SPOTKANIE KONSULTACYJNE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Drukuj

W Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo, odbyło się spotkanie konsultacyjne władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy i Miasta Witkowo. W czasie spotkania przedstawiono stan realizacji Programu Współpracy z podmiotami III sektora ze szczególnym uwzględnieniem udzielonego im wsparcia finansowego.

spotkanie organizacji-001
Zebranych zapoznano także z projektem Programu Współpracy Gminy Witkowo z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.
Całość propozycji i przedsięwzięć deklarowanych przez organizacje pozarządowe zostanie przedstawiona radnym w czasie posiedzeń poszczególnych Komisji Rady Miejskiej. Następnie Rada Miejska na sesji planowanej na dzień 30 listopada br. głosować będzie nad uchwałą w tej sprawie.