Wybory do izby rolniczej

Drukuj
Na dzień 3 kwietnia 2011 r. (niedziela) zostały zarządzone wybory do Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w powiecie gnieźnieńskim. Wybory odbędą się od godz. 8:00 do 18:00. Na terenie Gminy w Okręgu Wyborczym Nr 23 w Witkowie głosowanie przeprowadzone będzie w lokalu wyborczym mieszczącym się w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1.

Z terenu Gminy i Miasta Witkowo zostaną wybrani dwaj delegaci do Rady Powiatowej Izby Rolniczej.

Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do samorządu rolniczego mają:

1. Osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;

2. Osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z  działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, mających siedzibę na terenie działania izby;

3. Członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe, mających siedzibę na terenie działania izby.

Odnośnie pkt 1. uprawnionymi do wzięcia udziału w wyborach z tytułu uiszczania podatku rolnego, są ci podatnicy podatku rolnego, którzy są właścicielami, posiadaczami lub użytkownikami wieczystymi gospodarstw rolnych, a więc gruntów rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy.