Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Drukuj


OGŁOSZENIE
GMINNEGO KOMISARZA SPISOWEGO
z dnia 6 grudnia 2010 r.
O PRZYJMOWANIU ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW
NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH


Gminny Komisarz Spisowy - Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
podaje do wiadomości, iż przyjmuje zgłoszenia kandydatów na rachmistrzów spisowych
w związku z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r.
(1 kwietnia - 30 czerwca 2011 r.)

Wymagania niezbędne:
1) biegła znajomość języka polskiego,
2) ukończone 18 lat,
2) co najmniej wykształcenie średnie,
3) obywatelstwo polskie, obywatelstwo Unii Europejskiej
4) zamieszkanie lub praca na terenie Gminy i Miasta Witkowo,
5) biegła znajomość obsługi komputera,
6) znajomość funkcjonowania systemu GPS (spis będzie realizowany za pomocą urządzeń hand - held),
7) sprawność fizyczna (praca w terenie),
8) umiejętność skutecznego komunikowania się, asertywność, uprzejmość i  cierpliwość podczas prowadzenia rozmów, radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych,
9) dyspozycyjność, obowiązkowość, rzetelność i staranność.

Wymagania dodatkowe (pożądane):
1) doświadczenie w pracy przy spisach powszechnych,
2) znajomość topografii Gminy i Miasta.

Warunki pracy rachmistrza spisowego:
1) praca w terenie ? bezpośrednie wywiady u osób wskazanych w ramach spisu,
2) korzystanie z urządzeń elektronicznych typu hand- held.

Harmonogram naboru:

I etap:
1) złożenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie
2) dokonanie wyboru kandydatów na rachmistrzów przez Gminne Biuro Spisowe wg kryteriów:
a) spełnienie wymagań koniecznych i dodatkowych,
b) kolejność zgłoszeń.
3) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej w dniu 20.12.2010r.? w zależności od ilości złożonych ofert.

Ważna informacja!
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych ogłoszony przez Burmistrz Gminy i  miasta Witkowo jest pierwszym etapem naboru. Osoby wybrane w pierwszym etapie zobligowane są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu w warsztatach. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkoleń nie będzie mógł przystąpić do egzaminu końcowego.

II etap:
1) odbycie szkolenia na rachmistrzów spisowych z zakresu organizacji narodowego spisu powszechnego, posługiwania się urządzeniem typu hand-held i  zainstalowanymi aplikacjami,
2) powołanie rachmistrzów przez Dyrektora Urzędu Statystycznego na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z  egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o  statystyce publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. Pisemne zgłoszenie kandydatury z podpisem zawierające następujące dane:
- imię, nazwisko,
- adres zamieszkania,
- nr telefonu kontaktowego
- adres e-mail
- data urodzenia
- miejsce zatrudnienia (w przypadku uczniów/studentów miejsce pobierania nauki)
- informacja o ewentualnym pobieraniu renty, emerytury lub o posiadanym statusie
bezrobotnego.
2. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie.
3. Kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej
i ukończenie 18 roku życia.
4. Podpisane oświadczenie kandydata o niekaralności oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
5. Podpisane oświadczenie o posiadaniu lub nieposiadaniu statusu bezrobotnego z prawem lub bez prawa do zasiłku (w przypadku osób bezrobotnych).
6. Podpisane oświadczenie o biegłej znajomości obsługi komputera.

Oświadczenia, o których mowa w pkt 4 i 5 można pobrać ze strony internetowej Urzędu www.witkowo.pl. (załączniki do zgłoszenia) lub bezpośrednio w Urzędzie pok. nr 22.

Termin składania zgłoszeń 9.12 - 17.12.2010r.
Miejsce składania zgłoszeń:
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Ul. Gnieźnieńska 1
62-230 Witkowo
pokój nr 21 (sekretariat)


Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty z  dopiskiem ?Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011?.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy złożą dokumenty terminowo oraz będą one kompletne zostaną poinformowani telefonicznie o godzinie rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się dnia 20 grudnia 2010 roku w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo.

Załączniki do zgłoszenia:
Oświadczenie 1
Oświadczenie 2