Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali

Drukuj

BURMISTRZ GMINY I MIASTA WITKOWO
Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

1. Lokalu mieszkalnego nr 3, położonego wWitkowie przy ul. Kosynierów Miłosławskich 2, o powierzchni użytkowej 46,53 m2 wraz z udziałem w wysokości 7352/33086 w częściach wspólnych nieruchomości i prawie współwłasności działki gruntu oznaczonej geodezyjnie nr 1261/1 o pow. 0,1011 ha. Lokal usytuowany jest na parterze budynku mieszkalnego, składa się z pokoju, kuchni, WC, przedpokoju oraz dwóch pomieszczeń gospodarczych o powierzchni 17,07m2 i 9,92m2. Nieruchomość posiada uregulowany stan prawny, opisany w księdze wieczystej nr KN1S/00022686/9.
Cena wywoławcza wynosi
40.000,00 zł netto
Wadium wynosi 8.000,00 zł

2. Lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Witkowie przy ul. Kosynierów Miłosławskich 2, o powierzchni użytkowej 42,20 m2 wraz z udziałem w wysokości 10724/33086 w częściach wspólnych nieruchomości i prawie współwłasności działki gruntu oznaczonej geodezyjnie nr 1261/1 o pow. 0,1011 ha. Lokal usytuowany jest na poddaszu budynku mieszkalnego, składa się z pokoju, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju oraz pomieszczenia gospodarczego o pow. 18,20m2 oraz pomieszczenia strychowego o pow. 46,84m2. Nieruchomość posiada uregulowany stan prawny, opisany w księdze wieczystej nr KN1S/00022686/9.
Cena wywoławcza wynosi
 40.000,00 zł netto
Wadium wynosi 8.000,00 zł

Sprzedaż lokali na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 710 ) jest zwolniona z podatku VAT.

Nieruchomość stanowiąca działkę oznaczoną geodezyjnie nr 1261/1 usytuowana jest w centralnej strefie miasta wpisanej do rejestru zabytków województwa wielkopolskiego tworzącej historyczny układ urbanistyczny Witkowa pod nr 693/Wlkp/A, na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo, działka oznaczona jest symbolem A_R- teren wielofunkcyjnej zabudowy w obszarze miasta. W ewidencji gruntów stanowi teren oznaczony symbolem B - tereny mieszkaniowe. Budynek, w którym położone są lokale wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków Gminy Witkowo.

Przetarg odbędzie się 7 lipca 2016r o godz.1200 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, przy ul. Gnieźnieńskiej 1, w sali nr 1.
1. Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie stanowią przedmiotu jakichkolwiek zobowiązań i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu (PLN) wadium (z podaniem numeru lokalu) na konto Urzędu w GBW Konin (BS Witkowo) nr 43 8538 0002 0000 0677 2000 0008 w terminie do dnia 4 lipca 2016r.
3. Uczestnicy przetargu w dniu przetargu winni okazać:
 - osoby fizyczne - dowód potwierdzający tożsamość ( dowód osobisty lub paszport),
 - osoby prawne- aktualny wypis z właściwego rejestru oraz umocowanie do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz osoby prawnej,
 - małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego - pełnomocnictwo współmałżonka obejmujące zgodę na licytacje.
 - dowód wpłaty wadium,

4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałe wadia zostaną zwrócone
 niezwłocznie po zakończeniu przetargu, najpóźniej w ciągu trzech dni od zamknięcia przetargu na wskazane konto bankowe. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli wpłynęło w wyznaczonym terminie na rachunek Gminy Witkowo. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że ono nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

6. Wybrany nabywca zobowiązany jest do uiszczenia ustalonej ceny nabycia przed zawarciem aktu notarialnego.

7. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego oraz ujawnieniem praw własności w księdze wieczystej ponosi nabywca.

8. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

9. Szczegółowych informacji o nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, pok. nr 15, tel. (61) 477-81-94, wew. 13.

10. Lokale mieszkalne można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem Urzędu GiM Witkowa tel. 61 4 778-194 wew. 13.

 Burmistrz GiM Witkowo
 /-/Marian Gadziński

Jesteś tutaj Przetargi Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali