Rusza nabór wniosków w programie Działaj Lokalnie X

Drukuj

 

Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie ŚwiatowidCzym jest Działaj Lokalnie? To program który finansuje lokalne inicjatywy mieszkańców małych miast i wsi tak, by ich mała ojczyzna była jeszcze piękniejsza. Muzyczny festiwal, nowy plac zabaw, piknik, szlak konny, warsztaty kulinarne? Dołożymy się do nich. Przez 9 lat trwania programu na wasze pomysły przeznaczyliśmy już ponad pół miliona złotych. Efekty Waszych inicjatyw widać już w 14 gminach.

Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Światowid ogłasza nabór wniosków do Programu Działaj Lokalnie X Termin składania wniosków: 10.05.2017 r. - 11.06.2017 r.

Wnioski można składać poprzez GENERATOR WNIOSKÓW dostępny na stronie: http://system.dzialajlokalnie.pl/

W X edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. Co to jest DOBRO WSPÓLNE? <---- pobierz plik
W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na 3-6 miesięczne projekty, które:

 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

 

Od bieżącej edycji w ramach konkursu prowadzonego przez Stowarzyszenie Światowid uruchomione zostają opcjonalnie ścieżki tematyczne pod nazwą :

1. Aktywna młodzież lokalnie – limit 10 000 zł– projekty realizowane w ramach tej ścieżki mają angażować młodzież w proces zarządzania i prowadzenia projektu. Młodzież ma być współpartnerem pomysłu, mieć czynny udział w organizacji zadań i ich realizacji.

2. Działania międzypokoleniowe - 12 000 zł– projekty mają na celu wyłonienie projektów których działania łączą pokolenia we wspólnym działaniu i wypracowania konkretnych celów z których powstaje wymierny rezultat.

 

W konkursie nie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 3 miesiące) oraz projekty, które z roku na rok powielają te same działania.

 

Program adresowany jest do:

o   organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną (tj. fundacji, stowarzyszeń, oddziałów Caritas zarejestrowanych w KRS lub klubów sportowych zarejestrowanych w ewidencji Starosty Powiatowego), z wyłączeniem fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne, spółdzielni socjalnych i mieszkaniowych, stowarzyszeń samorządów lokalnych, Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych (działających na podstawie Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej i w oparciu o ustawę prawo o stowarzyszeniach, zgodnie z Art. 4. ustawy o POT) oraz związków stowarzyszeń. Do konkursu nie mogą aplikować organizacje w likwidacji.

o   grup nieformalnych(w tym także oddziałów terenowych organizacji nieposiadających osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej. Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponowaćstosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, podpisanie umowy oraz rozliczenie projektu.

o   grup nieformalnych, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL (definicja w części VII pkt.3 w regulaminie konkursu)

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które:

 • mają siedzibę w gminach: Czerniejewo, Kiszkowo, Orchowo, Niechanowo, Trzemeszno, Witkowo.
   
 • planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin.

  Kwota wnioskowanej dotacji nie może przekraczać 6.000 złotych.

Program Działaj Lokalnie X finansowany jest ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Światowid

Więcej informacji na temat programu można uzyskać w biurze Stowarzyszenia Światowid telefonicznie, mailowo bądź osobiście.

REGULAMIN PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE X

Jesteś tutaj Rusza nabór wniosków w programie Działaj Lokalnie X