Terminarz posiedzeń - kwiecień 2017r.

Drukuj

I. Komisja Rewizyjna 20 kwietnia (czw.) o godz. 9,30 (termin może ulec zmianie)

II. Komisja Oświaty... 25 kwietnia (wtorek) godz. 11,00

III. Komisja Rolnictwa...
i Komisja Finansów... 26 kwietnia (środa) godz. 10,00
(wspólne posiedzenie)

IV. S e s j a 28 kwietnia (piątek) godz. 12,00

Terminarz posiedzeń - marzec 2017r.

Drukuj
I. Komisja Rewizyjna 22 marca (środa) o godz. 9,30

II. Komisja Oświaty... 27 marca (poniedz.) godz. 10,00

III. Komisja Rolnictwa... 28 marca (wtorek) godz. 10,00

IV. Komisja Finansów... 29 marca (środa) godz. 10,00

V. S e s j a 31 marca (piątek) godz. 12,00

XXIV sesja RM (24.02.2017)

Drukuj

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) z w o ł u j ę XXIV sesję Rady Miejskiej w Witkowie na dzień 24 lutego 2017r. (piątek) o godz. 13,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta.

Porządek sesji:

 1.  Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
 2.  Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 3.  Informacja o działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 4.  Informacja o działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy.
 5.  Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/80/2011 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 23 września 2011r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Witkowo.
 7.  Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 8.  Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2017 roku.
 9.  Ustosunkowanie się kompetentnych osób do spraw przedstawionych w punkcie 2 porządku sesji.
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie na okres dłuższy niż 3 lata.
 11.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej, stanowiącej część działki nr 157, położonej w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie.
 12.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Witkowo.?
 13.  Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia współdziałania z Miastem Gniezno w celu zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu Gminy i Miasta Witkowo.
 14.  Zmiana uchwały Nr XXIV/242/2013 dot. dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
 15.  Dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017r.
 16.  Sprawozdania z działalności Komisji Rady za 2016 rok.
 17.  Inne sprawy.
 18.  Zamknięcie obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Witkowie.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Jóźwik

Terminarz posiedzeń - luty 2017r.

Drukuj

I. Komisja Rewizyjna 15 lutego (środa) o godz. 9,30

II. Komisja Oświaty? 20 lutego (poniedz.) godz. 11,00

III. Komisja Rolnictwa? 21 lutego (wtorek) godz. 10,00

IV. Komisja Finansów? 22 lutego (środa) godz. 10,00

V. Sesja 24 lutego (piątek) godz. 13,00

Strona 3 z 18

Jesteś tutaj Terminy posiedzeń Komisji RM