Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Witkowo na lata 2018 – 2021 z perspektywą do roku 2025

Drukuj

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo o przystąpieniu do opracowywania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Witkowo na lata 2018 – 2021 z perspektywą do roku 2025” wraz z Prognozą oddziaływania projektu Programu na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) i art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 519) podaję do publicznej wiadomości informację o:

opracowaniu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Witkowo na lata 2018 – 2021 z perspektywą do roku 2025” wraz z Prognozą oddziaływania projektu Programu na środowisko.

Program ten opracowywany jest w celu realizacji polityki ochrony środowiska na szczeblu gminnym oraz stanowi kontynuację dotychczasowego „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Witkowo na lata 2014 – 2017 z perspektywą na lata 2018 – 2021”.

W związku z powyższym, zainteresowani mogą zapoznać się z projektem Programu Ochrony Środowiska wraz z Prognozą oraz zgłaszać swoje uwagi i wnioski w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości, tj. od 29 czerwca do 21 lipca 2017 r.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone  w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie jest Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Witkowo, ul. Gnieźnieńska 1, pok. Nr 15, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Witkowo w zakładce Ochrona środowiska

Jednocześnie informuję o przesłaniu projektu Programu wraz z Prognozą do właściwych organów opiniujących, tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu.

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Witkowo na lata 2018 - 2021 z perspektywą do roku 2025

Program Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Witkowo na lata 2018 - 2021 z perspektywą do roku 2025

Jesteś tutaj Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Witkowo na lata 2018 – 2021 z perspektywą do roku 2025