Ogłoszenie

Drukuj

Burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie zatrudni pracownika w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie na zastępstwo - stanowisko ds. Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie, podatku VAT i windykacji dochodów z mienia gminy.

(umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu – art.16 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm., niniejsze postępowanie nie stanowi naboru w rozumieniu przytoczonej ustawy).

Do głównych obowiązków na tym stanowisku należy między innymi:

1. Prowadzenie spraw VAT (Rejestry sprzedaży i zakupu, sporządzanie deklaracji VAT, JPK), dla celów rozliczenia podatku VAT z Urzędem Skarbowym.

2. Wystawianie faktur VAT ze sprzedaży, dzierżawy i najmu mienia komunalnego.

3. Ewidencja dochodów z mienia komunalnego oraz opłat.

4. Windykacja należności dochodów z mienia komunalnego oraz opłat.

Osoby zainteresowane zatrudnieniem na ww. stanowisku proszone są o dostarczenie następujących dokumentów:

1. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu zatrudnienia.

2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

3. Kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy.

4. Pisemne oświadczenia:

a) o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

b) o zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,

c) pisemne oświadczenie, że stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na w/w stanowisku,

d) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

CV oraz oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

 

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy i Miasta Witkowo ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo lub składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta (pokój nr 21) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 stycznia 2018 r.

Osobą upoważnioną do bezpośrednich kontaktów z kandydatami jest Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta lub Sekretarz Gminy i Miasta w Witkowie tel. 614778194 w. 20 lub 21.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

(-) Marian Gadziński