Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

Drukuj

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej część działki nr 157, o pow. 0,2279 ha, położonej w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie, zapisanej w KW KN1S/00019995/5,zabudowanej  7 pawilonami , w których znajduje się 14 lokali rekreacyjnych o łącznej powierzchni użytkowej:  ca 324,40 m2,  w celu prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze rekreacyjno - wypoczynkowym.

Opisywany teren nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo, uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Witkowie Nr XXXI/299/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. przedmiotowa nieruchomość stanowi teren oznaczony symbolem „D_R - teren zabudowy letniskowej” w granicy Powidzkiego Parku Krajobrazowego. W ewidencji gruntów stanowi teren oznaczony symbolem Bz – tereny rekreacyjne.

Okres dzierżawy: 10 lat
Czynsz wywoławczy roczny: 50.000,00 zł netto
Wysokość wadium: 10.000,00 zł
Do wylicytowanego czynszu doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.
Minimalne postąpienie wynosi 500,00 zł.

Przetarg odbędzie się 13 kwietnia 2017r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Witkowo w sali nr 1.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium na konto Gminy Witkowo.
1.Wadium należy wpłacać w formie pieniężnej na konto Urzędu nr 43 8538 0002 0000 0677 2000 0008 w terminie do dnia  10 kwietnia 2017r.
2.Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli zrealizowane przelewem wpłynęło w wyznaczonym terminie na rachunek Gminy Witkowo.
3.Uczestnicy przetargu w dniu przetargu winni okazać:
- osoby fizyczne – dowód potwierdzający tożsamość,
- osoby prawne- aktualny wypis z właściwego rejestru oraz  umocowanie do zaciągania zobowiązań w imieniu i na  rzecz  osoby prawnej,
- dowód wpłaty wadium.
4. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do licytacji zobowiązani będą do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i technicznym obiektów i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałe wadia  zostaną zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu, najpóźniej w ciągu 3 dni od zakończenia przetargu na wskazane konto.  
W przypadku nie przystąpienia do zawarcia umowy w ciągu 14 dni od zamknięcia przetargu, Gmina może odstąpić od zawarcia  umowy, a wadium nie podlega zwrotowi.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej czynszu wywoławczego.
Do przetargu nie zostaną dopuszczone osoby, które posiadają zaległe zobowiązania wobec Gminy Witkowo. 

WARUNKI DZIERŻAWY:
1.Nieruchomość przeznaczona jest do prowadzenia nieuciążliwej działalności gospodarczej związanej z rekreacją i wypoczynkiem. 
2.Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia niezbędnych nakładów w celu utrzymania obiektów w należytym, niepogorszonym stanie przy zachowaniu przeznaczenia przedmiotu dzierżawy. Wszelkie nakłady nie stanowiące nakładów koniecznych wymagają akceptacji Wydzierżawiającego i muszą być zgodne z wymogami prawa budowlanego.
3.Czynsz roczny  nie obejmuje podatku od nieruchomości i płatny jest w dwóch ratach:
  I rata płatna do 30.07. każdego roku
  II rata płatna do 30.09. każdego roku  
4.Burmistrz zastrzega sobie prawo do waloryzacji czynszu corocznie o wskaźnik inflacji oraz w przypadku zmiany przepisów o podatku VAT.
5.W trakcie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu, Dzierżawcy nie przysługuje zwrot wszelkich poniesionych nakładów, czy też zaliczenie ich w poczet czynszu lub odszkodowania za bezumowne zajmowanie nieruchomości.
6.Wydzierżawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach, jeżeli Dzierżawca będzie wykorzystywał grunt niezgodnie z przeznaczeniem lub  zalegał z opłatą czynszu przekraczającą 60 dni po terminie płatności.
7.Dzierżawca jest zobowiązany do ponoszenia wszelkich obciążeń związanych z przedmiotem dzierżawy – podatku od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.
8.Dzierżawca dokona obowiązkowo i we własnym zakresie ubezpieczenia obiektów na wypadek pożaru czy działania siły wyższej najpóźniej w ciągu miesiąca od podpisania umowy.
9.Dostawa wody, prądu i odprowadzanie ścieków następuje na podstawie odrębnych umów zawartych z dostawcami.
10.Wszelkich formalności związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności na dzierżawionej nieruchomości dopełni Dzierżawca.
11.Dzierżawca nie może oddać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do korzystania, jak również przelewać praw z umowy bez zgody na piśmie Wydzierżawiającego.
12.Przedmiot dzierżawy nie może stanowić zabezpieczenia ani obciążania prawami rzeczowymi.  
13.Dzierżawca zobowiązany jest do przestrzegania  przepisów określonych Uchwałą Nr XXXII/311/2014 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia  28.03.2014r. w sprawie: ustalenia zasad zarządu oraz korzystania z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie. (Dz. Urz. Woj. Wlkp.  poz.3087 z dn. 13.05.2014r.)

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn, o czym poinformuje się zainteresowanych  w formie właściwej dla ogłoszenia  o przetargu.
   
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Witkowo, ul. Gnieźnieńska 1, pok. nr 15, tel. (61) 47-78-194, wew. 13  w godzinach od 8.00 do 15.30

Witkowo, dnia 22.03.2017r.

Burmistrz GiM Witkowo
/-/ Marian Gadziński

Jesteś tutaj Przetargi Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości