Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Witkowo, położonej w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie

Drukuj

BURMISTRZ GMINY I MIASTA WITKOWO

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Witkowo, położonej

w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie.

Przedmiotem dzierżawy jest:

Nieruchomość niezabudowana stanowiąca część działki oznaczonej geodezyjnie nr 157 o powierzchni ca 432,60 m2 , położona w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie, gmina Witkowo, w sektorze 32 A, przy Alei Plażowej. Przedmiotowy grunt przeznaczony jest do prowadzenia działalności gospodarczej: handlowej lub gastronomicznej związanej z rekreacją i wypoczynkiem. Istnieje możliwość posadowienia na gruncie obiektu zaakceptowanego przez Wydzierżawiającego, nietrwale związanego z gruntem na okres dzierżawy, zgodnie z warunkami prawa budowlanego.

  • Dla przedmiotowej nieruchomości nie uchwalono planu zagospodarowania przestrzennego, w ewidencji gruntów teren oznaczony jest symbolem TR- tereny różne. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo nieruchomość stanowi tereny zabudowy letniskowej.
  • Okres dzierżawy – 3 lata
  • Wywoławczy czynsz za dzierżawę nieruchomości wynosi 9.000,00 zł netto rocznie. Termin płatności czynszu zostanie ustalony w umowie, nie później jednak niż do 31 sierpnia każdego roku. Do wylicytowanego czynszu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.
  • Wadium ustalono w wysokości 3.000,00 zł, a minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 200,00 zł

Przetarg odbędzie się 6 kwietnia 2018r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Witkowo w sali nr 1.

Więcej…

II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku komunalnym, przy ul. Sportowej 15 w Witkowie

Drukuj

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku komunalnym, przy ul. Sportowej 15 w Witkowie, na części działki nr 1072, zapisanej w KW KN1S/00041786/0

Przedmiotem przetargu jest najem lokalu składającego się z sześciu pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 77 m2,w celu prowadzenia nieuciążliwej działalności gospodarczej o charakterze edukacyjnym, oświatowym, rekreacyjnym lub biurowym. Istnieje możliwość dostosowania obiektu do rodzaju planowanej działalności .

Teren na którym położony jest budynek nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo, uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Witkowie Nr XXXI/299/2014 z dnia 21 lutego 2014r. przedmiotowa nieruchomość stanowi teren zabudowy wielofunkcyjnej w mieście Witkowo.

W ewidencji gruntów stanowi teren oznaczony symbolem B- tereny zabudowy mieszkaniowej.

Okres najmu: 3 lata

Czynsz wywoławczy miesięczny: 1.000,00 zł netto

Wysokość wadium: 500,00 zł

Do wylicytowanego czynszu doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Minimalne postąpienie wynosi 10,00 zł.

 

Przetarg odbędzie się 23 czerwca 2017r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Witkowo w sali nr 1.

Więcej…

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

Drukuj

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej część działki nr 157, o pow. 0,2279 ha, położonej w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie, zapisanej w KW KN1S/00019995/5,zabudowanej  7 pawilonami , w których znajduje się 14 lokali rekreacyjnych o łącznej powierzchni użytkowej:  ca 324,40 m2,  w celu prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze rekreacyjno - wypoczynkowym.

Więcej…

SPROSTOWANIE OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ W OGŁOSZENIU O III rokowaniach i regulaminie dotyczącym trybu sprzedaży w drodze III rokowań lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Witkowie, przy ul. Kosynier

Drukuj
SPROSTOWANIE OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ W OGŁOSZENIU
O III rokowaniach i regulaminie dotyczącym trybu sprzedaży w drodze III rokowań lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Witkowie, przy ul. Kosynierów Miłosławskich 2.


Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo prostuje oczywistą omyłkę pisarską w ogłoszeniu o III rokowaniach i Regulaminie dotyczącym sprzedaży w drodze III rokowań lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Witkowie, przy ul. Kosynierów Miłosławskich 2, stanowiących załączniki nr 1 i 2 do Zarządzenia nr 7/2017 z dnia 31.01.2017r., które opublikowano na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.witkowo.pl  oraz na stronie www.witkowo.pl  - w zakładkach przetargi

W treści ogłoszenia o przetargu na stronie pierwszej widnieje:

- zapis o treści: "III rokowania na sprzedaż  lokalu nr 2 zostaną przeprowadzone w dniu 4 marca  2017r.  o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie  przy ul. Gnieźnieńskiej 1, pok.  nr 1.?
- a powinno być :  "III rokowania na sprzedaż  lokalu nr 2 zostaną przeprowadzone w dniu 6 marca  2017r.  o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie  przy ul. Gnieźnieńskiej 1, pok.  nr 1.?

W treści Regulaminu dotyczącego trybu sprzedaży  na stronie pierwszej widnieje:

- zapis o treści:? Rokowania dotyczące lokalu nr 2 zostaną przeprowadzone w dniu 4 marca 2017r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie  przy ul. Gnieźnieńskiej 1, pok.  nr 1.
- a powinno być :   Rokowania dotyczące lokalu nr 2 zostaną przeprowadzone w dniu 6 marca 2017r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie  przy ul. Gnieźnieńskiej 1, pok.  nr 1.

Pozostałe ustalenia pozostają bez zmian

W związku z powyższym załącza się ogłoszenie i regulamin dotyczące III rokowań na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Witkowie przy ul. Kosynierów Miłosławskich 2 w prawidłowym brzmieniu:


Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

Ogłasza III rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Witkowie, przy ul. Kosynierów Miłosławskich 2, o powierzchni użytkowej 42,20 m2 wraz z udziałem w wysokości 10724/33086 w częściach wspólnych nieruchomości i prawie współwłasności działki gruntu oznaczonej geodezyjnie nr 1261/1 o pow. 0,1011 ha. Lokal usytuowany jest na poddaszu budynku mieszkalnego, składa się z pokoju, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju oraz pomieszczenia gospodarczego o pow. 18,20m2 oraz pomieszczenia strychowego o pow. 46,84m2. Lokal o niskim standardzie wykończenia, do kapitalnego remontu. Nieruchomość posiada uregulowany stan prawny, opisany w księdze wieczystej nr KN1S/00022686/9.Cena wywoławcza wynosi: 30.000,00 zł

Zaliczka wynosi:  3.000,00zł

Sprzedaż lokalu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10  ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 710 ) jest zwolniona z podatku VAT.

Lokal położony jest w budynku mieszkalnym 4-lokalowym, parterowym, bez podpiwniczenia, częściowo z poddaszem mieszkalnym, z dachem drewnianym 2-spadowym kryty dachówką. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, ściany z cegły pełnej, stropy drewniane tynkowane na trzcinie.  

Nieruchomość stanowiąca działkę oznaczoną geodezyjnie nr 1261/1 usytuowana jest w centralnej strefie miasta wpisanej do rejestru zabytków województwa wielkopolskiego tworzącej historyczny układ urbanistyczny Witkowa pod nr 693/Wlkp/A, na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo, działka oznaczona jest symbolem A_R- teren wielofunkcyjnej zabudowy w obszarze miasta. W ewidencji gruntów stanowi teren oznaczony symbolem B ?tereny mieszkaniowe. Budynek, w którym położone są lokale wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków Gminy Witkowo.

Ogłoszone na dzień 7.07.2016r. i 19.08.2016r. dwa przetargi ustne nieograniczone oraz  I rokowania dnia 21.10.2016r. i II rokowania dnia 12.01.2017r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

III rokowania na sprzedaż  lokalu nr 2 zostaną przeprowadzone w dniu 6 marca  2017r.  o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie  przy ul. Gnieźnieńskiej 1, pok.  nr 1.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROKOWAŃ:
1.wniesienie zaliczki w wysokości 3.000,00 zł . Zaliczkę należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 1 marca 2017r. na rachunek bankowy Gminy Witkowo BS Witkowo nr 43 8538 0002 0000 0677 2000 0008. Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

2.Złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach do dnia 1 marca 2017r. do godz. 15.30 w sekretariacie Urzędu Gminy Miasta w Witkowie przy ul. Gnieźnieńskiej 1. Zgłoszenie należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem na kopercie ? III Rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 ? 6 marca 2017r. ?

Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:
- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
- datę sporządzenia zgłoszenia;
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty
- własnoręczny podpis;
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości.
- do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
W przypadku, gdy uczestnikami rokowań będą małżonkowie zgłoszenie i jego wszystkie załączniki powinny być podpisane przez oboje małżonków.  

3. Osoby przystępujące do rokowań winny przedstawić Komisji:
-  w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości,
-  w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego, oryginałów właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Aktualny odpis z rejestru winien być wydany w okresie 3 m-cy przed datą rokowań.

Uczestnicy biorą udział w rokowaniach osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy notarialnej.   
Małżonek zamierzający samodzielnie brać udział w rokowaniach winien okazać pełnomocnictwo pisemne  współmałżonka  obejmujące zgodę na rokowania i na zawarcie umowy sprzedaży.

Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań, który został ustalony nabywcą nieruchomości, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostaje zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań w sposób wskazany przez uczestnika rokowań.

Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Jeżeli osoba, która w wyniku przeprowadzenia rokowań została ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - Dz. U. z 2016 r., poz. 1061) w przypadku wygrania rokowań zobowiązani są w przypadkach przewidzianych ustawą, przedłożyć Komisji wraz ze zgłoszeniem do rokowań promesę zezwolenia na nabycie nieruchomości. Ponadto cudzoziemiec  zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości. Jeżeli rokowania wygra, winien je przedłożyć przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości pod rygorem utraty zaliczki.

Koszty zawarcia umowy notarialnej i opłat sądowych ponosi nabywca nieruchomości.

Szczegółowych informacji o rokowaniach i lokalach będących przedmiotem sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu  Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1,  pok. nr 15, tel. (61) 477-81-94, wew. 13.

Lokal można oglądać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu. tel.(61) 477-81-94, wew. 13.
Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości

Burmistrz GiM Witkowo
/-/ Marian Gadziński

Witkowo, dnia  31.01.2017r.

 
REGULAMIN
DOTYCZĄCY TRYBU SPRZEDAŻY LOKALU  MIESZKALNEGO Nr 2 POŁOŻONEGO W WITKOWIE PRZY UL.KOSYNIERÓW MIŁOSŁAWSKICH 2, W DRODZE III ROKOWAŃ.
Rokowania odbywają się na podstawie art. 38, 39, 67, ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 2147 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014  poz. 1490).

1.Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo nr 7/2017 z dnia 31 stycznia 2017r. lokal przeznaczony jest do sprzedaży w drodze III rokowań.
2.Rokowania przeprowadza się w trybie przewidzianym w § 25-30 powołanego w/w rozporządzenia. Ogłoszenie o III rokowaniach zostało zamieszczone na Tablicy Ogłoszeń w Urzędzie Gminy od dnia 31 stycznia 2017r., na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Witkowo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Witkowo www.bip.witkowo.pl
3.W rokowaniach uczestniczyć mogą osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli:

-  wpłaciły na konto  zaliczkę w wysokości 3. 000,00 zł . Zaliczkę należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 1 marca 2017r. na rachunek bankowy Gminy Witkowo BS Witkowo nr 43 8538 0002 0000 0677 2000 0008. Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie

- złożą  pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach do dnia  1 marca 2017r. do godz. 1530 w sekretariacie Urzędu Gminy Miasta w Witkowie przy ul. Gnieźnieńskiej 1. Zgłoszenie należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem na kopercie ?III Rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 -6 marca 2017r. ?

Rokowania odbędą się jeżeli przynajmniej 1 osoba do dnia określonego w ogłoszeniu wpłaci zaliczkę oraz złoży pisemne zgłoszenie uczestnictwa w rokowaniach.

Rokowania dotyczące lokalu nr 2 zostaną przeprowadzone w dniu 6 marca 2017r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie  przy ul. Gnieźnieńskiej 1, pok. nr 1.

5.Przedmiotem III rokowań jest:
Lokal mieszkalny nr 2, położony w Witkowie przy ul. Kosynierów Miłosławskich 2, o powierzchni użytkowej 42,20 m2 wraz z udziałem w wysokości 10724/33086 w częściach wspólnych nieruchomości i prawie współwłasności działki gruntu oznaczonej geodezyjnie nr 1261/1 o pow. 0,1011 ha.

6.Rokowania składają się z części jawnej odbywającej się w obecności wszystkich uczestników oraz z ustnych rokowań indywidualnych.
a) w części jawnej Komisja w obecności uczestników:
- podaje liczbę otrzymanych zgłoszeń,
- dokonuje otwarcia kopert zawierających zgłoszenia oraz sprawdza dane w nich zawarte, nie ujawniając ich treści uczestnikom, sprawdza tożsamość uczestników rokowań i dowody wpłaty zaliczki,
- przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez uczestników rokowań,
- ogłasza, które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do ustnej części rokowań.
- Komisja odmawia udziału w ustnej części rokowań osobom, których zgłoszenia:
1.nie odpowiadają warunkom rokowań,
2.zostały złożone po wyznaczonym terminie,
3.nie zawierają wymaganych danych lub dane te są niekompletne oraz nie zawierają dowodu wpłaty zaliczki,
4.są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

b) W części ustnej Komisja osobno, z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części, przeprowadza rokowania w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań.
- dodatkowe propozycje uczestników rokowań nie mogą być mniej korzystne od zawartych w pisemnym zgłoszeniu,

c) po przeprowadzeniu ustnej części rokowań Komisja ustala nabywcę lub stwierdza, że nie wybiera nabywcy.

d)W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji Komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami.

7. Po zamknięciu rokowań Przewodniczący Komisji ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która została wybrana na nabywcę nieruchomości i sporządza protokół w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

8.Rokowania uważa się za zamknięte z chwilą podpisania protokołu przez Komisję i uczestnika ? nabywcę.

9.Przewodniczący Komisji zawiadamia ustnie uczestników rokowań o wyniku rokowań bezpośrednio po ich zamknięciu.

10.Wpłacona zaliczka zostanie:
- zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba uczestnicząca w rokowaniach wygra przetarg,
- zwrócone, jeżeli osoby uczestniczące nie zostaną wybrane,
- zaliczka zwrócona zostanie w terminie do 3 dni po zamknięciu rokowań.
- zaliczka wpłacona przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy notarialnej, zaliczka przepada na rzecz Gminy Witkowo,

11.Cenę nieruchomości uzyskaną w rokowaniach należy wpłacić w całości na konto:
BS w Witkowie, Nr 11 8538 0002 0000 0677 2000 0002  przed zawarciem aktu notarialnego.

12.Nabywcy pokryją koszty związane  z zawarciem Aktu Notarialnego i wpisu w Księdze wieczystej.

13.Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie podpisania aktu notarialnego.
 
Burmistrz GiM Witkowo
/-/ Marian Gadziński
 

Strona 1 z 6

Jesteś tutaj Przetargi