ZAKAZ SPALANIA ŚMIECI W KOTŁOWNIACH DOMOWYCH

Drukuj

W związku z trwającym sezonem grzewczym przypominamy mieszkańcom Gminy i Miasta Witkowo o obowiązującym zakazie spalania odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych i innych odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych.

Podczas spalania śmieci (butelek i opakowań z tworzyw sztucznych, laminatów, butów, worków, folii, kolorowych gazet, zużytych opon) z kominów wydobywają się toksyczne związki chemiczne takie jak: dioksyny, furany, chlorowodór, cyjanowodór, fenole, benzen, formaldehyd oraz metale ciężkie, które nieodwracalnie niszczą nasze zdrowie. Substancje te zanieczyszczają środowisko naturalne i są przyczyną występowania alergii, chorób krążenia, uszkadzają płód i strukturę kodu genetycznego, obniżają naszą odporność, mogą również generować choroby nowotworowe.

Więcej…

kontrole właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych

Drukuj

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo informuje, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku m. in. przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej albo wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych oraz pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi, w tym z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Witkowo, przyjętym Uchwałą Nr XVII/135/2016 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 23 czerwca 2016 roku (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016r. poz. 4029).

Więcej…

Ogłoszenie o naborze wniosków - Stowarzyszenie Światowid

Drukuj

Zgodnie z decyzją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Stowarzyszenie Światowid podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza nabór wniosków o numerze 1/2016 z dnia 06.09.2016 o udzielenie wsparcia w terminie od 24.10.2016 r. do 09.11.2016 r. z zakresu ?Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej? oraz od 09.11.2016 r. do 24.11.2016 r. dla operacji z zakresu ?Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

link do ogłoszenia: http://stowarzyszenieswiatowid.pl/realizacja-lsr/nabory-i-wyniki-naborow/1211-ogloszenie-o-naborze-nr-1-2016.

Ogłoszenie

Drukuj

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy i Miasta przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie w dniu 16 września 2016r. został wywieszony wykaz NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W WIEKOWIE, PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ.

Strona 8 z 34

Jesteś tutaj Komunikaty i ogłoszenia