Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
 2. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz o udzielonych odpowiedziach.
 3. Informacja o działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 4. Podsumowanie przebiegu sezonu letniego (informacja Komendanta Komisariatu Policji i informacja Dyrektora OK,SiRu).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do ceny wody na rzecz odbiorców ze wsi Królewiec.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Witkowo.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z części drzew wchodzących w skład grupowego pomnika przyrody w granicach administracyjnych Gminy i Miasta Witkowo.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejw Poznaniu dotyczącej przedsięwzięcia pn. „Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminyi Miasta Witkowo, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębina, Mielżyn i Ruchocinek".
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę i Miasto Witkowo.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Witkowie, przy ul. Dworcowej, stanowiącej działkę nr 1115.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Witkowie, przy ul. Dworcowej, stanowiącej działkę nr 1118.
 14. Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy i miasta za I półrocze 2020 r.
 15. Dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 16. Dokonanie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 rok.
 17. Inne sprawy.
 18. Zamknięcie obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Witkowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Piotr Jóźwik