Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego

Drukuj

 Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku komunalnym, przy ul. Sportowej 15 w Witkowie, na części działki nr 1072, zapisanej w KW KN1S/00041786/0 Przedmiotem przetargu jest najem lokalu składającego się z sześciu pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 77 m2, w celu prowadzenia nieuciążliwej działalności gospodarczej o charakterze edukacyjnym, oświatowym, rekreacyjnym lub biurowym. Istnieje możliwość dostosowania obiektu do rodzaju planowanej działalności .

Teren na którym położony jest budynek nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo, uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Witkowie Nr XXXI/299/2014 z dnia 21 lutego 2014r. przedmiotowa nieruchomość stanowi teren zabudowy wielofunkcyjnej w mieście Witkowo.
W ewidencji gruntów stanowi teren oznaczony symbolem B- tereny zabudowy mieszkaniowej.

Okres najmu: 3 lata
Czynsz wywoławczy miesięczny: 1.000,00 zł netto
Wysokość wadium: 500,00 zł
Do wylicytowanego czynszu doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.
Minimalne postąpienie wynosi 10,00 zł.

Przetarg odbędzie się 23 sierpnia 2017r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Witkowo w sali nr 1.
Lokal stanowiący przedmiot przetargu nie jest obciążony ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nim.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium na konto Gminy Witkowo.
1. Wadium należy wpłacać w formie pieniężnej na konto Urzędu nr 43 8538 0002 0000 0677 2000 0008 w terminie do dnia 21 sierpnia 2017r.
2. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli zrealizowane przelewem wpłynęło w wyznaczonym terminie na rachunek Gminy Witkowo.
3. Uczestnicy przetargu w dniu przetargu winni okazać:
- osoby fizyczne – dowód potwierdzający tożsamość,
- osoby prawne- aktualny wypis z właściwego rejestru oraz umocowanie do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz osoby prawnej,
- dowód wpłaty wadium.
4. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do licytacji zobowiązani będą do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i technicznym lokalu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet czynszu. Pozostałe wadia zostaną zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu, najpóźniej w ciągu 3 dni od zakończenia przetargu na wskazane konto.
W przypadku nie przystąpienia do zawarcia umowy w ciągu 14 dni od zamknięcia przetargu, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium nie podlega zwrotowi.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej czynszu wywoławczego.
Do przetargu nie zostaną dopuszczone osoby, które posiadają zaległe zobowiązania wobec Gminy Witkowo.

WARUNKI NAJMU:
1. Lokal przeznaczony jest do prowadzenia nieuciążliwej działalności gospodarczej o charakterze edukacyjnym, oświatowym, rekreacyjnym lub biurowym.
2. Najemca zobowiązany jest do ponoszenia niezbędnych nakładów w celu utrzymania lokalu w należytym, niepogorszonym stanie przy zachowaniu przeznaczenia przedmiotu najmu. Wszelkie nakłady nie stanowiące nakładów koniecznych wymagają akceptacji Wynajmującego i muszą być zgodne z wymogami prawa budowlanego.
3. Wylicytowana stawka miesięcznego czynszu płatna co miesiąc do końca każdego miesiąca, nie obejmuje kosztów poboru energii elektrycznej, dostawy gazu, dostawy wody, odprowadzenia ścieków, wywozu śmieci, podatku od nieruchomości oraz innych opłat związanych z prowadzoną działalnością.
4. Burmistrz zastrzega sobie prawo do waloryzacji czynszu corocznie o wskaźnik inflacji oraz w przypadku zmiany przepisów o podatku VAT.
5. W trakcie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu, Najemcy nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów, czy też zaliczenie ich w poczet czynszu lub odszkodowania za bezumowne zajmowanie nieruchomości.
6. Wynajmujący może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach, jeżeli Najemca będzie wykorzystywał lokal niezgodnie z przeznaczeniem lub zalegał z opłatą czynszu przekraczającą 60 dni po terminie płatności.
7. Najemca jest zobowiązany do ponoszenia wszelkich obciążeń związanych z przedmiotem najmu – podatku od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.
8. Najemca dokona obowiązkowo i we własnym zakresie ubezpieczenia lokalu na wypadek pożaru czy działania siły wyższej najpóźniej w ciągu miesiąca od podpisania umowy.
9. Dostawa wody, prądu i odprowadzanie ścieków następuje na podstawie odrębnych umów zawartych z dostawcami.
10. Wszelkich formalności związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności w wynajmowanym lokalu dopełni Najemca.
11. Najemca nie może oddać przedmiotu najmu osobie trzeciej do korzystania, jak również przelewać praw z umowy bez zgody na piśmie Wynajmującego.
12. Przedmiot najmu nie może stanowić zabezpieczenia ani obciążania prawami rzeczowymi.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn, o czym poinformuje się zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Witkowo, ul. Gnieźnieńska 1, pok. nr 15, tel. (61) 47-78-194, wew. 13 w godzinach od 800 do 1530

Witkowo, dnia 25.07.2017r.

Jesteś tutaj Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego