Świadczenie rodzinne

Drukuj

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka. Podstawą do nabycia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego jest spełnienie kryterium dochodowego, które w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł netto.

Jeśli członkiem rodziny jest dziecko posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, kryterium dochodowe wynosi 764 zł netto na członka rodziny. Należy legitymować się wtedy orzeczeniem o niepełnosprawności (w przypadku dziecka do 16 r. życia) lub orzeczeniem o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (w przypadku starszych dzieci lub osoby pełnoletniej uczącej się).

Świadczenia rodzinne przyznawane są na tzw. okres zasiłkowy obowiązujący od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku.

Od dnia 1 listopada 2016 r. zasiłek rodzinny wynosi:

W celu uzyskania zasiłku rodzinnego należy przedłożyć następujące dokumenty:
Informacje o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz informacje o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne organ pozyskuje samodzielnie.

Do zasiłku rodzinnego przysługują następujące dodatki:

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Dodatek przysługuje jednorazowo, w wysokości 1000,00 zł.

Podobnie jak w przypadku jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka ustalenie prawa do dodatku następuje po przedłożeniu zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie kobiety, pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, wystawione przez lekarza lub położną

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, nie dłużej jednak niż przez okres:

Dodatek przysługuje w wysokości 400,00 zł miesięcznie.

Dodatek nie przysługuje osobie, która:
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

Dodatek wypłacany jest w kwocie 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci. Kwotę tę podwyższa się o 80 zł, w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnoprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje w wysokości 95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego. Przy ustalaniu liczby dzieci uprawnionych do tego dodatku brane są pod uwagę wyłącznie dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka. Dodatek wypłacany jest w wysokości 90,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia oraz 110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia. Dziecko w wieku do ukończenia 16 roku życia musi legitymować się orzeczeniem o niepełnosprawności, natomiast powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego, w wysokości 100,00 zł na dziecko. Ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego. Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje:

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Zapomoga przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka w wysokości 1000zł.

Świadczenie przysługuje:

po spełnieniu kryterium dochodowego, które wynosi 1922 zł na osobę w rodzinie.

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdz się zaświadczeniem lekarskim, lub zaświadczeniem potwierdzonym przez położną.

Powyższy wymóg udokumentowania pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka.

PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1518 z późniejszymi zmianami)

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1238)

3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2284)