OFERTA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W TRYBIE POZAKONKURSOWYM

Drukuj

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo przedstawia ofertę złożoną przez Fundację AQQ w Witkowie na wsparcie finansowe zadania publicznego pod nazwą: KLUB GRACZA - w ramach ochrony i promocji zdrowia.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia może zapoznać się z ofertą na stronie internetowej www.bip.witkowo.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta, ul. Gnieźnieńska 1, pokój nr 8 lub na tablicy ogłoszeń.

Po upływie terminu 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia oraz po rozpatrzeniu ewentualnych uwag i pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję powołaną w celu wyrażenia opinii dot. złożonej oferty niezwłocznie zostanie zawarta umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Wszelkie sugestie dot. przedstawionej oferty proszę składać na piśmie do Sekretariatu Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie do dnia  14 lutego 2018 roku.

 Burmistrz Gminy i Miasta
/-/Marian Gadziński

 

Podano do publicznej wiadomości:

1) www.bip.witkowo.pl 07.02.2018 r. (zakładka:przetargi-aktualne)

2) www.witkowo.pl 07.02.2018 r.

3) tablica ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Witkowo 07.02.2018 r.