Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla domków letniskowych, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

Drukuj

Zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 1399 ze zm.) od 2015 roku zmieniły się zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.

PODSTAWA PRAWNA:

Właściciele nieruchomości ponoszą roczne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wysokość ryczałtowej rocznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny

Wysokość ryczałtowej rocznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny

130,00 zł

200,00 zł

WNIOSEK: OPŁACA SIĘ SEGREGOWAĆ ODPADY!!!

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczone zostaną na funkcjonowanie systemu i obejmują koszty odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

 

Uiszczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach wyliczonej w deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszcza się bez wezwania raz w roku, w terminie do 30 czerwca każdego roku za rok, którego opłata dotyczy.

Rachunek bankowy Gminy Witkowo, na który należy uiścić opłatę za gospodarowanie odpadami: GBW Konin/BS Witkowo 68 8538 0002 0000 0677 2000 0140.

Informacje o przepisach dotyczących systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Witkowo oraz sposobach postępowania z odpadami znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Witkowo: www.witkowo.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.witkowo.pl.