposażenia.

Opisywany teren nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo, przedmiotowa nieruchomość stanowi teren oznaczony symbolem „D_R - teren zabudowy letniskowej” w granicy Powidzkiego Parku Krajobrazowego. W ewidencji gruntów stanowi teren oznaczony symbolem Tr – tereny różne.

Okres najmu: 10 lat

Czynsz wywoławczy roczny: 85.000,00 zł netto.

Wysokość wadium: 10.000,00 zł

Do wylicytowanego czynszu doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

 

1. Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie, jawnie 14.01.2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w sali nr 1.

Obecność oferentów nie jest obowiązkowa. Rozstrzygniecie nastąpi w dniu 14 stycznia 2021 r. o godz. 12.00, a pisemnie o wyniku przetargu uczestnicy zostaną powiadomieni w ciągu 3 dni od zamknięcia.

2. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty i wpłata wadium na konto Gminy nr 43 8538 0002 0000 0677 2000 0008 do dnia 11.01.2021 r. (Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli wpłynęło w wyznaczonym terminie na rachunek Gminy Witkowo).

3. Oferta powinna zawierać:

 • dane oferenta (imię i nazwisko, ew. nazwa i siedziba firmy – organ reprezentujący, adres, nr telefonu), oraz pełnomocnictwo osoby działającej w jego imieniu wraz z podpisami osób uprawnionych do działania w jego imieniu, jeżeli pełnomocnik został ustanowiony,
 • datę sporządzenia oferty i oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z warunkami najmu, stanem technicznym obiektów i przyjęciu ich bez zastrzeżeń; (druki oświadczenia można pobrać na stronie witkowo.pl lub www.bip.witkowo.pl w zakładce przetargi),
 • oferowany czynsz najmu w kwocie nie niższej niż czynsz wywoławczy,
 • kserokopie dowodu wpłaty wadium,
 • numer konta bankowego, na które należy zwrócić wadium.

Oferty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „przetarg OW Skorzęcin”, przesyłając listem poleconym na adres Urząd Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo, lub doręczając do siedziby Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, przy ul. Gnieźnieńskiej 1, w terminie do dnia 11 stycznia 2021 r. do godz. 15.00.

4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał zaliczone zostanie na poczet czynszu najmu. Pozostałe wadia zostaną zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, najpóźniej w ciągu trzech dni na wskazane w ofercie konto bankowe.

W przypadku nie przystąpienia do zawarcia umowy w ciągu 14 dni od zamknięcia przetargu, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium nie podlega zwrotowi. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest brak zadłużenia wobec Gminy Witkowo.

 

WARUNKI NAJMU:

 1. Nieruchomość przeznaczona jest do prowadzenia nieuciążliwej działalności gospodarczej związanej z rekreacją i wypoczynkiem.
 2. Najemca zobowiązany jest do ponoszenia niezbędnych nakładów w celu utrzymania obiektów w należytym, niepogorszonym stanie przy zachowaniu przeznaczenia przedmiotu najmu. Wszelkie nakłady nie stanowiące nakładów koniecznych wymagają akceptacji Wynajmującego i muszą być zgodne z wymogami prawa budowlanego.
 3. Czynsz roczny płatny jest w jednej racie do 31sierpnia każdego roku i nie obejmuje podatku od nieruchomości, który najemca zobowiązany jest płacić.
 4. Do wylicytowanego czynszu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami.
 5. Umowa najmu zostanie zawarta na okres 10 lat.
 6. Koszty poniesionych nakładów ponosi Najemca w całości. W trakcie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu, Najemcy nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów, czy też zaliczenie ich w poczet czynszu lub odszkodowania za bezumowne zajmowanie nieruchomości. W przypadku rozwiązania umowy z winy Najemcy, Najemcy nie przysługuje zapłata za poniesione nakłady.
 7. Wysokość czynszu będzie waloryzowana corocznie o wskaźnik inflacji oraz w przypadku zmiany przepisów o podatku VAT.
 8. Wynajmujący może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach, jeżeli Najemca będzie wykorzystywał grunt niezgodnie z przeznaczeniem lub zalegał z opłatą czynszu przekraczającą 60 dni po terminie płatności.
 9. Najemca jest zobowiązany do ponoszenia wszelkich obciążeń związanych z przedmiotem najmu – podatku od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.
 10. Najemca dokona obowiązkowo i we własnym zakresie ubezpieczenia obiektów na wypadek pożaru czy działania siły wyższej najpóźniej w ciągu miesiąca od podpisania umowy.
 11. Dostawa wody, prądu i odprowadzanie ścieków następuje na podstawie odrębnych umów zawartych z dostawcami.
 12. Wszelkich formalności związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności w wynajmowanej nieruchomości dopełni Najemca.
 13. Najemca nie może oddać przedmiotu najmu w całości lub w części osobie trzeciej do korzystania, jak również przelewać praw z umowy bez zgody Wynajmującego wyrażonej pisemnie. Powyższe nie wyłącza możliwości wykonywania działalności za pomocą osób trzecich.
 14. Przedmiot najmu nie może stanowić zabezpieczenia ani obciążania prawami rzeczowymi.
 15. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów regulujących zasady korzystania z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.

Bliższych informacji o przetargu udziela Urząd Gminy i Miasta w Witkowie pod nr telefonu 61 477-77-38 w godz. 8.00-15.30

Przedmiot przetargu można obejrzeć po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Urzędu Gminy i Miasta Witkowo pod nr telefonu (61 477-77-38).

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych prawem przyczyn oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Burmistrz GiM Witkowo

/-/ Marian Gadziński

Oświadczenie uczestnika przetargu OW