ZMIANY ZASAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Drukuj

Od 1 lipca 2017 roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów wejdą w życie nowe zasady segregacji odpadów komunalnych, które ujednolicają system zbierania odpadów. Od tej pory odpady zbierane selektywnie będą dzielone na cztery frakcje.

Do pojemników/worków oznaczonych poszczególnymi kolorami należy wrzucać odpowiednio:

  • worek w kolorze niebieskim: papier,
  • worek w kolorze zielonym: szkło,
  • worek w kolorze żółtym: tworzywa sztuczne i metale,
  • pojemnik/worek w kolorze brązowym: odpady ulegające biodegradacji,
  • pojemnik na odpady komunalne zmieszane.

W związku ze zmianą systemu zbierania odpadów, właściciele nieruchomości w mieście otrzymają w formie umowy użyczenia, pojemniki w kolorze brązowym do zbierania odpadów ulegających biodegradacji, a na terenach wiejskich worki w kolorze brązowym. Wszystkie odpady będą odbierane przez firmę z określoną częstotliwością ustaloną w harmonogramie, który zostanie dostarczony mieszkańcom.

Zmienia się również wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Po przeprowadzonej analizie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Witkowo oraz kalkulacji planowanych wydatków związanych z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów, po zmianach wynikających z rozporządzenia Ministra Środowiska, a także planowanych dochodach z tytułu opłat stwierdzono, że dotychczasowe stawki będą niewystarczające, a zatem zachodzi konieczność ich zwiększenia. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny będzie wynosić 12,00 zł od osoby na miesiąc, natomiast opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny  wynosić będzie 19,00 zł od osoby na  miesiąc.

Ponadto informujemy, że opłatę za gospodarowanie odpadami należy uiszczać przelewem na indywidualnie przypisany numer rachunku bankowego. Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej na terenie gminy Witkowo będzie posiadał swój indywidualny numer rachunku bankowego, na który będzie uiszczał powyższą opłatę.

Jesteś tutaj ZMIANY ZASAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI