przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Witkowo, położonej w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie

Drukuj

 

BURMISTRZ GMINY I MIASTA WITKOWO
Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości
 stanowiącej własność Gminy Witkowo, położonej
w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie.

Przedmiotem dzierżawy jest:
Grunt zabudowany obiektem konstrukcji drewnianej - wiatą rekreacyjną, stanowiący część działki oznaczonej geodezyjnie nr 5088/17 o powierzchni ca 415,00 m2, położony w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie, gmina Witkowo, w sektorze 4B, na ?Orlej Górze?. Przedmiotowy grunt przeznaczony jest do prowadzenia działalności gospodarczej: handlowej, usługowej związanej z rekreacją i wypoczynkiem. Istnieje możliwość dostosowania istniejącego obiektu do planowanej działalności na okres dzierżawy. Zakres modernizacji musi zostać zaakceptowany przez Wydzierżawiającego i spełniać wymogi prawa budowlanego.
Dla przedmiotowej nieruchomości nie uchwalono planu zagospodarowania przestrzennego, w ewidencji gruntów teren oznaczony jest symbolem TR- tereny różne. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo nieruchomość stanowi tereny zabudowy letniskowej.
Okres dzierżawy - 3 lata
Wywoławczy czynsz za dzierżawę nieruchomości wynosi 3.000,00 zł netto rocznie. Termin płatności czynszu zostanie ustalony w umowie, nie później jednak niż do 31 sierpnia każdego roku. Do wylicytowanego czynszu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.
Wadium ustalono w wysokości 2.000,00 zł, a minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 100,00 zł.
Przetarg odbędzie się 23 czerwca 2016r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Witkowo w sali nr 1.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium na konto Gminy Witkowo.
1.    Wadium należy wpłacać formie pieniężnej na konto Urzędu nr 43 8538 0002 0000 0677 2000 0008 w terminie do dnia 20 czerwca 2016r.
2.    Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli zrealizowane przelewem wpłynęło w wyznaczonym terminie na rachunek Gminy Witkowo.
Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy.
 3. Uczestnicy przetargu w dniu przetargu winni okazać:
 - osoby fizyczne - dowód potwierdzający tożsamość,
 - osoby prawne- aktualny wypis z właściwego rejestru oraz umocowanie do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz osoby prawnej,
 - dowód wpłaty wadium.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałe wadia zostaną zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu, najpóźniej w ciągu 3 dni od zakończenia przetargu na wskazane konto.

W przypadku nie przystąpienia do zawarcia umowy w ciągu 14 dni od zamknięcia przetargu, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium nie podlega zwrotowi.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej czynszu wywoławczego.
Do przetargu nie zostaną dopuszczone osoby, które posiadają zaległe zobowiązania wobec Gminy Witkowo.

WARUNKI DZIERŻAWY:
1.    Grunt przeznaczony jest do prowadzenia nieuciążliwej działalności gospodarczej: handlowej, usługowej związanej z rekreacją i wypoczynkiem. Istnieje możliwość dostosowania istniejącego obiektu do planowanej działalności na okres dzierżawy. Zakres modernizacji musi zostać zaakceptowany przez Wydzierżawiającego i spełniać wymogi prawa budowlanego.
2.    Czynsz dzierżawny nie obejmuje podatku od nieruchomości.
3.    Burmistrz zastrzega sobie prawo do waloryzacji czynszu corocznie o wskaźnik inflacji oraz w przypadku zmiany przepisów o podatku VAT.
4.    W trakcie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu, Dzierżawcy nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów, czy też zaliczenie ich w poczet czynszu lub odszkodowania za bezumowne zajmowanie nieruchomości.
5.    Wydzierżawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, jeżeli Dzierżawca będzie wykorzystywał grunt niezgodnie z przeznaczeniem.
6.    W przypadku zwłoki w zapłacie czynszu przekraczającej 60 dni po terminie płatności Wydzierżawiający ma prawo odstąpić od umowy.
7.    Dzierżawca jest zobowiązany do ponoszenia wszelkich obciążeń związanych z przedmiotem dzierżawy - podatku od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem, a także ewentualnych kosztów ubezpieczenia.
8.    Dostawa wody, prądu i odprowadzanie ścieków następuje na podstawie odrębnych umów zawartych z dostawcami.
9.    Wszelkich formalności związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności na dzierżawionym gruncie dopełni dzierżawca.
10. Dzierżawca nie może oddać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do korzystania, jak również przelewać praw z umowy bez zgody na piśmie wydzierżawiającego.
11. Przedmiot dzierżawy nie może stanowić zabezpieczenia ani obciążania prawami rzeczowymi.
12. Dzierżawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów określonych Uchwałą Nr XXXII/311/2014 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28.03.2014r. w sprawie: ustalenia zasad zarządu oraz korzystania z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz.3087 z dn. 13.05.2014r.ze zm.)
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn, o czym poinformuje się zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
 Dodatkowych informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Witkowo, ul. Gnieźnieńska 1, pok. nr 15, tel. (61) 47-78-194, wew. 13 w godzinach od 8,00 do 15,30


Burmistrz GiM Witkowo
/-/ Marian Gadziński

Jesteś tutaj Przetargi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Witkowo, położonej w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie