Z prac Rady Miejskiej w Witkowie

Drukuj
W dniu 1 grudnia br. odbyła się I inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w  kadencji 2010-2014. Do chwili wyboru Przewodniczącego Rady, obrady prowadził najstarszy wiekiem Radny, p.Henryk Mucha. Po otwarciu sesji, zebrani wysłuchali informacji Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej - p.Alicji Wentland o wynikach wyborów, po czym pani Przewodnicząca wręczyła zaświadczenia o wyborze: Burmistrzowi Gminy i  Miasta p.Krzysztofowi Szkudlarkowi i Radnym.

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie


Po złożeniu przez Radnych ślubowania, przystąpiono do ukonstytuowania się organów Rady Miejskiej. W głosowaniu tajnym Radni wybrali p.Bogusława Mołodeckiego na Przewodniczącego Rady (uchwała Nr I/1/10), a p.Mariana Walczaka i p.Ireneusza Kwapicha na Wiceprzewodniczących Rady (uchwała Nr I/2/10).

sZ prac Rady Miejskiej w Witkowie


Uchwałą Nr I/3/10 powołano cztery stałe Komisje: Komisję Rewizyjną, Komisję Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Komisję Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego oraz Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej. W kolejnym punkcie obrad, Rada Miejska ustaliła składy osobowe ww. Komisji (uchwała Nr I/4/10 i uchwała Nr I/5/10). Przewodniczącymi Komisji zostali odpowiednio: p.Henryk Mucha, p.Grzegorz Kaźmierczak, p.Ireneusz Kwapich i p.Piotr Jóźwik. Na zakończenie sesji, p.Bogusław Mołodecki przedstawił zebranym informację o  działalności Rady w minionej kadencji, a p.Burmistrz - informację o  stanie finansowym Gminy.